2020-2021 Kauppatieteen perusopinnot 26 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2020
 • Hinta: 175 eur + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen!

Opintojen tukena tuutoriryhmä: 28.9., 26.10, 16.11. klo 17.30-19.00

Kauppatieteen perusopintojen (26 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin (60 op).

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatieteen perusopintojen opintojaksot 2020-2021:

 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 6 op
 • Rahoituksen perusteet 6 op
 • Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op


JOHTAMISEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lv. 2020-2021:
20.10.2020, 24.11.2020, 16.2.2021 ja 13.4.2021

Kirjallisuus:
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja  muuttuvassa palvelutaloudessa.

Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.


MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2020-2021:
8.9.2020, 3.11.2020, 2.2.2021 ja 6.4.2021

Kirjallisuus:

 • Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson.
 • Artikkelit ja muu materiaali.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut

 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa

 • raportoida ryhmätyön tulokset

 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia


LASKENTATOIMEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t., oppimistehtävät ja verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2020-2021: 13.10.2020, 8.12.2020, 16.3.2021, 1.6.2021

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi.

Tavoitteet:  
Opiskelija osaa

 • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
 • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
 • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
 • soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna


RAHOITUKSEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Rahoitusmarkkinat, rahan aika-arvo, rahoitusinstrumentit, Capital Asset Pricing Model, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t, verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2020-2021:
6.10.2020, 17.11.2020, 9.3.2021, 19.5.2021

Kirjallisuus:
Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin.
Muu oppimisympäristön materiaali.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja rahoitusinstrumenttien hinnoittelun perusteet.

 • tuottovaatimuksen määrittelemisen.

 • rahan aika-arvon käsitteen ja soveltamisen.

 • yrityksen rahoitusrakenteen perusteet.
   

OMAN OSAAMISEN TUOTTEISTAMINEN 2 op

Sisältö: Suoritustavat omatoiminen työskentely ja oppimistehtävät, 54 t 

Tavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
 • osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
 • osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää

Arviointi: Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Kaksi vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana. Vaihtoehtoiset palautuspäivät 17.11.2020 ja 9.3.2021

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa