2020-2021 Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (UEF)

 • Ajankohta: 31.08.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, monimuoto-opinnot, Kouvola
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2020
 • Hinta: 270 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin,ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemuskeen ja liikuntaan, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja nRavitsemustieteen johdantoluen

iiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Suoritustapa: monimuoto-opinnot

Ravitsemustieteen johdantoluento pidetään 10.9. klo 16:30-17:30 Kouvolassa. Luento tallennetaan Moodleen.

Tuutoritapaamiset: 

torstaisin klo 17.-18.30

24.9. etäyhteys

1.10. Kouvola

15.10. etäyhteys

29.10. Kouvola

12.11. etäyhteys

26.11. Kouvola

10.12. etäyhteys

Perusopintojen opintojaksot:

 • Ravitsemustieteen perusteet 4 op (31.8.-2.11.2020 TAI kevät 2021)
 • Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op (19.10.-7.12.2020 )
 • Ravitsemus ja liikunta 4 op (7.9.-2.11.2020 TAI 4.1.-1.3.2021)
 • Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op (26.10.-31.12.2020 TAI 15.2.-19.4.2021)
 • Ravitsemusfysiologia 3 op (5.4.-1.6.2021)
 • Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op (17.8.-28.9.2020 TAI 22.2.-5.4.2021)
 • Ravintolisät 4 op (loppusyksy 2020 TAI kevät 2021)

Tavoitteet: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opiskelija on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta käsin ja tutkimustietoon pohjautuen.

Kohderyhmä: Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.


RAVITSEMUSTIETEEN PERUSTEET 4 op

Aika: 31.8.-2.11.2020 
Zoom-luennot:
pe 11.9.20 klo 17-20
la 12.9.20 klo 9-14
pe 25.9.20 klo 17-20
la 26.9.20 klo 9-14
la 10.10.20 klo 9-15 lähi- tai etäopetuksena

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuosikset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Suoritustapa: Zoom-verkkoluennot 8 t ja verkkotyöskentely; verkkotallenteet ja harjoitustehtävät Moodlessa sekä verkkotentti (zoom-luentoihin voi osallistua reaaliaikaisesti tai katsoa ne jälkikäteen tallenteena). Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus:

 • 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. (huom! Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden)
 • 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
 • 3. Lisäksi luentomateriaalit ja muu verkossa oleva materiaali.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


ELINTARVIKKEET RUOKAVALIOSSA  4 op

Aika: 19.10.-7.12.2020

Sisältö: Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely (=verkkokeskustelut). Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkosta löytyvä materiaali.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.


RAVITSEMUS JA LIIKUNTA  4 op

Aika: 7.9.-2.11.2020 TAI 4.1.-1.3.2021

Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus:

 • Verkossa oleva materiaali.
 • Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.


RAVITSEMUS JA RUOKAVALIOT  4 op

Aika: 26.10.-31.12.2020 TAI 15.2.-19.4.2021

Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ja gluteeniton ruokavalio, sekä kasvisruokavalion koostaminen.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkosta löytyvä materiaali

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen terveyden ylläpitämisessä ja kansansairauksien hoidossa.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


RAVITSEMUSFYSIOLOGIA 3 op

Aika: 5.4.-1.6.2021

Opintojakson tiedot julkaistaan myöhemmin.


RAVITSEMUS- JA TERVEYSTIETOA SOSIAALISESSA MEDIASSA 3 op

Aika: 17.8.-28.9.2020 TAI 22.2.-5.4.2021

Sisältö: Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkosta löytyvä materiaali

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


RAVINTOLISÄT 4 op

Aika: kevät 2021

Opintojakson tiedot julkaistaan myöhemmin.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.