• Opi uutta

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

  • Ajankohta: 01.02.2023 - 12.10.2023
  • Koulutuspaikka: Kotka
  • Kouluttaja: Suvi Lehto
  • Ilmoittautuminen päättyy: 18.01.2023
  • Hinta: 2795 eur

Tapahtuman kuvaus

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. 

Koulutuksen aikataulu: kuusi kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa klo 9-16 seuraavasti
1.-2.2.2023
8.-9.3.2023
17.-18.4.2023
24.-25.5.2023
30.-31.8.2023
11.-12.10.2023

Toteutus: lähiopetuksena  Kotkassa yht. 12 päivää, itsenäistä opiskelua etänä (sis. mm. vertaisryhmätyöskentelyä, kirjallisuustehtäviä ks. tarkemmin kohta Itsenäinen opiskelu). Koulutuksessa käytetään Classroom-verkkoalustaa.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille sekä muille nepsy-piirteisten henkilöiden parissa työskenteleville ammattiryhmille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.  

Pääkouluttaja: Suvi Lehto, KM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisohjauksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja

Vierailevat asiantuntijat:  

• Lastenpsykiatrian linjajohtaja, erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria) tai vastaava erikoislääkäri
• Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia  (autismikirjo ja nepsyvalmennus)
• Sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja Niko Wass (lastensuojelu ja nepsyvalmennus)
• Kokemusasiantuntija

Koulutuksen tavoitteet: 

•antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa
• perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen
• saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen

Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.  

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet 

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa  
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä autismikirjotietous
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus  
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa 

Lähiopiskelu sisältää:  

• pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
• vierailevien asiantuntijoiden luennot  
• valmennusharjoittelu  
• workshop-tyyppinen työskentely
• pääkouluttajan valmennusdemo joka lähijaksolla 

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:  

• omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön  
• perehtyminen alan kirjallisuuteen, 9 kpl pakollisia kirjoja, joista 3 kirjan ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää  
• kirjareflektiot koulutuksen kirjallisuudesta
• vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h  
• vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät  
• oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
• valmennusnäyttö
• valmennuspäiväkirja
• valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö) 

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit. 

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto. 

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta. 

Osallistumismaksua voi maksaa erissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa