• Opi uutta

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (UTU)

 • Ajankohta: 12.01.2023 - 31.12.2023
 • Koulutuspaikka: monimuoto-opinnot
 • Kouluttaja: Turun yliopisto
 • Ilmoittautuminen päättyy: 03.01.2023
 • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 310 € + Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 250 €

Tapahtuman kuvaus

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Kenelle

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa ja myös yrittäjänä. Sitä hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, järjestöissä tai vaikkapa yrittäjänä.

OPETUSSUUNNNITELMA

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op

TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op

TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op

TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op

TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Opintojen toteutus

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina ja ne alkavat tammikuussa 2023 ja päättyvät joulukuussa 2023. Opiskelua tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely, joka toteutetaan zoom-yhteydellä. Opintoryhmä kokoontuu ilta-aikaan.

Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkoluennoille (tallenteet) sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskelun tukena on opintomateriaali ja keskustelualueet Moodle-oppimisympäristössä.

Opinto-oikeusaika on maksimissaan 3 lukukautta.

TUTU1 ja TUTUS2 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Jos haluat tehdä vain yksittäisen jakson, ota yhteyttä koulutussihteeriin hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi.

Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Vastuuopettaja: Katariina Heikkilä, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tuutori: Minna Takala

 

---------------------

FUTS3601 TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Aikataulu: 12.1.–23.2.2023

Opettaja: Katariina Heikkilä

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja sen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaa materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä.

Sisältö: Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu, 21 t opetus, harjoitustyöt ja ryhmätyö (myös oppimisympäristö Moodlessa).

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja verkkotehtäviin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti). Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä (21 t) sekä verkkotyöskentelyä. Opintoryhmä kokoontuu ilta-aikaan (7 arki-illan kokoontumista, joista vähintään viiteen tulee osallistua). Opintoryhmäkokoontumiset järjestetään etäyhteydellä. TUTU1 verkkotuutoroinnit 12.1.–23.2. joka torstai klo 16.30–19.00.

Oppimateriaali:

 • Aalto, Hanna-Kaisa; Heikkilä, Katariina; Keski-Pukkila, Pasi; Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.
 • Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
 • Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

Arviointi: 0–5

Lisätietoja: Opintojakson voi suorittaa yksittäisenä opintojaksona.

---------------------

FUTS3602 TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

Aikataulu: 16.3.–27.4.2023

Opettaja: Katariina Heikkilä

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tulevaisuudentutkimuksessa hyödynnetyt tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja -kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Sisältö: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu, harjoitukset ja verkkokeskustelut. Opetus 21 t ja viikoittaiset oppimistehtävät verkkoympäristössä.

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja verkkotehtäviin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti). Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä (21 t) sekä verkkotyöskentelyä. Opintoryhmä kokoontuu ilta-aikaan (7 arki-illan kokoontumista, joista vähintään viiteen tulee osallistua). Opintoryhmäkokoontumiset järjestetään etäyhteydellä. TUTU2 verkkotuutoroinnit 16.3.–27.4. joka torstai klo 16.30–19.00.

Oppimateriaali:

 • Aalto, Hanna-Kaisa; Heikkilä, Katariina; Keski-Pukkila, Pasi; Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.
 • Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
 • Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia? Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere.
 • Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

Arviointi: 0–5

Lisätietoja: Opintojakson voi suorittaa yksittäisenä opintojaksona.

---------------------

FUTS3603 TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

Aikataulu: monimuoto-opinnot elokuu–lokakuu 2023

Opettaja: Katariina Heikkilä

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan tai työtehtävissään.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen sekä tulevaisuusnäkökulman ja opiskelijan valitseman menetelmän soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen ja argumentointi. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin.

Toteutustavat: Verkkokurssi; verkkoalustukset ja harjoitustehtävät niihin liittyen sekä opiskelijan valitsemaan tutkimusmenetelmään keskittyvä pidempi kirjallinen harjoitustyö joko yksilö- tai parityönä. Opinnot sisältävät tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä sekä verkkotyöskentelyä.

Suoritustavat: Verkkoalustuksia, verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö- tai parityönä toteutettu harjoitustyö.

Oppimateriaali:

 • Aalto, Hanna-Kaisa; Heikkilä, Katariina; Keski-Pukkila, Pasi; Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.
 • Kurssin aikana jaettava muu digitaalinen aineisto (mm. artikkeleita, videoita).

Arviointi: 0–5

Lisätietoja: Pakolliset edeltävät opinnot: TUTU1 ja TUTUS2.

---------------------

FUTS3604 TUTUS4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

Aikataulu: monimuoto-opinnot lokakuu–joulukuu 2023

Opettaja: Katariina Heikkilä

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Sisältö: Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita esim. arvot, kulttuuriset aikakäsitykset, kompleksisuus ja globaalit systeemit.

Toteutustavat: Verkkokurssi, jolla monipuolisia verkkoaineistoja, itsenäinen työskentely ja harjoitukset. Opinnot sisältävät tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä sekä verkkotyöskentelyä.

Suoritustavat: Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten suorittaminen verkkoympäristössä ja loppuesseen hyväksytty suorittaminen.

Oppimateriaali:

 • Aalto, Hanna-Kaisa; Heikkilä, Katariina; Keski-Pukkila, Pasi; Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.
 • Kurssin aikana jaettavat muut digitaaliset aineistot.

Arviointi: 0–5

---------------------

FUTS3605 TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Aikataulu: kesä 2023

Opettaja: Katariina Heikkilä

Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Sisältö: Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Toteutustavat: Vaihtuu vuosittain, lisätietoja www.tvanet.fi.

Suoritustavat: Ilmoitetaan myöhemmin. Vaihtuu vuosittain, lisätietoja www.tvanet.fi.

Oppimateriaali: Vaihtuu vuosittain, lisätietoja www.tvanet.fi.

Arviointi: 0–5

Lisätietoja: Opintojakson teema vaihtuu vuosittain. Opintojakso toteutetaan kesällä 2023 intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna. Osallistuminen edellyttää opintokokonaisuuden opinto-oikeutta. Pakolliset edeltävät opinnot: TUTU1 ja TUTUS2.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa