• Opi uutta

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEFin opettajat
 • Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2023
 • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Perusopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kokonaisuuden pakollisella teema-alueella Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi.

Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintojesi tueksi myös tuutorointia. Tuutorina toimii YTM Eetu Laitinen. Ensimmäiset tuutoroinnit ovat syyskuussa maanantaina 5.9.2022 ja 19.9.2022 klo 17.00 alkaen. Seuraavat tuutoroinnit ovat ma 17.10.2022 klo 17.00 ja ma 14.11.2022 klo 17.00. Kun olet ilmoittautunut opintoihin, saat tuutorilta kutsulinkit (Zoom) tuutorointihetkiin.

Opetussuunnitelma 2022–2023

Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op, jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Pakolliset opintojaksot 5 op:

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ
• Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
• Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

 TOIMIVA VUOROVAIKUTUS
• Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
• Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT
• Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
• Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
• Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA 
• Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
• Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I
• Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
• Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op
• Työyhteisön hyvinvointi – oikeudellisia näkökulmia 5 op (ei tarjolla lv. 22-23)

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET
• Organisaatioiden johtaminen 3 op
• Johtamisen erityisteema 2 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I
• Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

 

---------------------

Pakolliset opintojaksot 5 op:

Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op

Aikataulu: lv 2022–2023. Opintojakson verkkotentti on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Tentti on monivalintatentti, jossa ei ole aikarajoitusta.

Opettaja: Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää työ- ja organisaatiopsykologian monitieteiseksi ja -alaiseksi kokonaisuudeksi
• tuntee työ- ja organisaatiopsykologian historiaa ja keskeisten näkökulmien kehittymistä.

Sisältö: Työ- ja organisaatiopsykologian keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen ja soveltamisen kohteet. Työ- ja organisaatiopsykologian historian päälinjat.

Toteutustavat: Verkko-opinnot, opetustallenteet, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Opetustallenteiden seuraaminen, itsenäinen opiskelu ja tentti.

Oppimateriaali: Tentittävä kirjallisuus:

 • Kozlowski, S.W.J. (toim.) (2012). The Oxford handbook of organizational psychology (volume 1) osat “An introduction to organizational psychology” ja “The foundation”. Oxford University Press.
 • Harisalo, R. (2021). Organisaatioteoriat. Art House.

Arviointi: Monivalintatentti HYL-HYV, saatava vähintään 65 % pisteistä.

Lisätietoja: Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona.  

---------------------

Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023

Opettaja: Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itselleen tuttua organisaatiota tai jotakin valitsemaansa työelämän ilmiötä
• osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itseään työyhteisön jäsenenä.

Sisältö: Työ- ja organisaatiopsykologian tyypilliset sovellusalat. Teoreettisten käsitteiden ja tutkimustiedon soveltaminen työhön liittyvien ilmiöiden tarkastelussa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu ja kirjallinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Oppimistehtäville yhteinen materiaali:

 • Chmiel, N. (toim.) (2017). An introduction to work and organizational psychology: an international perspective.
 • Lämsä, A-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet
 • Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-Kustannus.
 • Lisäksi oppimistehtäväkohtainen lisämateriaali.

Arviointi: Kirjallinen raportti HYL-HYV.

Lisätietoja: Opintojakso Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op täytyy olla suoritettu.

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona.

 

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023

Opettaja: Juha Leskinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään
• on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä
• hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa
• tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen ja neuvotteluun valmistauduttaessa
• osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa
• tuntee hybridikokouksen etiketin ja osaa soveltaa taitojaan tekniseltä toteutukseltaan vaihteleviin tilanteisiin.

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Lisäksi perehdytään hybridikokouksen vaatimuksiin, opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu ja kirjalliset oppimistehtävät.

Oppimateriaali: (aiheen mukaisesti soveltuvilta osin)

 • Gustafsberg, H. & Sallinen, S. (2021). Taktinen neuvottelu.
 • Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot.
 • Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito.
 • Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.
 • Leinonen, T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta.
 • Miettinen, S. & Torkki J. (2019). Uusi neuvotteluvalta – Miten tulen huippuneuvottelijaksi
 • Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä.
 • Vaahtio, E.L. (2008). Pärjää palaverissa.

Arviointi: Oppimistehtävät hyv-hyl.

---------------------

Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023

Opettaja: YTM Arja Saimaala

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana
• ymmärtää ryhmäprosesseja ja niiden ohjaamista
• osaa havainnoida ja ymmärtää työyhteisödynamiikkaa.

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäiset oppimistehtävät ja vapaaehtoinen lähiopetus. Opintojakso suoritetaan tekemällä itsenäisiä oppimistehtäviä TAI osallistumalla lähiopetukseen ja tekemällä oppimistehtäviä yksilö- tai parityönä.

Oppimateriaali: Opiskelija valitsee 2-3 lähdettä opettajan Moodlessa antamista vaihtoehdoista.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät hyväksytty–hylätty.

Lisätietoja: Opintojakso sisältää kolme vapaaehtoista ja vaihtoehtoista lähiopetustoteutusta (Joensuun kampuksella) lukuvuoden aikana; yksi syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Opintojakson kullekin lähiopetustoteutukselle otetaan rajattu opiskelijamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähiopetustoteutuksen opiskelijamäärä vahvistetaan lukuvuosittain.

---------------------

Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op

Aikataulu: lv 2022–2023: Oppimistehtävä on suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä työyhteisötaitojen sisällön
• osaa tunnistaa työyhteisötaitojen vaikutuksen eri näkökulmista
• osaa yhdistää työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin teemat
• osaa tulkita omia työyhteisötaitojaan.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työyhteisötaitoihin käsitteenä ja käytännön toimintana. Opiskelija saa kuvan työyhteisötaidoista ja niiden merkityksestä työyhteisön ja työhyvinvoinnin kannalta. Lisäksi opiskelija pohtii omia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävä hyv-hyl.

---------------------

Oman osaamisen tunnistaminen 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023

Opettaja: Anne Airaksinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tunnistaa eri tavoin hankkimaansa osaamista sekä omia vahvuusalueitaan
• osaa sanoittaa omaa osaamistaan
• tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan, ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia
• osaa yhdistää oman osaamisen tunnistamisen ja työhyvinvoinnin teemat.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään omien vahvuuksien, oman osaamisen sekä tieto- taitopotentiaalin tunnistamiseen. Opiskelija tutustuu oman osaamisen tunnistamisen merkitykseen itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Opiskelija osaa perustella oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työhyvinvointiin sekä omaan ammatilliseen identiteettiin vaikuttavana tekijänä. 

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu, kirjalliset yksilö- ja paritehtävät, vertaiskeskustelut opintojakson Moodle-alustalla. Opintojaksolla on tehtäväkohtainen suositusaikataulu, jolla varmistetaan vertaiskeskusteluiden ja -palautteen toimivuus.

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen, vertaiskeskustelut opintojakson Moodle-alustalla, oppimistehtävät yksilö- ja parityönä.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Vertaiskeskusteluun osallistuminen sekä hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, hyv–hyl.

Lisätietoja: Kolme vaihtoehtoista toteutusajankohtaa lukuvuoden aikana. Opintojakson kullekin kolmelle toteutuskerralle otetaan rajattu opiskelijamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijamäärä vahvistetaan lukuvuosittain. Opiskelijamäärä lukuvuonna 2022–2023 on yhteensä 60 opiskelijaa / toteutuskerta.

---------------------

Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

Aikataulu: lv 2022–2023. Oppimistehtävät ovat suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: Anna Yliluoma

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa digiajan työelämän ja monipaikkaisen työn tutkimuksen peruskäsitteet
• osaa kuvata monipaikkaisen tietotyön johtamisen erityispiirteitä
• osaa kuvata monipaikkaiseen tietotyöhön liittyviä työhyvinvoinnin näkökulmia.

Sisältö: Opintojakson aikana opiskelija tutustuu monipaikkaiseen työskentelyyn ja digiajan mobiilin työelämän käsitteisiin. Digiaika muuttaa työn luonnetta, vaatimuksia ja organisaatiokulttuureita maailmanlaajuisesti. Opintojakso antaa kuvan globaalin työelämän työnteon tavoista ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija tutustuu monipaikkaisen työn johtamiseen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettavat oppimistehtävät.

Oppimateriaali: Oppimistehtävissä hyödynnettävä teosta Vilkman, U. (2016). Etäjohtaminen: tulosta joustavalla työllä. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävä hyv–hyl.

---------------------

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023

Opettaja: Anne Airaksinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä työhyvinvoinnin käsitteen
• osaa tarkastella työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä
• osaa tunnistaa ja kuvailla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä sekä tunnistetaan teorian kautta työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen ja verkkotentti Moodlessa. Tarkemmat ohjeet Moodlessa. Vaihtoehtoisia verkkotenttipäiviä on kerran kuukaudessa elokuusta kesäkuuhun.

Oppimateriaali:

 • Manka, M.-L. & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Talentum Media. (Myös e-kirjana.)
 • Mauno, Mäkikangas, A., & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet . PS-kustannus. (Myös ekirjana.)
 • Pyöriä, P. (2015). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Gaudeamus. (Myös e-kirjana.)
 • Muu mahdollinen opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Arviointi: Verkkotentti hyv–hyl.

---------------------

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2022-2023 ovat: Syksy 2022: 31.08., 31.10., 31.12. ja Kevät 2023: 28.02., 30.04. ja 30.06.

Opettaja: Arttu Puhakka

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä
• ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet työelämän kontekstissa.
• ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet vuorovaikutustilanteissa
• oppii havainnoimaan vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, niiden soveltamisesta työelämän kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluentoihin ja kirjallisuuteen itsenäinen perehtyminen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali: Verkkoluentojen materiaali.

 • Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, L. (2003). Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Miten päästä liikkeelle oikeaan suuntaan? Teoksessa Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. Voimavarat käyttöön. Hyvää oloa ja onnellisuutta, 14–17.
 • De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhytterapia instituutti. Luvut 1–7, 15.
 • Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
 • Hirvihuhta, H. & Li-tovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6.
 • Mikäli edellä olevia materiaaleja ei ole saataville, niin vaihtoehtoiset (ml. eaineisto) on kuvattu Moodlessa.

Arviointi: hyv–hyl

---------------------

Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op

Aikataulu: lv 2022–2023. Opintojakson verkkotentti ja oppimistehtävä on suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: Anni Narsakka

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään
• sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy eriikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Videoluentoon perustuva monivalintatehtävä, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen sekä oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat. Lisäksi vähintään kahta muuta opettajan erikseen Moodlessa määrittelemistä materiaaleista.

Arviointi: hyv–hyl

---------------------

Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023. Oppimistehtäväa voi suorittaa kuukausittain koko lukuvuoden ajan. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2022-2023: syksy 2022: 5.10. ja 7.12. kevät 2023: 15.2., 12.4. ja 7.6.

Opettaja: Marika Kontturi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• saa yleiskuvan työyhteisöjen sosiaalipsykologian perusteista.
• hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät työelämän kontekstissa.
• osaa tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen teoriatiedon kautta.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipsykologiaan työelämän kontekstissa ja hahmotetaan perusteet työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologiasta. Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät sosiaalipsykologiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Sosiaalipsykologinen tieto antaa valmiudet tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen tiedon kautta sekä pohtia, miten tätä tietoa voi soveltaa työyhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Oppimistehtävä tai verkkotentti. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Oppimateriaali: Pakolliset lähteet:

 • Helkama ym. (2020). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 11 painos. (myös e-kirjana)
 • Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. (Myös e-kirjana)
 • Muu mahdollinen opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Arviointi: hyv–hyl

---------------------

Työyhteisön hyvinvointi – oikeudellisia näkökulmia 5 op

Aikataulu: ei tarjolla lv. 22–23

Opettaja: Marjo Ylhäinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa keskeiset työoikeudelliset säädökset
• ymmärtää syrjintäsääntelyn, työturvallisuuslainsäädännön ja työsuojelun merkityksen organisaation työhyvinvoinnin kehittämisessä ja hyvien käytäntöjen ylläpitämisessä
• soveltaa oppimaansa käytännön HR-työhön tekemällä hyvinvointia tukevan suunnitelman organisaatiolle ja
• ymmärtää sen juridisen merkityksen.

Sisältö: Opiskelija perehtyy itsenäisesti kirjallisuuteen ja tekee verkkoalustan oppimistehtävät itsenäisesti. Opiskelija tutustuu soveltuvilta osin työsopimuslakiin, tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin, työturvallisuuslakiin, yhteistoimintalakiin sekä työehtosopimuslakiin. Opiskelija oppii edistämään työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä lainsäädännön sisältämien suunnitelmavelvoitteiden kautta.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, oppimista tukevien oppimistehtävien tekeminen ja yksilöllinen palautettava oppimistehtävä (essee). Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Oppimateriaali: Oppimistehtävien suorittamista tukeva oppimateriaali ilmoitetaan verkko-oppimisalustalla. Palautettavassa esseessä on käytettävä hyväksi myös muuta kuin etukäteen ilmoitettua materiaalia.

Arviointi: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, oppimista tukevien oppimistehtävien tekeminen ja yksilöllinen palautettava oppimistehtävä (essee).  Ennen oppimistehtävän palauttamista kaikkien jakson pakollisten oppimistehtävien tulee olla suoritettuna. Hyväksytyn oppimistehtävän kriteerit ovat opintojakson verkkoalustalla. Jakso arvioidaan hyv–hyl. Esseen voi palauttaa syyslukukauden aikana elo-, syys-, loka- ja marraskuun viimeinen päivä sekä kevätlukukaudella helmi-, maalis-, huhti- ja toukokuun viimeinen päivä. Jos opiskelijan essee hylätään, hän voi korjata sitä saamansa palautteen perusteella ja palauttaa uudelleen kertaalleen. Palautus on tehtävä viimeistään toisena mahdollisena palautuspäivänä.

---------------------

Organisaatioiden johtaminen 3 op

Aikataulu: lv 2022–2023. Opintojakson oppimistehtävät ovat suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kertoa johtamisen peruskäsitteistä ja niiden sisällöstä
• osaa tunnistaa strategian vaikutuksen organisaatioiden johtamiseen
• osaa yhdistää johtamisen teoriaa ja käytäntöjä.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisiä osa-alueita. Opintojakso keskittyy johtamisen perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Opintojaksolla hyödynnetään ajankohtaista johtamisuutisointia ja yhdistellään johtamisen teoriaa käytännön esimerkkeihin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Oppimistehtävä

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävät hyv–hyl.

---------------------

Johtamisen erityisteema 2 op

Aikataulu: lv 2022–2023. Oppimistehtävä on suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa listata johtamisen ajankohtaisia erityisteemoja
• osaa valita itseään kiinnostavan teeman ja raportoida sitä koskevaa tietoa
• osaa tiivistää teeman olennaiset asiat ja kertoa esimerkkejä sen käytännön toteutusmahdollisuuksista.

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään tiettyyn, opiskelijan itsevalitsemaan, johtamisen erityisteemaan. Tarkoituksena on tutustua tiettyyn teemaan hankkimalla sitä käsittelevää tietoa ja syventymällä tätä kautta aihepiiriin. Mahdollisia johtamisen erityisteemoja voivat olla esimerkiksi osaamisen johtaminen, etäjohtaminen, asiantuntijatyön johtaminen, vastuullinen johtaminen tai valmentava johtaminen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Eri teemojen esimerkkimateriaalia ilmoitetaan opintojakson Moodlessa

Arviointi: Oppimistehtävä hyv–hyl.

---------------------

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Aikataulu: lv 2022–2023. Opintojakson oppimistehtävät ovat suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opettaja: Matti Kuittinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet
• tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät
• tuntee tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset
• tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäiset oppimistehtävät.

Oppimateriaali: Opiskelija valitsee vähintään kolme lähdettä:

 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita.
 • Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.
 • Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (myös verkkokirjana).
 • Vilkka, H. (2015 tai 2017). Tutki ja kehitä.

Arviointi: Oppimistehtävä hyv–hyl.

Lisätietoja: Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen opintojaksoa Projektityö, jos tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole opiskelijalle tuttuja.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa