• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

2020-2021 Kauppatieteen perusopinnot 26 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.08.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021
 • Hinta: 395 eur (sis. avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 220€ )

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Kauppatieteen perusopintojen (26 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin (60 op).

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatieteen perusopintojen opintojaksot 2020-2021:

 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 6 op
 • Rahoituksen perusteet 6 op
 • Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

JOHTAMISEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lv. 2020-2021:

20.10.2020, 24.11.2020, 16.2.2021 ja 13.4.2021.

Kirjallisuus:
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja  muuttuvassa palvelutaloudessa.

Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2020-2021:

8.9.2020, 3.11.2020, 2.2.2021 ja 6.4.2021.

Kirjallisuus:

 • Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson.
 • Artikkelit ja muu materiaali.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut

 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa

 • raportoida ryhmätyön tulokset

 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

LASKENTATOIMEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t., oppimistehtävät ja verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2020-2021:

13.10.2020, 8.12.2020, 16.3.2021, 1.6.2021.

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi.

Tavoitteet:  
Opiskelija osaa

 • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
 • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
 • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
 • soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

RAHOITUKSEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Rahoitusmarkkinat, rahan aika-arvo, rahoitusinstrumentit, Capital Asset Pricing Model, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t, verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2020-2021:

6.10.2020, 17.11.2020, 9.3.2021, 19.5.2021

Kirjallisuus:
Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin.
Muu oppimisympäristön materiaali.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja rahoitusinstrumenttien hinnoittelun perusteet.

 • tuottovaatimuksen määrittelemisen.

 • rahan aika-arvon käsitteen ja soveltamisen.

 • yrityksen rahoitusrakenteen perusteet.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa