• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

2020-2021 Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot (VY)

 • Ajankohta: 01.08.2020 - 31.05.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: VY
 • Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2020
 • Hinta: 490€ (410€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 80€)

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotietona! Täydennämme tietoja kesän aikana!

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT, PERUSOPINNOT 26 op (VY)

Sisältö:    

ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op
ayJOHT2019 Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

Kohderyhmä: Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Edeltävät opinnot: Ei edeltävien opintojen vaatimuksia.

JOHTAMISEN PERUSTEET 7 op

Ajankohta: 7.9.-1.11.2020

Sisältö: Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma, tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat hahmottavat yrityksen systeemisenä kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan logiikkoja ja pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa käsiteltäviä aineksia toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat johtamisen ja organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Suoritustapa: Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus). Kurssilla pelataan älypuhelimella Quizizz – peliä. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta löytyvät Moodlesta. Kurssi kehittää IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Arviointi: 1-5 tai hylätty, arviointikriteerit Moodlessa.
    
Opettaja: Susanna Kultalahti

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivulla.

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 7 op

Ajankohta: 18.1.-30.4.2021

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Tavoitteet: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle ympäristössä. tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua ja IT-taitoja Moodle ympäristössä.                  

Opetusmenetelmät: Kurssin suoritustavoissa on valinnaisuutta ja sen voi suorittaa myös etäpainotteisesti. Tarkemmat ohjeet esitellään kurssin alussa Moodlessa.                     

Suoritustapa:

Oppimateriaali:

 • Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita.
 • Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Opettaja: Kati Söderlund

STRATEGINEN JOHTAMINEN 7 op

Ajankohta: 2.11.2020-10.1.2021

Opettaja: Tero Vuorinen

YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 5 op

Ajankohta: 7.1.-28.2.2021

Aloitusluento ja ryhmien muodostaminen verkossa: to 7.1. klo 17-21
Videoluennot:

to 14.1. klo 17-21
ti 19.1. klo 17-21
to 21.1. klo 17-21
ti 26.1. klo 17-21
to 28.1. klo 17-21

Kirjallisen työn, myyntipuhevideon ja vertaisarvioinnin palautus: su 28.2. mennessä

Oikeus muutoksiin pidätetään

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa