2020-2021 Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) 30 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2020
 • Hinta: 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 270 €

Tapahtuman kuvaus

Aloitusinfo: 1.9.2020 klo 17-18.30.

Tuutoritapaamiset: 22.9., 13.10., 3.11., 24.11. klo 16.30-18

Opetusaikataulu päivitetään, kun se saadaan yliopistolta

Osaamistavoitteet:
Opinnot suoritettuaan opiskelija
•    tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
•    osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
•    tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
•    on saanut valmiuksia opettaa suomea henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Sisältö: 
Pakolliset opintojaksot:

 • 2132911 Suomen kielen rakenne 5 op
 • 2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 5 op
 • 2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • 2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op

Valitse kaksi seuraavista:

 • 2121514 Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op
 • 2121509 Harjoittelu 5 op
 • 2121515 S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op

Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2-opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta.

Suoritustavat: Opetus on integroitu yliopiston perusopetukseen ja opintojaksot sisältävät vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opintokokonaisuuden voi suorittaa monimuoto-opiskeluna, suoritustapoina on mm verkkokursseja, moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä kirjallisuustenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä tai exam-tentteinä.

Arviointiperusteet: Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa. Jos yli puolet opintokokonaisuuteen suoritetuista opintopisteistä on arvosteltu asteikolla hyväksytty-hylätty, annetaan opintokokonaisuuden arvosanaksi "hyväksytty".
Keskiarvo 1,0...1,49 = 1/5
Keskiarvo 1,5...2,49= 2/5
Keskiarvo 2,5...3,49= 3/5
Keskiarvo 3,5...4,49= 4/5
Keskiarvo 4,5...5,0 = 5/5


SUOMEN KIELEN RAKENNE 5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee suomen kielen fonologisen ja morfologisen rakenteen
 • ymmärtää suomen syntaktisten rakenteiden tyypilliset piirteet ja tuntee suomen peruslausetyypit, lauseenjäsenet ja tärkeimmät lauseketyypit
 • tuntee deskriptiivisen kieliopin perusterminologian
 • osaa analysoida ja kuvailla suomen kielen muoto- ja lauserakennetta sekä kielitieteellisin käsittein että yleistajuisesti
 • osaa verrata suomen kielen rakennepiirteitä muiden kielten piirteisiin.

Opintojakso kehittää seuraavia työelämätaitoja: analyyttisyys, havainnollistamistaidot, ymmärrys kielen tilannesidonnaisuudesta, käsitys suomen erityispiirteistä monikielisessä yhteisössä.

Sisältö: Kurssi jakautuu kahteen osaan: ensimmäisessä tutustutaan suomen kielen äänne- ja muotorakenteen sekä jälkimmäisessä lauserakenteen erityispiirteisiin. Kurssilla verrataan suomea muihin kieliin ja harjoitellaan rakenteiden analyysia.

Suoritustavat:
1.    Luennot (32 t), harjoitustehtävät (12 t) ja tentit
2.    Verkkokurssi (32 t), kertaustehtävät ja tentit Moodlessa

Arvosteluperusteet: Luentotentti 0-5; muut tehtävät suoritettava hyväksytysti.

Oppimateriaali: Lähiopetuksessa/Moodlessa jaettava materiaali.

Vastuuopettaja: Maria Kok.

Lisätietoja: Opetuskieli suomi. Kurssin arvosana muodostuu äänne- ja muotorakenteen sekä lauserakenteen osioiden keskiarvosta. Opintojaksosta voi hakea korvaavuuden, jos on suorittanut opintojaksot 2121111 Äänne- ja muoto-oppi 5 op ja 2121112 Lauseoppi I 5 op tai vastaavat opintojaksot.


SUOMEN KIELI OPPIJAN NÄKÖKULMASTA 5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää sanaston merkityksen kielitaidon osa-alueena ja tuntee menetelmiä, joiden avulla opiskelijan sanavaraston kartuttamista tuetaan;
 • hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmät ja tuntee niiden opettamiseksi luotuja pedagogisia sovelluksia;
 • tietää, millaisia kielen käyttörakenteita S2-oppija tarvitsee arjessaan ja osaa tukea opiskelijaa niiden omaksumiseen liittyvissä haasteissa;
 • osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin;
 • ymmärtää oppimateriaalin roolin S2-opetuksessa, kykenee arvioimaan valmista materiaalia sekä valitsemaan opetusryhmänsä tarpeisiin soveltuvaa aineistoa;
 • osaa täydentää valmista oppimateriaalia ja kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi.

Sisältö:
Sanaston merkitys ja sanaston kartuttamisen tukeminen; suomen kirjoitus- ja äännejärjestelmä; verbien ja nominien taivutuskategoriat ja niiden käyttö; kielen käyttörakenteiden haltuunotto ja integroiminen viestintätilanteisiin; oppimateriaalin arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö; puhekieli ja muu suomen kielen variaatio.

Toteutustavat:
1) Lähiopetuskurssi (luentoja ja harjoituksia yhteensä 24 t), keskustelutehtävät Moodlessa, muita oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä 111 t).
2) Verkkokurssi (luento- ja harjoituskertoja vastaavat tehtävät.
Lähiopetus- ja verkkokurssilla on yhteinen aikataulu ja yhteinen Moodle-alue [linkki Moodleen].

Suoritustavat:
1) Harjoitukset, kirjallinen työ, keskustelutehtävät Moodlessa ja muita oppimistehtäviä.
2) Verkkokurssin tehtävät, kirjallinen työ Moodlessa ja muita oppimistehtäviä.

Arvosteluperusteet:
1) Lähiopetuskurssi: aktiivinen läsnäolo hyl-hyv, välitesti hyl-hyv, oppimistehtävät hyl-hyv, kirjallinen työ 0-5.
2) Verkkokurssi: luentoja vastaavat tehtävät hyl-hyv, välitesti hyl-hyv, oppimistehtävät hyl-hyv, kirjallinen työ 0-5.

Oppimateriaali:
1) Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali.
2) Luennoilla ja verkkokurssilla mainittu kirjallisuus
3) Opiskelijoiden itse valitsema S2-oppimateriaali.

Vastuuopettaja: Maria Kok

Lisätietoja: Opetuskieli suomi. Lähiopetus ja verkkokurssi vastaavat sisällöllisesti toisiaan ja etenevät samassa aikataulussa. Lähiopetuksen opiskelijat voivat korvata mahdolliset poissaolonsa tekemällä vastaavat tehtäväjaksot etäopiskelijoiden tehtävistä. Etäopiskelijat voivat halutessaan vierailla lähiopetuksessa, ja näiltä kerroilta luentoa vastaavaa etätehtävää ei tarvitse tehdä.


KULTTUURIENVÄLINEN VIESTINTÄ 5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen koulun erityislaadun;
 • osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua;
 • tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuuriseen sopeutumiseen;
 • osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta;
 • pystyy erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkailemaan suomalaista kulttuuria kriittisesti.

Sisältö:
Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin.

Toteutustavat:
1) Kirjatentti.
2) Verkkokurssi.

Suoritustavat:
1) Kirjatentti EXAMissa (itsenäistä työskentelyä 135 t).
2) Oppimistehtävät Moodlessa (itsenäistä työskentelyä 135 t)

Tarjontatiedot: Kurssin ensisijaisia kohderyhmiä ovat esimerkiksi asioimistulkit, koulutus- ja opetusalalla työskentelevät sekä muut monikulttuurisissa työympäristöissä työskentelevät.

Arvosteluperusteet:
1) Kirjatentti, numeerinen arviointi 0-5,
2) Oppimistehtävät, numeerinen arviointi 0-5.

Oppimateriaalit:

 • KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3–31. (http://www.oph.fi/download/46518_maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf)
 • LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170.
 • VARIS, MARKKU (toim.) 2011: Kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus (jultika.oulu.fi/files/isbn9789514294693.pdf)
 • TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111.
 • Lisäksi artikkelipaketti: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=24375

Vastuuopettaja: Irja Alho
Lisätietoja: Opetuskieli suomi


TOISEN JA VIERAAN KIELEN OPPIMINEN JA OPETTAMINEN 5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä,
 • tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä,
 • osaa kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet,
 • tuntee oppimistulosten arvioinnin periaatteet,
 • osaa hyödyntää kietitaitotasojen kuvauksia opetuksen suunnittelussa,
 • tuntee erilaiset kielitaitokäsitykset.

Sisältö:
Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset;
vieraan kielen opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.

Toteutustavat:
1) Verkkokurssi Moodlessa.
2) Luennot (24 t).

Suoritustavat:
1) Oppimistehtävät (itsenäistä työskentelyä 135 t): [linkki Moodleen].
2) Luentojen kertauskuulustelu.

Tarjontatiedot: Kurssia tarjotaan sekä osana perustutkintokoulutusta että osana täydennyskoulutuskokonaisuutta: suomen kielen pää- ja sivuaineopiskelijat sekä opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden suomi toisena/vieraana kielenä -opintokokonaisuuteen; täydennyskoulutukseen osallistuvista ensisijainen kohderyhmä ovat koulutus- ja opetusalalla työskentelevät, jotka kohtaavat työssään S2-oppijoita.

Arvosteluperusteet: Numeerinen arviointi 0-5. Arvosana määräytyy 1) oppimistehtävien tai 2) luentokuulustelun perusteella.

Oppimateriaali:
1) Oppimistehtävissä mainittu materiaali.
2) Luentomateriaali.

Vastuuopettaja: Irja Alho

Lisätietoja: Opetuskieli suomi


KIELITIETOINEN JA TOIMINNALLINEN OPETUS 5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä funktionaalisella kielikäsityksellä ja toiminnallisella pedagogiikalla tarkoitetaan;
 • ymmärtää, mitä kielitietoisuudella tarkoitetaan;
 • ymmärtää kielen, kielitietoisuuden ja laajojen oppimisympäristöjen merkityksen oppimisessa, opiskelussa ja työelämässä;
 • ymmärtää äidinkielen ja monikielisyyden merkityksen osana ihmisen identiteettiä;
 • osaa tunnistaa ja analysoida oman alansa kielellisiä käytänteitä kielitietoisuuden näkökulmasta;
 • ymmärtää oman oppiaineensa merkityksen suomen kielen oppimisympäristönä;
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa pedagogiikkaansa funktionaalisuuden, toiminnallisuuden ja kielitietoisuuden näkökulmista.

Sisältö: Funktionaalinen kielikäsitys ja sen vaikutukset pedagogiikkaan,
toiminnalliset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt, oman oppiaineen opetusmenetelmien ja oppimistehtävien kehittäminen, toiminnallinen pedagogiikka ja kielitietoisuus ilmiöinä ja tutkimuskohteina, oman opetuksen reflektointi ja kehittäminen.

Toteutustavat: Luennot (10 t) ja niihin liittyvät oppimistehtävät (125 t).

Suoritustavat: Oppimistehtävät.

Tarjontatiedot: Kurssin ensisijainen kohderyhmä ovat koulutus- ja opetusalalla työskentelevät, jotka kohtaavat työssään S2-puhujia.

Arvosteluperusteet: Numeerinen arviointi 0-5. Arvosana määräytyy oppimistehtävien perusteella.

Oppimateriaali: Kurssin opettajan jakama ja oppimistehtävissä mainittu materiaali.

Lisätietoja: Opetuskieli suomi. Kurssi on vaihtoehtoinen opintojaksojen Harjoittelu (5 op) ja S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen (5 op) kanssa.


HARJOITTELU 5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä seuraamiaan oppitunteja,
 • osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin sekä kuvata ja arvioida omaa opetustyötään.

Sisältö: S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu, pitäminen ja arvioiminen.

Toteutustavat:
Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min), oppituntien pitoa (2 x 45 min) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan.

Suoritustavat: S2-opetuksen seuraamista ja toteuttamista harjoittelupaikoissa, jotka opiskelija itse järjestää, ja raportin laatiminen niiden pohjalta. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös itse muista suoritustavoista. Ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.

Tarjontatiedot: Suomen kielen pää- ja sivuaineopiskelijat sekä opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden suomi toisena/vieraana kielenä -opintokokonaisuuteen.

Arvosteluperusteet: Raportti arvioidaan HYV/HYL.

Oppimateriaali: Ohjeet Moodlessa ja suorituslomake.

Vastuuopettaja: Irja Alho

Lisätietoja: Opetuskieli suomi. Kurssi on vaihtoehtoinen Kielitietoisen ja toiminnallisen opetuksen (5 op) ja Harjoittelun (5 op) kanssa.


S2-OPPIJAN OSAAMISEN ARVIOINTI JA OSAAMISEN TUKEMINEN  5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee S2-opetuksen kielitaitotavoitteet sekä kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa;
 • tuntee keinot, jolla opettaja pystyy tukemaan S2-oppijaa saavuttamaan tavoitteensa.

Sisältö:
S2-opetuksen kielitaitotavoitteet eurooppalaisessa viitekehyksessä, kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa (varhais-, esi- ja perusopetus, lukio-opetus, kotoutumiskoulutus, vapaan sivistystyön oppilaitokset ja ulkomailla Suomi-koulut sekä yliopistot).

Toteutustavat: Verkkolukupiiri Moodlessa.

Suoritustavat: Tiedonhakutehtävät, keskustelutehtävät lähdekirjallisuuden pohjalta, suunnittelutehtävät ja arviointiharjoitukset sekä kirjallinen lopputyö.

Tarjontatiedot: Suomen kielen pää- ja sivuaineopiskelijat sekä opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden suomi toisena/vieraana kielenä -opintokokonaisuuteen.

Arvosteluperusteet: Tehtävien ja lopputyön numeerinen arviointi 0–5.

Oppimateriaali: Moodle-ympäristön kurssimateriaali, joka sisältää mm. opetussuunnitelmia, arvioinnin oppaita ja apuvälineitä (mm. kielitaidon taitotasojen yleiseurooppalainen viitekehys) kokeita ja testejä sekä tekstinäytteitä arviointiharjoituksiin (mm. oppijakorpukset) sekä tutkimuskirjallisuutta.

Vastuuopettaja: Maria Kok

HUOM! Valintakriteerinä opintoihin on, että opiskelijan äidinkieli on suomi tai hänellä on vastaava kielitaito, joka on esitettävä todistuksella.
 
Opinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla. Kielitaidon riittävyyden osoittamisen vaihtoehdot:

 • todistus yleisestä kielitutkinnosta ylimmällä taitotasolla
 • todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta
 • todistus Suomessa suomen kielellä suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Opettajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä opinnoista (esim. opinnäytetyö).
 • todistus suomen kielen korkeakoulutasoisista opinnoista. Opintoja pitäisi olla noin 60 opintopistettä.
 • Tapauskohtaisesti voidaan ottaa huomioon muita suomen kielen taitoa osoittavia seikkoja, esim. työtodistuksella dokumentoitu opettajakokemus.

Opintojen kuluessa opiskelijaa voidaan pyytää vahvistamaan kielitaitoaan sopivien materiaalien avulla

Oikeus muutoksiin pidätetään

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.