• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op

 • Ajankohta: maanantai 17.02.2020 - sunnuntai 12.04.2020
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku
 • Ilmoittautuminen päättyy: maanantai 10.02.2020
 • Hinta: 85 eur (sisältää avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun 44€)

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu "Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi"-perusopintoihin ja sopii sellaisenaan täydennyskoulutuksena.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Sisältö:

 • Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet.
 • Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu.
 • Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus.
 • Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja verkkotentti

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Oppimateriaali:

1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä.  http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061

2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf

3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypähoito suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. http://ww.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085

4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf

5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216. Luku 7. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa.

6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus. 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118

7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf

8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempainliitto. https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri2018_raportti.pdf

9. Mikkonen K., Nikander K. & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.

10. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395

11. Nuorten mielenterveystalo.fi https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

12. Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120

13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.

14.Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018.  Perhekuntoutus lapsen tunteiden  säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.

15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Arvostelu: 0-5

Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku

Opetuksen toteuttamisen ajankohta: 17.2.-12.4.2020

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa