2020-2021 Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op (VY)

  • Ajankohta: 07.09.2020 - 31.05.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: VY
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2020
  • Hinta: 410 € + Vaasan yliopiston avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 80 €

Tapahtuman kuvaus

Tuutoritapaamiset: tiistaisin klo 17.00-18.30 
13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. 

Opetussuunnitelma    

ayJOHT1010 Johtamisen perusteet, 7 op
ayJOHT2019 Henkilöstöjohtaminen, 7 op
ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, 7 op
ayLIIK1102 Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, 5 op

Kohderyhmä: Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Edeltävät opinnot: Ei edeltävien opintojen vaatimuksia.


JOHTAMISEN PERUSTEET 7 op

Ajankohta: 7.9.-1.11.2020

Sisältö: Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma, tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijat hahmottavat yrityksen systeemisenä kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan logiikkoja ja pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa käsiteltäviä aineksia toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat johtamisen ja organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Suoritustapa: Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus). Kurssilla pelataan älypuhelimella Quizizz – peliä. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta löytyvät Moodlesta. Kurssi kehittää IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Arviointi: 1-5 tai hylätty, arviointikriteerit Moodlessa.
    
Opettaja: Susanna Kultalahti

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivulla.


HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 7 op

Ajankohta: 18.1.-30.4.2021

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Tavoitteet: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle ympäristössä. tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua ja IT-taitoja Moodle ympäristössä.                  

Opetusmenetelmät: Kurssin suoritustavoissa on valinnaisuutta ja sen voi suorittaa myös etäpainotteisesti. Tarkemmat ohjeet esitellään kurssin alussa Moodlessa.                     

Oppimateriaali:

  • Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita.
  • Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Opettaja: Kati Söderlund


STRATEGINEN JOHTAMINEN 7 op

Ajankohta: 2.11.2020-10.1.2021

Suoritustapa:

Verkkoluennot 26 h, harjoitustyöt n. 10 kpl, jotka palautetaan Moodleen.(Alustava tieto)

Arviointi:  
1–5 tai hylätty, arviointikriteerit kurssikuvauksessa. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta saa kurssin alussa Moodleen tuotavasta kurssikuvauksesta.

Kouluttaja:  
Tero Vuorinen

Kirjallisuus
 
1. Vuorinen, Tero (2013). Strategiakirja – 20 työkalua. Talentum. tai vaihtoehtoisesti, Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G, Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D ja Regnér, P

2. artikkelikokoelma (löytyy kurssin Moodle-sivustolta).


YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 5 op

Ajankohta: 7.1.-28.2.2021

Aloitusluento ja ryhmien muodostaminen verkossa: to 7.1. klo 17-21
Videoluennot:

to 14.1. klo 17-21
ti 19.1. klo 17-21
to 21.1. klo 17-21
ti 26.1. klo 17-21
to 28.1. klo 17-21

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät eri osa-alueet. Prosessin vaiheiden tiedostaminen ja eri vaiheisiin liittyvien työkalujen, viitekehysten ja käytäntöjen hallinta mahdollistavat asiaa tuntevan toiminnan oli sitten kyse uuden liiketoiminnan omakohtaisesta kehittämisestä, uuden liiketoiminnan kehittämisestä olemassa olevan yritystoiminnan puitteissa tai toimittaessa asiantuntijana arvioimassa tai sparraamassa uusia liiketoimintahankkeita. Uuden liiketoiminnan luominen on erityisen kokonaisvaltainen ilmiö, jossa yhdistyvät johtamiseen, markkinointiin ja yrityksen talouteen liittyvät osaamiset ja taidot.

Sisältö:  
Kurssi sisältää neljä osa-aluetta, jotka muodostavat käytännönläheisen kokonaisuuden uuden liiketoiminnan luomiseksi. Ensimmäinen osa liittyy alustavan idean löytämiseen, toinen osa keskittyy idean konseptointiin, kolmas toiminnan käynnistämisstrategian määrittelyyn ja neljäs liiketoiminnan dokumentointiin ja esittelyyn tärkeille sidosryhmille.

Esitiedot: 
Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan Johtamisen perusteet (=Yrityksen johtaminen, JOHT1010), Markkinointi liiketoiminnan kentässä (MARK1006), sekä Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (LASK1002).

Suoritustapa: 
Liiketoimintasuunnitelma, sen esitys ja oheistehtävät arvioidaan, ei tenttiä.(alustava)

Arviointi:  
1-5 tai hylätty, arviointikriteerit kurssiesitteessä.

Kirjallisuus: 
McKinsey & Company (2000). Ideasta kasvuyritykseksi. Helsinki: WSOY. 

Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Kirjallisen työn, myyntipuhevideon ja vertaisarvioinnin palautus: su 28.2. mennessä


Oikeus muutoksiin pidätetään

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa