• Opi uutta

Logopedian perusopinnot 25 op (UTU)

 • Ajankohta: 12.09.2023 - 31.12.2024
 • Koulutuspaikka: Kouvola ja verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UTU
 • Ilmoittautuminen päättyy: 29.08.2023
 • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 615 € + Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 250 €

Tapahtuman kuvaus

Tervetuloa tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin logopedian opintoihin Turun yliopiston järjestämään Zoom-infotilaisuuteen 23.8.2023 klo 17.00–18.30. Tutustu täältä.

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. 

Logopedian perusopinnot ovat osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja. Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Viralliset päätökset tehdään syksyllä 2024, mutta väylän avaamisesta tiedotetaan jo nyt ennakkoon, jotta vuonna 2025 hakevat ehtivät suorittamaan haussa vaadittavia opintoja. Tutustu asiaan tästä.

Opintojen toteutus

Kymenlaakson kesäyliopisto toteuttaa Logopedian perusopinnot 2023–2024 yhteistyössä Turun yliopiston Psykologian ja logopedian laitoksen kanssa.

Opintoihin sisältyy reaaliaikaisia luentoja, opetustallenteita, tuutorin vetämiä opintoryhmässä tehtäviä harjoituksia lähiopetuksena sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. Opintoryhmää ohjaa Turun yliopiston hyväksymä logopedi/puheterapeutti, jonka vetämänä toteutetaan käytännön harjoitukset ja kokoontumiset (lähi- ja etäkokoontumisia). Opinnot alkavat syksyllä 2023 ja jatkuvat kolmen lukukauden ajan (syksylle 2024). Opintojaksot on aikataulutettu ja jäsennelty täsmällisesti ja opintojen suorittaminen vaatii sitoutunutta ajankäyttöä. Opintoihin liittyvä kirjallisuus on hankittava itse. Turun yliopiston ekirjastolla on lainausoikeuksia kurssimateriaaleihin ja opintoryhmässä voidaan jakaa materiaaleja yhteiskäyttöön. Materiaalia kannattaa tiedustella myös oman alueen kirjastoista.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujille lähetetään infokirje noin viikkoa ennen opintojen alkua. Opintokokonaisuus toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Opintojen mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua. Opintoryhmään otetaan maksimissaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kymenlaakson kesäyliopiston logopedian opintojen tuutorina toimii FM Anne Hilden, puheterapeutti ja työnohjaaja. Anne Hildenillä on taustallaan vuosikymmenten kokemus puheterapeuttina terveyskeskuksissa ja perheneuvoloissa sekä opetustyössä.

---------------------

Logopedian perusteet 5 op 

Aikataulu: 12.9.2023–29.10.2023

 • ti 12.9.2023 klo 18.00–19.30 verkko-opetus (kurssin orientaatio ja kirjan luku 1)
 • to 14.9.2023 klo 18.00–19.30 verkko-opetus (kirjan luku 2)
 • vko 37: 1. tuutorryhmän kokoontuminen, ti 12.9.2023 klo 17–20 Kouvolassa
 • vko 38: kirjan luvut 3–6, luentotallenteet, itseopiskelu
 • vko 39: 2. tuutorryhmän kokoontuminen, ti 26.9.2023 klo 18–20 Kouvolassa
 • to 28.9.2023 klo 18.00–19.30 verkko-opetus (kirjan luku 6)
 • vko 40: kirjan luvut 7–11, luentotallenteet, itseopiskelu
 • vko 40: 3. tuutorryhmän kokoontuminen, ti 3.10.2023 17–20 Kouvolassa
 • to 12.10.2023 klo 18.00–19.30 verkko-opetus (kirjan luku 12)
 • vko 42: kirjan luku 13, luentotallenteet, itseopiskelu
 • vko 42: 4. tuutorryhmän kokoontuminen, ti 17.10.2023 Kouvolassa klo 14–15.30 Puheterapiatyön esittely ja klo 15.30–17.00 tuutorlähitapaaminen 
 • ti 24.10.2023 klo 18.00–19.30 verkko-opetus (kurssiaineiston yhteenveto, kysymykset ja keskustelu)

Opettaja: Kati Renvall

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää

 • logopedian tieteenalan sisällön sekä yhteydet lähitieteenaloihin
 • puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä
 • kliinisen työn ja tutkimuksen välisen merkityksen
 • logopedian alan peruskäsitteistöä ja tuntee logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta.

Sisältö: Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan ja sen käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
 • puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedisen tutkimuksen edistäjänä
 • logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorohjaukset lähiopetuksena/etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Oppimispäiväkirja ja Moodle-kotitentti. Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa kurssin aikana, jokaisesta kirjan luvusta/teemasta tehdään noin sivun mittainen oppimispäiväkirjateksti ohjeiden mukaan. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodlessa muutama päivä ennen tenttiä. Oppimispäiväkirjasta saa lisäpisteitä tenttiin, mutta sen voi palauttaa vain kerran ennen opiskelijan ensimmäistä tenttikertaa. Korotusmahdollisuutta ei ole. 

Tentit

1) 1.11.2023 klo 18.00–21.00 (oppimispäiväkirjan palautus 29.10.2023 mennessä)
2) ensimmäinen uusintatentti 11.12.2023 klo 18.00–21.00 (oppimispäiväkirjan palautus 7.12.2023 mennessä)
3) toinen ja viimeinen uusintatentti 31.1.2024 klo 18.00–21.00 (oppimispäiväkirjan palautus 28.1.2024 mennessä)

Oppimateriaali: Owens, R. E., Farinella, K. A. & Metz, D. E., Introduction to Communication Disorders: A Lifespan Evidence-Based Approach (2015, 5. painos). Boston: Pearson.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Kieli ja elämänkaari I 5 op

Aikataulu: 6.11.2023–20.12.2023

 • ma 6.11.2023 klo 17.00–18.30 verkko-opetus (kurssin sisällöt ja ohjaus opiskelumoduuleihin)
 • vkot 45–46: itseopiskelu, verkkomoduulit 1–4
 • vko 47: 1. tuutorryhmän kokoontuminen, ti 21.11.2023 klo 17–20 verkossa
 • vko 47: välitentti 23.11. klo 18.00–20.00 (Moodle-kotitentti), (uusintatentit 9.1.2024 ja 25.1.2024).
 • vkot 48–49 itseopiskelu, verkkomoduulit 5–9
 • vko 49: 2. tuutorryhmän kokoontuminen, pe 8.12.2023 klo 16–19 verkossa
 • vko 50: 3. tuutorryhmän kokoontuminen, posterisessiot Kouvolassa la 16.12.2023 klo 10–12.
 • vko 1: lopputentti 3.1.2024 klo 18.00–20.0 (Moodle-kotitentti), (uusintatentit 23.1.2024 ja 15.2.2024).

Opettajat: Essi Vastamäki ja Minna Lehtonen

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijat tuntevat logopedian tiedollisista perusteista (1) kielen omaksumiseen liittyviä teoreettisia viitekehyksiä ja (2) hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin. Teorioiden tukeminen antaa valmiudet logopedian arviointi- ja kuntoutusmenetelmien opiskelulle. Koulutusohjelman työelämätaidoista opiskelijat osoittavat vuorovaikutustaitojen ja oman työn hallinnan orastavaa osaamista.

Sisältö: Keskeisiin kielenkehityksen teorioihin tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla sekä tutustuu esimerkkeihin alan tutkimuksesta.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorohjaukset lähiopetuksena/etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, posterityö, väli- ja lopputentti.

Tentit: Välitentti (Moodle-kotitentti) to 23.11. klo 18.00–20.00 (uusintatentit 9.1.2024 ja 25.1.2024). Lopputentti (Moodle-kotitentti). (Uusintantentit 23.1.2024 ja 15.2.2024).

Oppimateriaali: Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus: 
Hoff, E. (2014) Language development. 5. painos. Belmont, CA: Wadsworth.
Korpilahti, P., Aaltonen, O & Laine, M. (2010). Kieli j aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Kieli ja elämänkaari II 5 op

Aikataulu: 10.1.2024–9.3.2024

ke 10.1.2024 klo 17.00–18.30 verkko-opetus (kurssin orientaatio ja johdanto aineistoon)
vkot 2–5 luentotallenteet, itseopiskelu, verkkomoduulit 2–6
vko 5: tuutorryhmän kokoontuminen, aika täsmentyy myöhemmin
vko 6: seminaari 1 tuutorryhmässä (työn palautus kirjallisena 3 päivää aiemmin, PP-esityksen palautus seminaarin jälkeen)
vkot 7–8: luentotallenteet, itseopiskelu, verkkomoduulit 7–8
vko 8 tai 9: tuutorryhmän kokoontuminen, aika täsmentyy myöhemmin
vko 10: seminaari 2 tuutorryhmässä (työn palautus kirjallisena 3 päivää aiemmin, PP-esityksen palautus seminaarin jälkeen)

Opettaja: Maija Vänninen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfosyntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana. 

Sisältö: Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorohjaukset lähiopetuksena/etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, seminaarityöt, lopputentti.

Tentit: Moodle-kotitentti 13.3., 10.4. ja 22.5.2024 klo 18.00–19.30. Valitse näistä yksi tenttikerta. Voit osallistua myös kaikille tenttikerroille halutessasi, esim. jos haluat korottaa aiemman tentin arvosanaa.

Oppimateriaali

Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S., Ukkola, S. & Dindar, K. (2020). Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. 
Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Pienten sanat. (s. 13-142) .
Menyuk, P, & M Brisk. (2005). "Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences"; Chapter 7: Language Development in Middle Childhood: Ages 9–13; Chapter 9: Language Development in Adolescence – The High School Years (Ages 13–18).

Arviointi: hyl–5

---------------------

Anatomia ja fysiologia 5 op

Aikataulu: 20.3.2024–16.5.2024

ke 20.3.2024 klo 18.00–19.30 verkko-opetus (kurssin orientaatio ja johdanto aineistoon)

vkot 13–15: luentotallenteet, itseopiskelu, verkkomoduulit 1–3 hengitys, ääni, artikulaatio ja
resonanssi
vko 15: tuutorryhmän kokoontuminen, aika täsmentyy myöhemmin
vkot 16–18: luentotallenteet, itseopiskelu, verkkomoduulit 4–6 auditory system, nieleminen, neuroanatomia ja -fysiologia
vko 18: tuutorryhmän kokoontuminen, aika täsmentyy myöhemmin
vkolla 18 tai 19: tuutorryhmän kokoontuminen kesäyliopistossa: kurssin sisältöihin liittyvät harjoitukset, aika täsmentyy myöhemmin

Opettaja: Tanja Makkonen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa logopedian tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija osaa nimetä puheen tuottoon ja nielemisen kannalta keskeisimmät anatomiset rakenteet ja osaa kuvata puheen tuoton ja nielemisen fysiologisena toimintona.

Sisältö: Opiskeltavat osa-alueet ovat hengitys, ääni, artikulaatio, resonanssi, nieleminen, kuulemisen anatomia ja fysiologia sekä neuroanatomia ja -fysiologia.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorohjaukset lähiopetuksena/etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin, lopputentti.

Tentit: Valvottu Moodle-tentti kesäyliopistolla 16.5.2024 klo 17.00–19.00. Uusinnat 17.6.2024 ja 28.8.2024.

Oppimateriaali: Seikel, J.A., King, D.W. & Drumright, D.G. Anatomy and physiology for speech language and hearing 5.painos (2015) tai 6. painos (2019). Uusin painos saatavilla myös e-kirjana.

Arviointi: hyl–5

---------------------

Introduction to Bilingualism 5 op

Aikataulu: Syksy 2024

Opettaja: Raymond Bertram

HUOM! Luento-opetus on englanniksi.

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisen kehityksen periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan merkityksen (muisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus) kaksikielisessä viestinnässä. Hän ymmärtää myös kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.

Sisältö: Luennoilla esitellään kaksi- ja monikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa, keskeiset teoriat ja monikielisyyden asema yhteiskunnassa. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kaksikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat: Verkko-opetus osin reaaliaikaisesti, osin tallenteina, tuutorohjaukset lähiopetuksena/etäopetuksena (läsnäolovelvollisuus), itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Posteriesitykset tuutorryhmissä ja Moodle-kotitentti.

Arviointi: hyl–5

Muut tiedot täsmentyvät syksyn 2023 aikana.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:

koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa