2020-2021 Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
 • Luennoitsija: LY
 • Ilmoittautuminen päättyy: 23.08.2020
 • Hinta: 860 € + Lapin yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35 €

Tapahtuman kuvaus

Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraava kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Kurssit suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä kurssitarjonnan mahdollisuuksien mukaan. UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun -kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op
UPAMU1002 Brändi ja visuaalisuus 3 op
UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op
UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op
UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op
UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op
YMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op

Tavoitteet     

Palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat
 • selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
 • selittää brändin käsitteen monipuolisesti
 • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä
 • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltaa niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa.


JOHDANTO MUOTOILUAJATTELUUN 2 op   

Aika:   
pe 4.9.2020 klo 17-21
la 5.9.2020 klo 9-17

Opettaja: KTM Sami Oinonen

Sisältö: Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot: Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja. 

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
 • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Edeltävät opinnot     

Huom! Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja!

Arviointi: 5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
 • Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.


PALVELUJEN MARKKINOINTI 5 op

Aika:    
pe 18.9.2020 klo 16:30-20:30
la 19.9.2020 klo 9:30-16:30
pe 16.10.2020 klo 16:30-20:30
la 17.10.20 9:30-16:30
suullinen tentti la 5.12.20 klo 12-15

Opettaja: Maijastiina Jokitalo

Sisältö: Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset:
Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Tavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
 • selittää keskeiset palvelujen laatumallit
 • selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet

Arviointi: 5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
 • Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2 European edition.


BRÄNDI JA VISUAALISUUS 3 op

Aika:
pe 13.11. klo 17-20:15
la 14.11. klo 9-14:30
pe 27.11. klo 9-14:30
la 28.11. klo 9-14:30

Opettaja: Marjo Kamila

Sisältö:
Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Yksilöllinen kirjallinen osuus, esseetehtävä.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot, ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä (21 h) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset:
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.   

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
 • soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään
 • analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
 • toimia suunnittelupalvelun ostajana

Edeltävät opinnot: UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op.

Arviointi: 5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali: Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin aloittamisen yhteydessä.


PALVELUMUOTOILUN PROSESSI JA MENETELMÄT 3 op

Aika: Kevät 2021, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Opettaja: Essi Kuure

Sisältö: Kurssilla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja. 

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
 • käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä
 • ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Edeltävät opinnot: UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op

Arviointi: 5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
 • Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
 • Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.
 • Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.


MUOTOILU LIIKETOIMINNASSA 4 op

Aika:
pe 15.1.21 klo 15:30-20
la 16.1.21 klo 9-16
pe 22.1.21 klo 15:30-20
la 23.1.21 klo 9-16

Opettaja: Kai Hämäläinen

Sisältö:
Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset:
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa
 • yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
 • soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin

Arviointi: 5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
 • Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.


JULKISTEN PALVELUJEN MUOTOILU 4 op

Aika: Opintojakso järjestetään keväällä 2021, aikataulu ja opettaja ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö:
Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset:
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.    

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
 • soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Arviointi: 5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
 • Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.
 • Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla.


PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN 4 op

Aika: 
26.3.21 klo 16-21
27.3.21 klo 8-14:30
7.5.21 klo 16-21
8.5.21 klo 8-14:30

Opettaja: Marjo Kamila

Sisältö:
Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot:
Luennot ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

Vaadittavat suoritukset:
Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Tavoite:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä
 • soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen
 • analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Edeltävät opinnot: UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun 2 op

Arviointi: 5-1 / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali:

 • Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
 • Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
 • Phillips P. L. (2012). Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.
 • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla.

Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksun voi maksaa neljässä erässä.

Oikeus muutoksiin pidätetään

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.