• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

2020-2021 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 04.01.2021
 • Hinta: 420€ (sis.avoimen yliopiston rek.maksun 220€)

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotietona! Täydennämme lisää tietoja kesän aikana.

NÄKÖKULMIA ERITYISPEDAGOGIIKAN TEORIAAN JA KÄYTÄNTÖÖN 5 op

Sisältö: Erityispedagogisen arkitiedon piirteet. Keskeiset erityispedagogiset käsitteet. Teoreettisen tiedon kytkeytyminen erityispedagogisiin nykykäytänteisiin.

Suoritustapa:
Opintopiirityöskentely sähköisellä oppimisalustalla (Moodle), sen pohjalta työstetään yksin tai pienryhmissä kirjallinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali:

 • Moberg S. ym. 2015. Erityispedagogiikan perusteet, Helsinki: WSOY tai  verkkokirja 2015.
 •  Jahnukainen M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa,  Lastensuojelun keskusliitto, s. 15-54 ja 183-401  tai verkkokirja 2015, osat 1 ja 3-4.  
 • Erityispedagogiikkaan liittyvät kaunokirjalliset teokset, elokuvat ja audiovisuaaliset materiaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tavoitteet     
Opiskelija osaa

 • reflektoida ryhmässä erityispedagogisen arkitiedon ja teoreettisen tiedon välistä suhdetta
 • arvioida kokemuksellista tietoa suhteessa teoreettiseen tietoon
 • arvioida eri tavoin tuotetun tiedon merkitystä erityispedagogiikan nykypäivän käytänteille

YKSILÖN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN 5 op

Sisältö: Opintojakso sisältää yksilön kehityksen ja sen havainnoinnin eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä.

Suoritustapa:

 • AY2220114a Yksilön kehitys ja sen tukeminen, kirjallisuus 3 op: kirjallisuuden tenttiminen (3 op)

Opintojakson kirjallisuus osa tulee suorittaa ennen verkkotyöskentelyä!

 • AY2220114b Yksilön kehitys ja sen tukeminen, verkkotehtävä 2 op: verkkotehtävät (2 op) verkko-oppimisympäristössä (Moodle) rajattuna ajankohtana.

Oppimateriaali:
Tentittävä kirjallisuus:

 • Metsäpelto R-L. & Feldt T. (toim.) 2010. Meitä on moneksi. PS-kustannus.
 • Laine, K. 2005. Minä, me ja muut sosiaalisissa verkostoissa. Otava.
 • Vilén, M. 2009. Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. 43 s. (verkkomateriaali)

Verkkotehtävän materiaali:

 • Kasvatus-lehti 5/2013 Motivaatiotekijät oppimisessa-teemanumero (soveltuvin osin).
 • Hotulainen, R. & Lappalainen, K. 2011. Pre-School Socio-Emotional Behaviour and its Correlation to Self-Perceptions and Strengths of Young Adults. Emotional and Behavioural Difficulties 16 (4), 365-381.
 • Friman, H. & Määttä, S., & Salmi, E. 2013. Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja. NMI. (verkkomateriaali)
 • ADHD-liitto – Lopeta! Lyhytelokuva luokkahuoneen vuorovaikutustilanteesta. (videomateriaali)

Tavoitteet:    

Opiskelija

 • osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä
 • tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea
 • osaa käyttää kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta oman ajattelunsa tukena

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä
anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi
puh. 040 538 0213

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa