2020-2021 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot ja Kotka
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 26.08.2020
 • Hinta: 200 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Aloitusinfo: 26.8.2020 klo 17-20 Kotkassa

Tuutori: KM Tero Tuononen

Tuutoritapaamiset: ilmoitetaan myöhemmin

Sisältö:    

Opintojaksot:

 • 2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • 2310122 Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)
 • 2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)
 • 2220114 Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op
 • 2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, oppimistehtäviä, opintopiirejä, kirjallisuustenttejä. 

Kaksi opintojaksoa on osin yhteisiä kasvatus-cja aikuiskasvatustieteisiin sekä varhaiskasvatustieteeseen suuntautuneen kasvatusalan perusopintokokonaisuuden kanssa, opintojakson koodissa "y". Opintojakso eroaa oppiaineittain eriytyvän osan osalta, koodissa "d".

Tavoitteet: Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

Kohderyhmä: Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, perustutkinto-opiskelijoille sivuaineeksi mutta myös kaikille teemasta kiinnostuneille.

Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (yht 60 op) eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta.

Arviointi: Opintojaksojensuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.
Tarkemmat arviointikriteerit näkyvillä Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä WebOodissa.

Opintokokonaisuuden suoritukset arvostellaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotetun keskiarvon perusteella.


Johdatus kasvatustieteisiin 5 op

Aika: Opintojakso syksyllä 2020 (suoritustapa1) ja keväällä 2021 (suoritustapa 2)

Sisältö: Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus, elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

Suoritustapa:

Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2.

Suoritustapa 1 (syyslukukaudella): Luennot 22 t (saatavissa myös tallenteina); oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 hengen ryhmissä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t

Suoritustapa 2 (kevätlukukaudella): Moodlessa olevat luentotallenteet 22 t; oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen yksilötyönä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t

Oppimateriaali:

 • Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (2005 tai uudempi painos; vain osittain)
 • Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat” (2013 tai uudempi painos; vain osittain)
 • Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

Tavoitteet:    

Opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
 • tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

Arviointi: Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus)


Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)

Aika: Syksy 2020 tai kevät 2021

Sisältö: Koulutuksittain eriytyvä osa: tieteen- tai koulutusalan historiallis-filosofiset erityiskysymykset

Suoritustapa: 2310122d (2 op): Kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston tenttipäivinä.

Tentittävä kirjallisuus:

 • Vehmas, S. (2005 tai uudempi) (toim.) Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan (1. painos tai uudempi)).

Tavoitteet:    

Opiskelija osaa

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnallis-kulttuurisissa yhteyksissään,
 • arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
 • vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta.

Arviointi: Kirjallisuuskuulustelu 0-5


Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)

Aika: Kevätlukukausi 2021

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja oppijoiden diversiteetti. koulutuksen ja  kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustapa: 2310123d (3 op): Oppimateriaaliin perustuva yksilö- tai paritehtävä. Opiskelijan itsenäisen työn osuus (81 h).

Oppimateriaali:

 • Vähäkylä, L. & Reivinen, J. (toim.) 2013. Ketä kiinnostaa – Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. (Saatavana sähköisenä kirjana) 278 s.

JA

joko

 • Connor, D.J., Valle, J. W., Hale, C. (eds) 2014. Practicing Disability Studies in Education. (saatavana sähköisenä kirjana) 247 s.

tai

 • Corcoran, T. White, J & Whitburn, B (Eds.)   2015. Disability studies. Educating for inclusion. (saatavana sähköisenä kirjana) 271 s.

Tavoitteet:    

Opiskelija

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Arviointi: Yksilö- tai paritehtävä arvioidaan asteikolla 0–5


Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op

Sisältö: Opintojakso sisältää yksilön kehityksen ja sen havainnoinnin eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä.

Suoritustapa:

 • AY2220114a Yksilön kehitys ja sen tukeminen, kirjallisuus 3 op: kirjallisuuden tenttiminen (3 op)

Opintojakson kirjallisuus osa tulee suorittaa ennen verkkotyöskentelyä!

 • AY2220114b Yksilön kehitys ja sen tukeminen, verkkotehtävä 2 op: verkkotehtävät (2 op) verkko-oppimisympäristössä (Moodle) rajattuna ajankohtana.

Oppimateriaali:
Tentittävä kirjallisuus:

 • Metsäpelto R-L. & Feldt T. (toim.) 2010. Meitä on moneksi. PS-kustannus.
 • Laine, K. 2005. Minä, me ja muut sosiaalisissa verkostoissa. Otava.
 • Vilén, M. 2009. Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. 43 s. (verkkomateriaali)

Verkkotehtävän materiaali:

 • Kasvatus-lehti 5/2013 Motivaatiotekijät oppimisessa-teemanumero (soveltuvin osin).
 • Hotulainen, R. & Lappalainen, K. 2011. Pre-School Socio-Emotional Behaviour and its Correlation to Self-Perceptions and Strengths of Young Adults. Emotional and Behavioural Difficulties 16 (4), 365-381.
 • Friman, H. & Määttä, S., & Salmi, E. 2013. Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja. NMI. (verkkomateriaali)
 • ADHD-liitto – Lopeta! Lyhytelokuva luokkahuoneen vuorovaikutustilanteesta. (videomateriaali)

Tavoitteet:    

Opiskelija

 • osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä
 • tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea
 • osaa käyttää kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta oman ajattelunsa tukena


Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

Sisältö: Erityispedagogisen arkitiedon piirteet. Keskeiset erityispedagogiset käsitteet. Teoreettisen tiedon kytkeytyminen erityispedagogisiin nykykäytänteisiin.

Suoritustapa:
Opintopiirityöskentely sähköisellä oppimisalustalla (Moodle), sen pohjalta työstetään yksin tai pienryhmissä kirjallinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali:

 • Moberg S. ym. 2015. Erityispedagogiikan perusteet, Helsinki: WSOY tai  verkkokirja 2015.
 •  Jahnukainen M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa,  Lastensuojelun keskusliitto, s. 15-54 ja 183-401  tai verkkokirja 2015, osat 1 ja 3-4.  
 • Erityispedagogiikkaan liittyvät kaunokirjalliset teokset, elokuvat ja audiovisuaaliset materiaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tavoitteet     
Opiskelija osaa

 • reflektoida ryhmässä erityispedagogisen arkitiedon ja teoreettisen tiedon välistä suhdetta
 • arvioida kokemuksellista tietoa suhteessa teoreettiseen tietoon
 • arvioida eri tavoin tuotetun tiedon merkitystä erityispedagogiikan nykypäivän käytänteille

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.