Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus (60 op)

  • Ajankohta: 22.01.2021 - 03.12.2022
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: Marjut Jaakkosela, Suvi-Tuuli Porkka, Liisa Nieminen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 04.12.2020
  • Hinta: 5900 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat ryhmäanalyyttisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Se antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaustilanteissa. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.

Koulutuksen aikataulu: 22.-23.1., 12.-13.2., 26.-27.3., 16.-17.4., 7.-8.5., 6.-7.8., 17.-18.9., 15.-16.10., ja 19.-20.11.2021, 14.-15.1., 4.-5.2., 11.-12.3., 22.-23.4., 20.-21.5., 12.-13.8., 23.-24.9., 21.-22.10. ja 2.-3.12.2022 perjantaisin klo 10-17 ja lauantaisin klo 9-16

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, seurakunnan työntekijöille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta – joko suorittajana tai osallistujana.

Koulutusta voidaan hyödyntää paitsi työnohjaajana myös johtajana tai esimiehenä, opettajana tai muissa asiantuntijatehtävissä ja ihmissuhdetöissä, joissa tarvitaan ryhmänohjaustaitoja.

Kouluttajat

- Koulutuksen johtaja Marjut Jaakkosela, erikoissairaanhoitaja, ryhmäanalyytikko VET, työnohjaaja STOry
- Vastuukouluttaja Suvi-Tuuli Porkka, sosiaalityöntekijä, erikoissairaanhoitaja, ryhmäanalyytikko ET, työnohjaaja STOry
- Vastuukouluttaja Liisa Nieminen, diakoni-sosionomi AMK, ryhmäanalyytikko ET, työnohjaaja STOry

Sisältö

Työnohjaus työmenetelmänä
o Ryhmäanalyyttinen viitekehyksen mukaan keskiössä on ryhmän ja ryhmäprosessin ohjaaminen. Mielenkiinnon kohteena on myös yksilö ryhmässä ja ryhmä ympäristössään.
o Ohjausteot: Kysymykset, nonverbaalinen viestintä, tauotus, interventiot, tulkinnat.
o Käyttöteorian rakentaminen aloitetaan heti opiskelun alussa. Jokainen opiskelija rakentaa koulutuksen aikana oman käyttöteoriansa.
o Sudenkuopat, kriisiytymiset ja muut haasteet ohjaamiselle.

Ihminen toimijana ja oppijana

o Koulutuksen teoreettinen viitekehys on ryhmäanalyyttinen. Se on saanut vaikutteita mm. psykoanalyysistä, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta.
o Ryhmäanalyyttisessä ajattelussa korostuu ihmisen sosiaalinen ulottuvuus. Ihmisen mieli ei ole ainoastaan perhehistorian tuotos, vaan se on myös kulttuuristen, historiallisten, poliittisten ja taloudellisten ympäristötekijöiden läpäisemä ja niiden vaikutuksessa rakentuva ja muuttuva.
o Koulutuksessa asioita ja ilmiöitä tarkastellaan monesta näkökulmasta. Tavoitteena on moniääninen dialogi, missä opiskelijan kokemat tunteet, ajatukset, aikaisempi tieto ja kokemukset reflektoituvat yhteiseen oppimisprosessiin.

Työelämä

o Työelämä, sen ilmiöt, muutokset ja lainalaisuudet ovat läpäisevästi opintojen sisältönä.

Koulutuksen toteutus

Lähiopetus
Lähiopetusta on yhteensä 250 tuntia (á 45 min) – sisältää 50 tuntia (á 45 min) koulutustyönohjausta pienryhmissä.
36 koulutuspäivää – toteutetaan 2-päiväisinä 14 tunnin seminaareina noin kerran kuukaudessa.

Opiskelija hankkii lisäksi omakustanteisesti 40 tuntia (á 45 min) ryhmäanalyyttista ryhmätyönohjausta (hinta 700 €/40 tuntia).

Työnohjausharjoittelu
Opiskelijat harjoittelevat opiskelun aikana yksilötyönohjausta 20 tuntia ja ryhmätyönohjausta 60 tuntia.

Kirjallisuus
Opiskelijat lukevat 2000 sivua työelämään, työnohjaukseen, oppimiseen, aikuiseen oppijana ja ryhmäanalyysiin liittyvää ammattikirjallisuutta ja tekevät lukemastaan esseitä, referaatteja ja alustuksia lähiopetustunneille.

Lopputyö
Opiskelijat tekevät opintojen päätteeksi kirja-artikkelin muodossa lopputyön, jolla he osoittavat taitonsa koulutuksessa saadun teoriatiedon itsenäiseen syventämiseen ja soveltamiseen.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta. Opiskelijavalinnan suorittaa Kymenlaakson kesäyliopisto ja kouluttajat hakemusten sekä koulutuksen johtajan kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista. Mikäli opiskelijan työnohjauskokemus on puutteellinen, hänet ohjataan hankkimaan sitä omakustanteisesti.

Koulutukseen haku: Hakuaika päättyy 4.12.2020. Ilmoittaudu ensin Kymenlaakson kesäyliopiston nettisivujen kautta ja lähetä sen jälkeen hakemus osoitteeseen marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.

Hakemukseen laitetaan seuraavat tiedot:
- hakijan nimi, ikä ja yhteystiedot
- koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
- muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
- kokemukset työnohjauksesta
- mahdollinen oma terapia
- miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
- lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan max 12 osallistujaa.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa