• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Johtamisen sivuaineopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.01.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2020
 • Hinta: 420 eur (150€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 270€)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Johtamisen opintoja on mahdollista opiskella kahdella eri tavalla. Opiskelija voi suorittaa koko Johtamisen aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opinnot muodostuvat Johtamisen aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op. Opiskelija saa erillistodistuksen Johtamisen aineopintokokonaisuudesta 60 op. Kauppatieteiden perusopinnot on oma opintokokonaisuus ja siihen on ilmoittauduttava erikseen.

Toinen mahdollisuus on opiskella 30 op pelkästään johtamisen opintoja. Silloin erillistodistus saadaan Johtamisen perusopintokokonaisuudesta 30 op. Kauppatieteen perusopintokokonaisuutta ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista.

Aineopintokokonaisuus on johtamisen sivuaineopintovaatimusten mukainen eikä sisällä kandidaatin tutkielmaseminaaria.

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus (vaihtoehtoiset tehtävänpalautus-/tenttipäivät löytyvät opintojaksojen kohdalta). Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Opintojaksot 2019-2020

    Johtamisen perusteet 6 op*
    Strategic Management 6 op    
    Innovaatiojohtaminen 6 op
    Muutoksen johtaminen 6 op 
    Johtajuus ja esimiestyö 6 op
    Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op
    Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op
    Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

*Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – luentotallenteita, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä.

Tavoitteet: Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille johtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat eri organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin tähtääville tai lisäopinnoiksi jo em. tehtävissä toimiville. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.

Opintomaksu kattaa opiskelijan vapaasti valitsemat viisi opintojaksoa (30 op).

Arviointi: Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5.

JOHTAMISEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja  muuttuvassa palvelutaloudessa.
Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät 18.2.2020 ja 14.4.2020.

Opintojakson vastuuhenkilö: Esa Hiltunen

Kirjallisuus:
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

STRATEGIC MANAGEMENT 6 op          

Sisältö: Foundations of strategic management, tools and techniques; strategic analyses and choices; corporate and business-level strategies; planning, implementation, development, and evaluation.

Tavoitteet: After the course, the student will be able to describe the basic concepts and foundations of strategic management and explain how they are interrelated. The student can outline current issues and emerging trends in strategic management. The student will have the skills to apply strategy concepts in practical situations. The student will have ability to  analyse, plan and evaluate strategic management.

Suoritustapa: Online examination and/or written assignments. You may write course work only in English. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2019-2020:

31.10.2019, 30.11.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 31.5.2020 ja 31.7.2020

Opintojakson opintomateriaalit ovat englanninkielisiä. Oppimistehtävät voit kirjoittaa vain englanniksi.

Opintojakson vastuuhenkilö: Outi-Maaria Palo-Oja

Kirjallisuus:
1) Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R.: Exploring Corporate Strategy. 8th edition. Prentice Hall, 2008 or newer
2) additional material given by lecturer

INNOVAATIOJOHTAMINEN 6 op

Sisältö: Kaupallistamisprosessi; tuote/palveluidea, asiakas, kestävä kehitys ja eettiset näkökulmat, kilpailu, rahoitus, markkinointi, johtaminen ja organisointi, aikataulutus.

Tavoitteet:    

Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisen innovaatiotoiminnan lähtökohdat ja hahmottaa tämän mukaisen kaupallistamisprosessin eri vaiheet.

Taidolliset: Opiskelijat kehittävät asiakaslähtöisen idean, suunnittelevat idean kaupallistamisprosessin ja myyvät suunnitelmansa asiantuntijaraadille. Opiskelijat oppivat tekemään kaupallistamisprosessiin liittyviä analyysejä ja arvioimaan tuotteen tai palvelun menestymismahdollisuuksia markkinoilla.

Suoritustavat: Oppimistehtävät. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät:
30.9.2019, 30.11.2019, 31.1,2020, 31.3.2020, 31.5.2020.

Opintojakson vastuuhenkilö: Teuvo Kantanen

Kirjallisuus:
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010) Business Model Generation. John Wiley & Sons Inc. Artikkelit, muu materiaali.

MUUTOKSEN JOHTAMINEN 6 op

Sisältö: Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen; lähestymistavat käytännön ja organisaatiotutkimuksen näkökulmasta.

Tavoitteet:    

Opiskelija
- tietää muutosprosessien vaiheet ja kipukohdat
- ymmärtää, miten pysyvä muutos saadaan aikaan
- tuntee muutosjohtamiskeskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi.
- oppii analysoimaan ja käsitteellistämään muutosjohtamisen tutkimusaluetta.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät lukuvuonna 2019-2020: 8.10.2019, 3.12.2019, 10.3.2020, 12.5.2020.

Opintojakson vastuuhenkilö: Esa Hiltunen

Kirjallisuus:
1) Brenda B. Jones & Michael Brazzel (2006) The NTL Handbook of Organization Development and Change: Principles, Practices, and Perspectives
2) Harvard Business Review on Change  by John P. Kotter, James Collins, Richard Pascale, and Jeanie Daniel Duck (Paperback - Sep 1998)
3) John P. Kotter & Dan S. Cohen (2002) Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change Their Organizations

JOHTAJUUS JA ESIMIESTYÖ 6 op

Sisältö: Johtajuusajattelun näkökulmia ja lähestymistapoja ja johtajuuden ja esimiestyön käytännöt: johtajuuden paradigmat, johtajuuden ajankohtaiset aiheet, johtajuuden ilmeneminen ja muodot organisaatioissa, oma johtajuuskäsitys.

Tavoitteet:   

Opiskelija osaa:

 • luetella johtajuuden paradigmat ja kuvata näkökulmia ja lähestymistapoja
 • arvioida arvojen merkitystä johtajuudessa
 • eritellä ajankohtaisia johtajuuden teemoja
 • vahvistaa valmiuksiaan akateemiseen ajatteluun
 • reflektoida omaa kiinnostustaan esimiestyöhön ja kasvua johtajuudessa

Suoritustapa: Kirjalliset oppimistehtävät ohjeiden mukaan, jotka perustuvat johtajuuskirjallisuuteen, aikaisempaan tutkimukseen ja artikkeleihin. Tehdään itsenäisesti ja palautetaan kirjalliset raportit. Johdantoluento verkossa. Itsenäistä työskentelyä 152 t. Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2019-2020: 30.9.2019, 30.11.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 31.5.2020, 31.7.2020

Luennot: professori Taina Savolainen

Oppimistehtävien arviointi: Henna Kokkonen

Kirjallisuus:
1) Avery, G. 2004. Understanding Leadership. Paradigms and Cases. Sage.
2) Northouse, P.G. 2010. Leadership: Theory and Practice. Sage.
3) Schedlitzki, D. & Edwads, G. 2014 (tai uudempi). Studying Leadership. Traditional and Critical Approaches. Part I. SAGE.
4) muu erikseen ilmoitettava materiaali.

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN 6 op

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

Tavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata henkilöstövoimavarojenjohtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön
 • selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta
 • tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
 • soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuovaikutuksen kehittämisessä ja konfliktien ratkaisussa
 • arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin

Suoritustapa: Johdantoluennot (verkossa) ja oppimistehtävät. Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2019-2020: 30.9.2019, 31.10.2019, 31.12.2019, 31.1.2020, 30.4.2020, 31.7.2020

Opintojakson vastuuhenkilö: yliopistonlehtori Mirjami Ikonen
Oppimistehtävien arviointi: yliopisto-opettaja Sanna Saastamoinen

Kirjallisuus:
Leopold, J., Harris, L. & Watson, T.: The Strategic Managing of Human Resources, Prentice Hall, 2005 or newer edition,
Viitala, R. (2007) Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
Vapaavalintaisia ajankohtaisia lehtiartikkeleja ja tieteellisiä tutkimusartikkeleja

OSUUSKUNTATOIMINNAN IDEA JA OSUUSKUNTA YRITYSMUOTONA 6 op

Sisältö: Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet. Osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Osuustoiminnan vaikuttavuus Suomessa ja maailmalla. Osuuskuntatyypit: Kuluttaja-, tuottaja-, palvelu- ja
uusosuustoiminta. Keskinäisyys.

Tavoitteet:     

Tiedolliset:

 • Opiskelija tuntee osuustoiminnan idean ja hahmottaa siihen liittyvän ilmiökentän niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista.
 • Opiskelija tietää, millaisia eri osuuskuntatyyppejä markkinoilla toimii ja miten osuuskunta yritysmuotona eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista.
 • Opiskelija tunnistaa osuustoiminnallisen yrityksen erityispiirteet.

Taidolliset:

 • Opiskelija osaa havainnollistaa osuustoiminnallisen yritysmuodon toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet sekä osuustoiminnallisten yritysten merkityksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla.
 • Hän omaksuu valmiuksia soveltaa kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä: toimia osuuskunnan palveluksessa erilaisissa tehtävissä. Kurssi antaa myös valmiuksia osuuskuntayrittäjyyteen.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan videoluentoja seuraamalla ja tekemällä näiden sekä kirjallisuuden pohjalta kaksi oppimistehtävää; oppimispäiväkirja ja kotitentti. Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2019-2020: 30.10.2019, 30.12.2019, 31.1.2020, 30.4.2020 sekä 31.7.2020.

Opintojakson vastuuhenkilöt: Luennoista ja oppimisjakson sisällöistä vastaa apulaisprofessori Anu Puusa ja talousjohtaja, tohtoriopiskelija Antti Varis.
Verkkoympäristön ylläpidosta, oppimistehtävistä ja niiden arvioinneista vastaa kurssikoordinaattori, KTM yliopisto-opettaja Sanna Saastamoinen

LUOTTAMUS JOHTAJUUDEN VOIMAVARANA JA TAITONA 6 op

Sisältö: Verkkoluennoilla ja oppimistehtävillä kirjallisen materiaalin, omakohtaisen pohdinnan sekä case-analyysin kautta opiskelija osaa selittää, analysoida, pohtia ja reflektoida luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla. Opiskelija kehittää valmiuksia opitun analysointiin ja soveltamiseen käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työelämän kontekstissa.

 • Mitä luottamus on: luottamuksen käsitettä ja luonnetta & voimavarana?
 • Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset)?
 • Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa?
 • Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen?
 • Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia?
 • Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi),esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille.

Tavoitteet:    

Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää luottamuksen käsitteen ja sen luonteen voimavarana, tiedostaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä ja niiden johtamisessa. Tunnistaa ja osaa kuvata luottamuksen rakentamisen keinoja, ymmärtää miten epäluottamus kehittyy sekä osaa nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä, ymmärtää palauttamisen tärkeyden, haasteet ja keinoja sekä osaa selittää sen keskeisiä tapoja tai prosessia.

Taidolliset: Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa omakohtaisten luottamuskokemusten reflektoinnissa sekä luottamuksen rakentamiseen ja säilyttämiseen esimiehenä/työyhteisön jäsenenä.

Suoritustapa: Oppimistehtävät. Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2019-2020: 30.9.2019, 31.10.2019, 31.12.2019, 31.1.2020, 31.3.2020, 31.7.2020

Opintojakson vastuuhenkilö: Prof. Taina Savolainen vastaa kurssin sisällöistä ja verkkoluennoista,  Satu Mättö ottaa vastaan oppimistehtävät

Kirjallisuus: Yhteistoiminta ja luottamus. Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2. Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen. Solar Solutions Oy 2015. Artikkelit ja muu materiaali.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä

Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa