• Opi uutta

Positiivinen ja yhteisöllinen johtaminen -asiantuntijakoulutus (40 op)

 • Ajankohta: 23.08.2023 - 31.05.2024
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Sanna Wenström ja Aki Heiskanen
 • Ilmoittautuminen päättyy: 09.08.2023
 • Hinta: 2850 eur

Tapahtuman kuvaus

Tässä koulutuksessa perehdytään positiivisen johtamisen ja organisaation sekä yhteisöllisen johtamisen teoreettisiin lähtökohtiin ja käytännön soveltamiseen. Tavoitteena on, että osallistuja saa laaja-alaisen ja syvällisen teoreettisen ymmärryksen aiheesta ja voi hyödyntää koulutuksen antia omassa työssään johtajana, kehittäjänä tai asiantuntijana.

Aikataulu: 
keskiviikkoisin 23.8.-29.11.2023 klo 15-18 (ei 18.10. eikä 25.10.2023)
Kevään 2024 viikkottaisten  webinaarien päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin, aikataulumuutokset vielä mahdollisia.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu kaikille positiivisesta johtamisesta sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutukseen ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, mutta korkeakoulututkinto antaa parhaat edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Kouluttajat:  
Sanna Wenström, KT, FM, ammatillinen erityisopettaja, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Sanna Wenström on väitellyt positiivisesta johtamisesta ja kirjoittanut aiheesta tietokirjan. Työkseen hän valmentaa oppilaitosten ja muiden organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa kehittämään toimintaansa positiivisen johtamisen ja organisaation periaatteiden varassa. Hän toimii myös PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen projektipäällikkönä ja asiantuntijana.

Aki Heiskanen, HM, yhteisöllisen johtamisen väitöskirjatutkija ja yrittäjä

Aki Heiskanen on koulutukseltaan terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, hallintotieteiden maisteri ja ratkaisukeskeinen valmentaja, jolla on merkittävä ura sekä päihde- ja mielenterveystyöstä, sosiaali- ja terveysalan johtamisesta ja kehittämisestä sekä kuntajohtamisesta. Työssään hän on jo pitkään kehittänyt ja toteuttanut yhteisöllisen johtamisen mallia ja tekee aiheesta parhaillaan väitöskirjaa. Hän on toiminut aikaisemmin mm. Hailuodon kunnanjohtajana.

Osaamistavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja osaa soveltaa positiivisen ja yhteisöllisen johtamisen tutkimus- ja teoriatietoa sekä toimintatapoja omassa työssään. 

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma on saatavissa Kymenlaakson kesäyliopistosta, ota yhteyttä soili.valtonen@kymenlaakso.fi.

Toteutustapa

Koulutus toteutuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy:

 • Yhteisöllistä työskentelyä verkossa (=kontaktiopetus) yhteensä 80 h. Kontaktiopetus koostuu startista sekä 3 h viikottaisista webinaareista, joiden työskentelytavat vaihtelevat vaihtelevat:
  • dialogi, työnohjauksellinen työskentely
  • luento
  • valmennus
  • ohjattu itseopiskelu / ryhmätyöskentely / lukupiiri 
 • Itsenäistä työskentelyä kirjallisuuteen, luentotallenteisiin, tutkimusartikkeleihin ja muihin lähdemateriaaleihin perehtyen omaa oppimisportfoliota työstäen, omaa itseä ja omaa työtä reflektoiden ja kehittäen
 • Oppimisportfolio, jossa osoitetaan osaamista koulutuksen sisältöteemoista. Portfolio sisältää henkilökohtaisen reflektion (oma kehittyminen) sekä kehittämistyön kuvauksen (miten sovellan opittua oman toimintaympäristöni kehittämisessä kohti positiivista, yhteisöllistä organisaatiota).
 • 2 johdantowebinaaria ennen koulutuksen alkua, ks. tallennelinkit
 • oppimisympäristönä käytetään Howspace-verkkoalustaa sekä webinaareissa Zoomia

Opintopisteiden jakautuminen työskentelymuodoittain:

 • Webinaari 15 op
 • Artikkelit ja muu verkkomateriaali, välityöskentely ja tehtävät 5 op
 • Soveltaminen ja kokeileminen osana omaa työtä 5 op
 • Kirjallisuus 8 op
 • Oppimisportfolio 5 op

Sisältö

Koulutus rakentuu positiivisen organisaation PRIDE-teorian (Cheung, 2014; Wenström, 2020) osa-alueille:

 • P=myönteiset käytänteet;
 • R= vuorovaikutus, yhteistyö ja yhteisöllisyys;
 • I=vahvuudet
 • D=positiivinen johtaminen vuorovaikutuksena, ajatteluna ja toimintana;
 • E=tunteet ja ilmapiiri.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

 • Positiivisen ja yhteisöllisen johtamisen lähtökohdat, taustateoriat ja ihmiskäsitys
 • Autenttisuus ja luottamuksen rakentaminen
 • Tunteiden kohtaaminen ja johtaminen; tunneilmapiiri; psykologinen turvallisuus
 • Yhteisöllisyys ja yhteisöt – yhteisöllinen johtaminen
 • Laaja vahvuusnäkemys; yksilölliset ja yhteisölliset vahvuudet; vahvuuksien johtaminen
 • Arvot, hyveet ja luonteenvahvuudet
 • Positiivisena ja yhteisöllisenä johtajana kehittyminen
 • Yhteisöllisyyttä rakentavat käytänteet
 • Positiivisen ja yhteisöllisen johtamisen arviointi ja mittarit

Koulutuksen työskentelytavat ja toteutus perustuvat positiivisena ja yhteisöllisenä johtajana kehittymistä koskevaan tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin positiivisen ja yhteisöllisen johtamisen kehittämisestä ja toteuttamista. Prosessissa keskeistä on oma kasvuprosessi ja reflektio. Koulutuksen työskentelytapa rakentuu yhteisöllisen johtamisen periaatteille.

Koulutuksen suorittaminen ja arviointiperusteet

Koulutus on intensiivinen oman johtajuuden tai asiantuntijuuden kehittämisprosessi, joka edellyttää sitoutumista koko kokonaisuuteen. Koulutuksen punaisena lankana on yhteisöllinen työskentely. Koulutus on myös osaamisperustaista, eli osaamista voi hankkia erilaisin vaihtoehtoisin tavoin.

Hyväksytty suorittaminen edellyttää osaamisen osoittamista koulutuksen sisältöteemoihin perustuvissa osaamistavoitteissa. Osaamista osoitetaan oppimisportfoliolla, joka sisältää henkilökohtaisen reflektion (oma kehittyminen) sekä kehittämistyön kuvauksen (miten sovellan opittua oman toimintaympäristöni kehittämisessä kohti positiivista, yhteisöllistä organisaatiota).

Arviointi on hyväksytty/hylätty/täydennettävä.

Kirjallisuus: Koulutukseen sisältyy oheiskirjallisuutta, joka kerrotaan webinaareissa.

  Sanna Wenströmin ja Aki Heiskasen  johdantowebinaarit Positiivinen ja yhteisöllinen johtaminen aiheesta kiinnostuneille - katso tallenteet:
  25.8.2022 webinaari
  12.10.2022 webinaari

  Koulutuksen osallistumismaksun 2850 eur voi maksaa useassammassa erässä.

  Lue Sanna Wenströmin haastattelu Ihmisyys johtamisen keskiössä.

  Oikeus muutoksiin pidätetään.

  Lisätietoja: Soili Valtonen
  Puh: 044 747 8516
  Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


  #osaamisenkehittäjä

  Yhteystiedot

  Kotka

  Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
  Puh. 044 747 8516

  Kouvola

  Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
  Puh. 044 747 8501

  Muualla verkossa