• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.01.2020 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2020
 • Hinta: 400 eur (180€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Haluatko oppia ymmärtämään paremmin omaa ja muiden toimintaa? Psykologia on tiede, joka tutkii ja selittää ihmisten toimintaa ja toiminnan muutoksia. Psykologia on kiinnostunut siitä, miten ihminen ajattelee ja toimii, miten hän kokee elämänsä ja miksi hän tekee niin kuin tekee.

Psykologia antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmisiä ja heidän toimintaansa vaikuttavia tekijöitä.

Psykologian tutkimuskohteena on siis ihminen. Kehityspsykologia tutkii sitä, miten ihminen kasvaa ja kehittyy sekä miten siihen voidaan vaikuttaa. Persoonallisuuspsykologia on kiinnostunut yksilön tavasta hahmottaa ja tulkita ympäristöä sekä toimia näiden tulkintojen mukaan. Kognitiivinen psykologia tarkastelee sitä, miten ihminen käsittelee tietoa, miten hän havainnoi, kokee, oppii, muistaa ja unohtaa. Neuropsykologiassa tutkimuskohteena on puolestaan aivojen ja käyttäytymisen välinen suhde. Myös mielenterveys, sen ylläpito ja häiriöt ovat psykologian mielenkiinnon kohteita.

Kohderyhmä: Psykologisia tietoja ja taitoja tarvitaan laajasti yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Voidaankin sanoa, että psykologia hyödyttää kaikkia ihmisten kanssa työskenteleviä (mm. opetus- ja hoiva-ala, asiakaspalvelu, johtotehtävät, ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyvät tehtävät kuten ohjelmistosuunnittelu). Myös lasten saanti ja tarve oman elämän ymmärtämiseen voivat johtaa psykologian opiskeluun.

Psykologian opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille, alan opintoja suunnitteleville ja muiden opintojen tueksi. Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

 • henkilöstöjohdon tehtävissä toimiville,
 • vanhuspalveluissa työskenteleville,
 • opettajille tai
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (psykologia) ja laajemmin sivuaineiksi.

Sisältö: Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta (yhteensä 25 op) ja ne voi suorittaa joustavasti missä järjestyksessä tahansa paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Opintojaksot ovat seuraavat:

 • AY2240101 Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • AY2240102 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
 • AY2240103 Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
 • AY2240104 Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
 • AY2240105 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Suoritustapa: Oppimistehtävät, kirjatentit tai verkkotentit. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

KOGNITIIVISEN PSYKOLOGIAN JA NEUROPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Opintojakso suoritetaan valitsemalla yksi seuraavista suoritustavoista:
a)    kaksi oppimistehtävää (2 op ja 3 op)
b)    kaksi kirjatenttiä (2 op ja 3 op)
c)    yksi kirjatentti (2 op tai 3 op) ja yksi oppimistehtävä (2 op tai 3 op)

Kirjallisuus:
Osa 1: Kognitiivisen psykologian perusteet (2 op)

 • Eysenck, M. W. & Keane, M. T. Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. 5. painos tai uudempi, luvut 1–7. (myös e-kirjana) tai
 • Eysenck, M. W. Fundamentals of cognition. 2012. 2. painos, luvut 1-5.

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

 • Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016.
 • Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Osa 2: Neuropsykologian perusteet (3 op)

 • Kalat, J.W. Biological Psychology. 8. tai uudempi painos, luvut 1–8. (12. painoksessa 2016 luvut Introduction – Chapter 7).

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

 • Hari, R. ym. Ihmisen mieli. 2015. (myös e-kirjana)
 • Jehkonen, M., Saunamäki, T., Paavola, L. & Vilkki, J. (toim.) Kliininen neuropsykologia. 2015.
 • Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016.
 • Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.)
 • sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Tavoitteet: Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollisia toimintoja. Miten ihminen ottaa tietoa vastaan? Miten tietoa käsitellään ja miten sitä talletetaan? Miten havaitseminen ja muistaminen toimivat?  Mitä on unohtaminen? Entäpä muistin vääristymät? Neuropsykologia puolestaan auttaa ymmärtämään psyykkisten toimintojen ja aivotoimintojen vuorovaikutusta. Opintojaksossa tutustutaan mm. hermoston kehitykseen, rakenteisiin, häiriöihin ja muotoutuvuuteen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja erotella kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohdetta, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä, osaa kuvata havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta sekä määritellä aistijärjestelmien toiminnan, kognitiivisten prosessien sekä hermoston kehityksen rakenteen ja muovautuvuuden perusteita.

KEHITYSPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Opintojakso käsittelee ihmisen kehitystä lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm. kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.

Opintojakso suoritetaan valitsemalla yksi seuraavista suoritustavoista:
a) kolme oppimistehtävää (2 op, 1 op ja 2 op)
b) kolme verkkotenttiä (2 op, 1 op ja 2 op)
c) oppimistehtävien ja verkkotenttien yhdistelmä (yhteensä 5 op)

Kirjallisuus:
1) Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. 2007.
2) Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. Ihmisen psykologinen kehitys. 2014 (1. – 6. painos) (myös e-kirjana).
3) Salmivalli, C. Kaverien kanssa – vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. 2008.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä, erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa ja arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen.

PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Opintojakso suoritetaan kahdella (2 op ja 3 op) oppimistehtävällä.

Kirjallisuus:

 • Haslam, N. Introduction to Personality and Intelligence. 2007. (myös e-kirjana).

tai seuraavat kotimaiset lähteet:

 • Keltikangas-Järvinen, L. Temperamentti. Ihmisen yksilöllisyys. 2015.
 • Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. 2010. (myös e-kirjana)
 • Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2005. (myös e-kirjana)
 • Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.)
 • sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Tavoitteet: Mitä persoonallisuus on? Mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutus persoonallisuuteen? Miten persoonallisuus vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin? Entäpä temperamentti ja persoonallisuus? Miten persoonallisuus muuttuu / kehittyy yli elämänkaaren? Entäpä millainen suhde motivaatiolla on persoonallisuuteen?

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä, ja tunnistaa, miten motivaatio, emootiot ja persoonallisuus ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin.

PSYKOLOGISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan mm. tutkimusongelmiin, muuttujiin ja mittaamiseen, kokeelliseen tutkimukseen, korrelatiivisiin tutkimusmenetelmiin, havainnointiin, laadullisen tutkimuksen aineistoihin ja analyysitapoihin sekä tutkimuksen etiikkaan.

Opintojakso suoritetaan valitsemalla toinen seuraavista suoritustavoista:
a) kirjatentti (5 op)
b) kaksi oppimistehtävää (2 op ja 3 op)

Kirjallisuus:

 • Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B. (toim.) Research Methods in Psychology, 4. painos. 2012. Luvut 1-6 ja 13-21. tai
 • Frost, N. Qualitative Research Methods in Psychology: Combining Core Approaches (myös e-kirjana). 2011.

tai seuraavat kotimaiset lähteet (soveltuvin osin):

 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. 2016.
 • Kuula, A. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2013. (myös e-kirjana)
 • Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2009 (myös e-kirjana) Luku I Metodologian perusteet ihmistieteissä. ja Luku III Laadullisen tutkimuksen perusteet.
 • Nummenmaa, L. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2011. Luvut 1, 2 ja 3.
 • Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. 2015.

Tavoitteet: Mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta? Millaisia eettisiä periaatteita tutkijan tulisi huomioida? Millaisia vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu? Opintojaksossa tutustutaan myös mm. erilaisiin tiedonhankinnan menetelmiin sekä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset peruskysymykset sekä tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tutkimusmenetelmät.

KLIININEN PSYKOLOGIA I: TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN PSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan terveyden ja mielenterveyden psykologian lähestymistapoja ja peruskäsitteitä, keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden luokittelua, terveyden ja mielenterveyden tutkimista, edistämistä ja interventioita sekä psykologin asiantuntijaroolia.

Opintojakso suoritetaan valitsemalla yksi seuraavista suoritustavoista:
a)    kaksi oppimistehtävää (2 op ja 3 op)
b)    kaksi verkkotenttiä (2 op ja 3 op)
c)    yksi verkkotentti (2 op tai 3 op) ja yksi oppimistehtävä (2 op tai 3 op)

Kirjallisuus valitaan seuraavista tehtävänannon ja/tai valitun verkkotentin perusteella:

1) Barlow D.H. (toim.) 2014. The Oxford handbook of clinical psychology. (myös e-kirjana)
2) Broberg, A., Almqvist, K. & Tjus, T. Kliininen lapsipsykologia. 2005. (myös e-kirjana)
3) Friedman H.S. (toim.) 2011/2012. The Oxford handbook of health psychology.
4) Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. 2016.
5) Kendall, P. Childhood Disorders. 2000.
6) Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. Psykiatria. 2014 tai uudempi painos. (myös e-kirjana)
7) Ogden J. 2012. Health Psychology. (myös e-kirjana)
8) Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. 2005.
9) Toivio, T. & Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. 2013.
10) Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Tavoitteet: Mitä mielenterveys on? Miten stressi liittyy mielenterveyteen? Millaisia osa-alueita mielenterveystyö sisältää? Opintojaksolla tutustutaan myös mielenterveyden häiriöihin, niiden luokitteluun ja hoitoon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyden ja mielenterveyden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja paradigmaattisia lähestymistapoja, tunnistaa keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät, hahmottaa terveyden ja mielenterveyden edistämisen ja interventioiden perusteita sekä hahmottaa psykologin roolia asiantuntijana.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa