• Opi uutta

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Kouluttaja: useita UEF:n opettajia
 • Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2023
 • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 315 €

Tapahtuman kuvaus

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan. Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op on oltava tehtyinä ennen aineopintojen aloittamista.

Opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä. Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan.

Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta/kaikille yhteisestä opintojaksosta Projektityö 8 op.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jäleen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi.

Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintojesi tueksi myös tuutorointia. Tuutorina toimii YTM Eetu Laitinen. Ensimmäiset tuutoroinnit ovat syyskuussa maanantaina 5.9.2022 ja 19.9.2022 klo 17.00 alkaen. Seuraavat tuutoroinnit ovat ma 17.10.2022 klo 17.00 ja ma 14.11.2022 klo 17.00. Kun olet ilmoittautunut opintoihin, saat tuutorilta kutsulinkit (Zoom) tuutorointihetkiin.

Opetussuunnitelma 2022–2023

Kaikille yhteinen/pakollinen opintojakso 8 op (suoritetaan opintojen loppuvaiheessa):

 • Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II
 • Projektityö

Valinnaiset opintojaksot 27 op:

TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

 • Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa 3 op
 • Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op
 • Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

YKSILÖN JOHTAMINEN

 • Johtamisen psykologia 3 op
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op (johtamisen ja markkinoinnin oppiaineen opintojakso)

TYÖELÄMÄN MUUTOS JA HYVINVOINNIN TEKIJÄT

 • Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
 • Positiivinen työpsykologia 3 op
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
 • Työelämäohjaus 1 3 op
 • Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op
 • Kognitiivinen ergonomia 5 op (ergonomian oppiaineen opintojakso, opiskelijakiintiö)

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ II

 • Ikävoimaa työhön 3 op­­­
 • Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä 3 op

 

---------------------

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II: Projektityö, 8 op

Aikataulu: lv 2022–2023

Opettaja: PsT Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa muotoilla tutkimusongelman tai soveltavan kehittämistehtävän, jonka ratkaisemisessa voi käyttää tieteellistä tietoa
 • osaa hakea tieteellistä tutkimustietoa ja arvioida sen sovellettavuutta
 • osaa laatia kirjallisuuskatsauksen tai vastaavan soveltavan kirjallisen työn, jossa tieteellisen ja ammatillisen kirjallisuuden ja oman pohdinnan avulla osoitetaan kykyä laajojen työ- ja organisaatiopsykologian alan kokonaisuuksien hallintaan.

Sisältö: Opintojaksolla opiskelija muotoilee työ- ja organisaatiopsykologian alaan liittyvän tieteellisten tai soveltavien ongelman ja hakee siitä lisätietoa muodostaakseen siitä laajemman näkemyksen tai ratkaistakseen ongelman jollakin tavalla. Opintojaksolla arvioidaan tiedon luotettavuutta ja sovellettavuutta ja laaditaan kirjallisuuskatsaus tai muu vastaava työ, joka on ajantasainen ja mahdollisesti käytännössä sovellettava kokonaisesitys valitusta aiheesta.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Opiskelija laatii alustavan kysymyksenasettelun, työsuunnitelman ja kirjallisuuskatsauksen tai vastaavan soveltavan kirjallisen työn.

Oppimateriaali: Opettajan kanssa sovittu projektityön aihepiiriin liittyvä aineisto.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Edeltävät opinnot: Jos opiskelija ei ole aikaisemmin perehtynyt tieteellisen tutkimuksen perusteisiin, suositellaan ennen tätä opintojaksoa tehtäväksi perusopintojen opintojakso Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op.

---------------------

Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa, 3 op

Aikataulu: Syksy 2022

Opettaja: FM Esteri Savolainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee organisaatioiden ajankohtaisia muutoksia
 • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen tehtävät organisaatioiden muutosprosesseissa
 • osaa tarkastella organisaatioiden muutoksia jatkuvina, strategisina ja vuorovaikutteisina prosesseina.

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään viestintään ja vuorovaikutukseen organisaatioiden muutoksissa. Muutoksia tarkastellaan jatkuvina, strategisina ja vuorovaikutteisina prosesseina.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan kahdella esseemuotoisella oppimistehtävällä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä, 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023, opintojakson oppimistehtävät ovat suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: FM Esteri Savolainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa hahmottaa työyhteisön ajankohtaista viestintää ja vuorovaikutusta
 • ymmärtää kohtaamisen, kuuntelemisen ja viestimisen merkitykset työyhteisössä
 • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta organisaation menestymisen ja työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmista.

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja viestimiseen työyhteisöissä. Viestintää ja vuorovaikutusta tarkastellaan organisaation menestymisen ja työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmista.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Essee- tai videomuotoiset oppimistehtävät.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin, 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023, opintojakson oppimistehtävä on suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: PsM Anni Narsakka

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata erityyppisiä konflikteja, niiden syitä sekä niiden hallintaa ja ratkaisemista.

Vapaavalintaisen syventävän näkökulman kautta opiskelija hahmottaa tarkemmin konfliktien syntyä ja hallintaa. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi tunteet työyhteisössä, johtaminen ja esimiestyö tai kiusaaminen, häirintä ja syrjintä.

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan työyhteisöön liittyvistä konflikteista ja niiden hallinnasta. Työpaikan ristiriitojen tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen ovat työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeitä. Oikein hyödynnettyinä konfliktit ovat luovuuden, muutoksen ja oppimisen kannalta merkityksellisiä. Ratkaisemattomat konfliktit kuluttavat psyykkisiä voimavaroja ja lamaannuttavat työyhteisön kehitykseen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa, hyödynnettävä vähintään viittä (5) pakollista lähdettä.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Johtamisen psykologia, 3 op

Aikataulu: Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintojakson oppimistehtävä on suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan aina toukokuuhun saakka (viimeinen palautus 15.5.2023)

Opettaja: Juha Kinnunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen psykologiaan kytkeytyviä teoreettisia näkemyksiä ja käytäntöjä. Opiskelija osaa lisäksi kurssin käytyään tiedostaa, analysoida ja kehittää paremmin omia ja muiden ihmisten käsitysmalleja, ajatusrakenteita ja muutoskyvykkyyttä.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan johtamisen psykologiaan kytkeytyviin näkökulmiin ja niiden ilmenemiseen ja vaikutuksiin organisaatiokäyttämisessä ja johtamistyössä. Opiskelija saa välineitä muun muassa omien ja toisten ihmisten käsitysmallien, ajatusrakenteiden, käyttäytymisen ja muutoskyvykkyyden tiedostamiseen, ymmärtämiseen, analysoimiseen sekä kehittämiseen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, verkkoluennot ja oppimistehtävä yksilötyönä tehtynä.

Oppimateriaali:
1) Haslam, S. A., Reicher, S. D. & Platow, M. J. (2020, 2nd ed.). The New Psychology of Leadership. Routledge.
2) Pietiläinen, V. & Syväjärvi, A. (2019). Johtamisen psykologia. PS-Kustannus.
3) Lisäksi yksi kirja ja kaksi artikkelia Moodlesta löytyvistä esimerkkilistoista tai muualta etsittynä.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona, 6 op

Aikataulu: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukukausi 2022–2023: 30.9.2022, 30.11.2022, 31.1.2023, 31.3.2023, 31.5.2023, 31.7.2023. Moodle-kurssiympäristö avautuu syyskuun alussa.

Opettaja: Mirjami Ikonen

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • määritellä luottamuksen käsitteen ja luonteen voimavarana ja tunnistaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä, asiakassuhteissa ja niiden johtamisessa.
 • luetella luottamuksen rakentamisen keinoja, selittää miten luottamus ja epäluottamus kehittyvät organisaatioissa ihmisten välillä ja nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä.
 • analysoida luottamuksen palauttamisen merkitystä, haasteita ja keinoja sekä kuvata palauttamisen prosessia. - soveltaa oppimaansa analysoimalla ja reflektoimalla omakohtaisia luottamuskokemuksiaan.

Sisältö: Opiskelija analysoi, pohtii ja reflektoi luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla ja asiakassuhteissa. Opiskelija kehittää vuorovaikutusvalmiuksia käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työyhteisön jäsenenä ja/tai lähijohtajana. Teoria-aines rakentuu seuraavien kysymysten pohjalle: Mitä luottamus on: luottamuksen käsite ja luonne voimavarana; Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset); Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa sekä asiakassuhteissa; Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen; Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia; Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi), esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot, oppimistehtävät ja vertaisarviointi.

Oppimateriaali:
1) Yhteistoiminta ja luottamus: Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta. Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen. Solar Solutions Oy 2015.
2) Artikkelit, muu materiaali ja ohjeet tehtäviin Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Edeltävät opinnot: Suositellaan Johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot.

---------------------

Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus, 3 op

Aikataulu: Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintojakson oppimistehtävä on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä psykologisen sopimuksen teoreettisia perusteita ja käytäntöjä
 • tunnistaa työntekijän selviytymisstrategioita yksilön ja työn välisen suhteen muutoksissa
 • ymmärtää luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden merkityksen osana työmotivaatiota ja työhyvinvointia.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään yksilön ja työn välistä suhdetta psykologisena sopimuksena ja tutustutaan työelämän muutostekijöihin ja niiden vaikutuksiin yksilön selviytymisen ja elämänhallinnan näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla käsitellään luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden merkitystä työmotivaatiolle ja hyvinvoinnille.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Tehtävävaihtoehdon mukainen lähdemateriaali, ilmoitettu Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Positiivinen työpsykologia, 3 op

Aikataulu: Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintojakson oppimistehtävät ovat suoritettavissa koko lukuvuoden ajan joka toinen kuukausi (Huom! viimeinen palautus 30.6.2023).

Opettaja: PsM Aleksis Aronen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva positiivisesta työpsykologista ja sen käsitteistä, siihen liittyvistä teorioista, lähestymistavoista ja sovellutusmahdollisuuksista työelämässä.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan positiivisesta työpsykologiasta ja sen käsitteistä, teorioista ja soveltavasta tutkimuksesta, erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta. Jaksolla perehdytään siihen, mikä ihmisiä kannattelee työssä, mikä tekee siitä mielekkään ja mikä auttaa selviytymään ja jopa nauttimaan työstä myös työn kuormittaessa ja muuttuessa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali:
1) Demerouti, E. (2006). Job characteristics, flow, and performance: the moderating role of conscientiousness. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3), 266–280.
2) Hakanen, J. (2005). Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. TAI Hakanen, J. (2011). Työn imu.
3) Juuti, P. (2013). Jaetun johtajuuden taito, osa 3: Jaetun johtajuuden rakentaminen ja ylläpito. TAI Juuti, P. (2016). Johtamisen kehittäminen s. 21–90. Miten esimiestyöstä tulee jaettua innostusta?
4) Kumpulainen, K. (2013). Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi. Pitkittäisseuranta muuttuvassa koulutusorganisaatiossa.
5) Mäkikangas, A., Feldt, T. ja Kinnunen, U. (2005). Positiivisen psykologian näkökulma työhön ja työhyvinvointiin. Teoksessa Kinnunen, U., Feldt, T. Ja Mauno, S (toim.) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet.
6) Perhoniemi, R. ja Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia 48 (02), 2013.
7) Räikkönen, T. (2016). Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ.
8) Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An Introduction. American Psychologist. 55 (1). 5–14.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana, 3 op

Aikataulu: Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintojakson oppimistehtävä on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: FT, PsM Timo Suhola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä tietoisuustaidoilla (mindfulness) tarkoitetaan
 • tunnistaa millä tavoin tietoisuustaitoja voidaan soveltaa yksilön ja/tai työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi
 • tunnistaa sovellutusmahdollisuuksia, joilla työntekijä itse voi kehittää työssä selviytymisen kykyjään
 • osaa listata esimiestyöhön näkökulmia, joiden kautta työyhteisön hyvinvointia voi vahvistaa niin, että yhteisestä työstä muodostuu mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan tietoisuustaito-käsitteen syntyhistoriasta, sen taustavaikuttimista sekä mekanismeista. Opintojaksossa kuvataan mindfulness-taitojen merkityksiä, menetelmiä ja sovellutusmahdollisuuksista. Teemaa tarkastellaan sekä yksilön että työyhteisön lähestymiskulmista.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali: Kaksi teosta ja kaksi artikkelia opettajan määrittelemästä Moodlessa ilmoitetusta materiaalista.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Työelämäohjaus 1, 3 op

Aikataulu: Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintojakson luentopäiväkirja ja oppimistehtävä ovat suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: PsT Merja Koivuluhta

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa työelämäohjauksen teoreettisia perusteita
 • tuntee ohjauksen muotoja, käytäntöjä ja menetelmiä työorganisaatioissa ja työuran muutoksissa
 • osaa jäsentää ohjaustyötä työtoimijuuden edistäjänä muuttuvassa työelämässä
 • tunnistaa ohjauksellisten työtapojen moninaisia mahdollisuuksia työorganisaatioissa.

Sisältö: Opiskelija tarkastelee muuttuvan työelämän nostamia ohjaustarpeita ja ohjaustyön mahdollisuuksia työtoimijuuden edistäjänä. Hän tutustuu työelämäohjauksen käsitteeseen, teoreettisiin perusteisiin ja käytäntöihin. Opiskelija perehtyy ohjaukselliseen vuorovaikutukseen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenteet ja luentopäiväkirja sekä kirjallinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

---------------------

Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen, 2 op

Aikataulu: Opintojaksolla on rajoitettu osallistujamäärä. Tarkemmat tiedot opiskelijakiintiöstä sekä opintojakson toteutusaikataulusta ilmoitetaan myöhemmin.

Opettaja: PsT Merja Koivuluhta

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa jäsentää ohjaustarpeita muuttuvassa työelämässä ja työorganisaatioissa
 • hahmottaa ohjauksellisen vuorovaikutuksen tilanteita ja elementtejä työorganisaatioissa
 • tunnistaa omaa ohjausosaamistaan ja sen kehittämistarpeita
 • osaa soveltaa ohjauksellisia työtapoja omassa työssään.

Sisältö: Työpajassa opiskelija analysoi ohjaustarpeita ja työelämäohjauksen mahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä. Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvien erilaisten ohjaustilanteiden vuorovaikutukseen. Hän saa kokemuksia ohjausvuorovaikutuksesta ja ohjaustyön käytännön haasteista. Opiskelija saa välineitä oman ohjausosaamisensa tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotyöpaja (6 t) sekä ennakko- ja jälkitehtävät yksilötehtävinä ja ryhmäkeskusteluina verkossa.

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen verkkotyöpajaan hyv./hyl. Ja ennakko- ja jälkitehtävät hyv./hyl.

Edeltävät opinnot: Työelämäohjaus 1 (3 op) suoritettuna.

---------------------

Ikävoimaa työhön, 3 op

Aikataulu: Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintojakson oppimistehtävä on suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: HTM, KM Krista Sutinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä ikääntyminen tuo tullessaan yksilöille työyhteisöissä
 • hahmottaa ikääntymisen kysymyksiä ja ikäkäytäntöjä laajemmin yhteiskunnan, työelämän ja muutosten näkökulmasta
 • tuntee ja osaa arvioida eri-ikäisten työntekijöiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksiä työyhteisöissä ja työelämässä
 • tunnistaa työelämän laatutekijöitä ja ikäjohtamisen kysymyksiä.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään ikääntymisen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen kysymyksiä yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija perehtyy ikääntymisen ja työelämän vuorovaikutusta valottavaan tutkimukseen, ikääntymisen ja työn yhteensovittamiseen liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä eläköitymisen ja ikäjohtamisen kysymyksiin Suomessa ja Euroopassa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali:
1) Lundell, S. ym. (2011). Ikävoimaa työhön.
2) Takala, E-P. ym. (2015). Ikääntyvien työhön osallistuminen.
3) Wallin, M. 2014. Ikäjohtaminen Euroopassa: näkemykset parhaista ikäjohtamiskäytännöistä EU27-maissa.
4) Muu opettajan Moodlessa ilmoittama materiaali

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä, 3 op

Aikataulu: Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintojakson oppimistehtävä on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: PsT Maija Korhonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa työelämän ja organisaatioiden sukupuolittuneita rakenteita, kulttuureja ja käytäntöjä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa
 • tuntee joitakin keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia näkökulmia, joilla on analysoitu kriittisesti sukupuolta ja muita sosiaalisia eroja työelämässä ja organisaatioissa
 • osaa suhteuttaa edellä mainittuja omiin työelämäkokemuksiin ja erilaisiin työkonteksteihin.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan työelämän ja organisaatioiden sukupuolittuneisuutta, sukupuolen ja muiden sosiaalisten erojen kytkentöjä sekä tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja eriarvoisuuteen liittyviä ajankohtaisia teemoja työelämässä. Sukupuoli ymmärretään yhteydessä muihin sosiaalisiin eroihin, kuten ikään, yhteiskuntaluokkaan, terveyteen, toimintakykyyn, seksuaalisuuteen ja etnisyyteen sekä valtasuhteisiin työelämässä.

Kaikille yhteisen lukemiston lisäksi opiskelija keskittyy yhteen tutkimusteemaan, joka liittyy sukupuoleen ja/tai muihin sosiaalisiin eroihin työelämässä:

 • Tasa-arvo
 • Hyvin- ja pahoinvointi
 • Työntekijäminuus ja –ruumiillisuus
 • Työ, perhe ja vanhemmuus
 • Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 748501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa