• Opi uutta

Gerontologian perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Kouluttaja: x
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2022
 • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia. 

 

Opetussuunnitelma 2022–23

Gerontologian perusopinnot (25 op) toteutetaan Itä-Suomen yliopistossa (UEF) Terveystieteiden tiedekunnan (TT) ja Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan (YHKA) yhteistyönä. Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista. Opinnot antavat valmiuksia tutkimustietoon pohjautuvaan osaamiseen ikääntymisestä, vanhenemismuutoksista, toimintakyvystä ja sairastuvuudesta sekä ikääntymisestä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opinnot vahvistavat iäkkäiden parissa toimivien ammattilaisten tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden monimuotoisena ilmiönä
 • tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen
 • tuntee yleisimmät vanhenemismuutokset
 • tuntee iäkkäiden terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavat keskeiset tekijät
 • on omaksunut perustiedon ikääntyneillä yleisistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävistä sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista
 • hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmän rakennetta, toimintaa, hoito- ja palveluketjuja sekä toimintaa sääteleviä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä
 • on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvää tietoa 
 • on saavuttanut hyvät perusvalmiudet pohtia ikääntymisen, vanhustyön ja vanhuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä.


Opintojaksot:

4450353 Johdatus gerontologiaan 2 op

4450354 Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

55134001 Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

55134002 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op

4450355 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

 

---------------------

Johdatus gerontologiaan, 2 op

Aikataulu: Täsmentyy myöhemmin.

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista. 

Sisältö: Gerontologia tieteenalana, vanhenemisen ulottuvuuksia, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, tutustuminen gerontologiseen tutkimukseen, ikääntymisen heterogeenisuus. 

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet, pakollinen verkkoluento syyskuussa, 2 oppimistehtävää. 

Oppimateriaali:

 • Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Luvut 1 (Gerontologia tieteenalana), 2 (Väestön määrän ja rakenteen kehitys) ja 3 (Elinaika ja kuolemansyyt). 
 • Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. 11 teesiä ikääntymisestä. Luettavissa: http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+raportti.pdf/110cc96d-7312424f-b39c-029da6f8d6c0
 • Gerontologia-lehti 34(4)2020. Ikääntyvän yhteiskunnan käsikirja teemanumero kokonaisuudessaan.
 • Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, oppimistehtävien suorittaminen. Suoriutumisen arviointi: hyväksytty – hylätty.

---------------------

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 6 op

Aikataulu: Täsmentyy myöhemmin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy kuvaamaan keskeiset yksilön elämänkulkuun vaikuttavat tekijät ja fyysiset, kognitiiviset sekä psykologiset vanhenemismuutokset. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suunterveyden ja liikunnan merkityksen iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakykyisyyden edistämisessä sekä tietää menetelmät, joilla iäkkään ihmisen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin osa-alueet ja arvioinnissa yleisimmin käytetyt mittarit ja menetelmät. 

Sisältö: Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: sairauksien ehkäisy, psykososiaalinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suunterveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet ja tehtävät verkkoympäristössä sekä tentti.

Oppimateriaali:

 • Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Luvut 4, 5, 10 - 21.
 • Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M.. 2016. Geriatria. Duodecim. Helsinki. Osat VI Geriatrinen preventio ja VII Kuntoutus sekä osasta IV Vanhusten sairaanhoidon erityispiirteitä luku Vanhus ja suu. Ravitsemussuositukset ikääntyneille.
 • Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Arviointi: Oppimistehtävät verkossa hyväksytty/ hylätty, tentti 0-5.

---------------------

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, 6 op

Tiedot täsmentyvät myöhemmin.

 

---------------------

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin, 5 op

Tiedot täsmentyvät myöhemmin.

 

---------------------

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito, 6 op

Aikataulu: Täsmentyy myöhemmin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa määritellä iäkkäiden yleisimmät sairaudet, niiden vaikutukset toimintakykyyn sekä keskeiset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mukaan lukien lääkehoidon periaatteet.

Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Esitellään yleisimpiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Alkoholi ja ikääntyminen. Hyvän lääkehoidon periaatteet.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluennot ja tehtävät verkko-oppimisympäristössä, tentti ja kyselytunti. Kyselytunnille osallistuminen on kaikille opiskelijoille pakollinen.

Oppimateriaali:

 • Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin.
 • Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. 2016. Geriatria. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin.
 • Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Tehtävät verkko-oppimisympäristössä: hyväksytty - hylätty Tentti: 0-5

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 748501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa