2020-2021 Kauppatieteen perusopinnot 26 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.08.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot ja Kotka
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021
 • Hinta: 175 eur + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Kauppatieteellisten opintojen aloitusinfo:  maanantaina 7.9.2020 klo 17.30-19.00 Kotkassa, mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Opintojen tukena tuutoriryhmä: 28.9., 26.10, 16.11. klo 17.30-19.00

Kauppatieteen perusopintojen (26 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin (60 op).

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatieteen perusopintojen opintojaksot 2020-2021:

 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 6 op
 • Rahoituksen perusteet 6 op
 • Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op


JOHTAMISEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lv. 2020-2021:
20.10.2020, 24.11.2020, 16.2.2021 ja 13.4.2021

Kirjallisuus:
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja  muuttuvassa palvelutaloudessa.

Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.


MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2020-2021:
8.9.2020, 3.11.2020, 2.2.2021 ja 6.4.2021

Kirjallisuus:

 • Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson.
 • Artikkelit ja muu materiaali.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut

 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa

 • raportoida ryhmätyön tulokset

 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia


LASKENTATOIMEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t., oppimistehtävät ja verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2020-2021: 13.10.2020, 8.12.2020, 16.3.2021, 1.6.2021

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi.

Tavoitteet:  
Opiskelija osaa

 • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
 • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
 • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
 • soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna


RAHOITUKSEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Rahoitusmarkkinat, rahan aika-arvo, rahoitusinstrumentit, Capital Asset Pricing Model, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t, verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2020-2021:
6.10.2020, 17.11.2020, 9.3.2021, 19.5.2021

Kirjallisuus:
Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin.
Muu oppimisympäristön materiaali.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja rahoitusinstrumenttien hinnoittelun perusteet.

 • tuottovaatimuksen määrittelemisen.

 • rahan aika-arvon käsitteen ja soveltamisen.

 • yrityksen rahoitusrakenteen perusteet.
   

OMAN OSAAMISEN TUOTTEISTAMINEN 2 op

Sisältö: Suoritustavat omatoiminen työskentely ja oppimistehtävät, 54 t 

Tavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
 • osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
 • osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää

Arviointi: Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Kaksi vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana. Vaihtoehtoiset palautuspäivät 17.11.2020 ja 9.3.2021

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.