• Opi uutta

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Ergonomian yliopistonlehtori Pirjo Hakkarainen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia. Opetussuunnitelma ja hintatiedot täsmentyvät myöhemmin.

Opinnot sopivat kaikille työhyvinvoinnista ja ergonomiasta kiinnostuneille, erityisesti työsuojelun, työterveyden ja henkilöstöhallinnon toimijoille. Opinnot eivät edellytä aiempaa kokemusta tai opintoja aihealueelta. Ergonomian perusopinnot tarjoavat laaja-alaista ja monitieteistä opetusta ergonomian eri osa-alueilla. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan, kuvaamaan ja mittaamaan ergonomisia ilmiöitä ja soveltamaan tietoa käytännössä yrityksissä ja työpaikoilla.

Toteutus

Opinnot suoritetaan kokonaan verkko-opintoina, mutta opintoihin liittyvät mittaukset toteutetaan todellisissa työpaikoissa. Opinnot on mahdollista suorittaa myös videoaineiston avulla.

Opetussuunnitelma

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

4450337 Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
4450340 Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
4450339 Työyhteisö ja osaaminen 7 op
4450338 Työympäristö 4 op
TL00CM79 Työ ja työturvallisuus 3 op

Ensimmäisenä opintokokonaisuudesta suoritetaan Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet opintojakso. Muut opintojaksot opiskelija voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Ergonomian yksittäiset opintojaksot vanhenevat noin 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

 

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet, 4 op

Aikataulu: 15.9.-31.12.2022 ja 16.1.-30.4.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia tukevan toiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa arvioida työpaikan kehittämistarpeita.

Sisältö: Opintojaksolla selvitetään työpaikan ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan edellytyksiä ja kehittämistarpeita sekä laaditaan työpaikalle kehittämissuunnitelma.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu. Kokonaisuutta suoritettaessa opinnot aloitetaan tällä opintojaksolla.

Suoritustavat: Mittaukset a) työpaikalla; työpaikan kokonaistilanteen arviointi sähköisen kyselyn avulla tai b) Moodle-oppimisympäristössä olevan materiaalin avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Arviointi: Hyväksytty-Hylätty

---------------------

Työn monipiirteinen kuormittavuus, 7 op

Aikataulu: 15.9.–31.12.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa työn keskeiset fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät sekä osaa kuvata terveellisen ja turvallisen työskentelyn periaatteet. Lisäksi opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn osa-alueet, mitata fyysistä toimintakykyä ja osaa selittää toimintakyvyn ja työn vaatimusten yhteyttä työn tekemiseen.

Sisältö: Opintojaksolla tunnistetaan työn keskeiset fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät ja arvioidaan työn vaatimuksia työntekijän toimintakyvylle sekä fyysisestä kuormituksesta aiheutuvan riskin suuruutta työntekijän terveydelle. Lisäksi arvioidaan työntekijän toimintakykyä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Mittaukset a) työpaikalla; työn luonne, työn vaiheet, työasennot ja –liikkeet, taakkojen käsittely ja toistotyö, fyysisen toimintakyvyn mittaukset (kehon painoindeksi, UKK-kävelytesti, lihaskuntotestit, tasapainotesti) tai b) Moodle-oppimisympäristössä olevan materiaalin avulla.  Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Arviointi: 0–5

---------------------

Työyhteisö ja osaaminen, 7 op

Aikataulu: 16.1.–30.4.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa analysoida niiden keskinäisiä suhteita.

Sisältö: Opintojaksolla selvitetään, miten johtaminen, ryhmissä ja tiimeissä työskentely, työpaikan ihmissuhteet ja osaaminen vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Mittaukset a) työpaikalla: työyhteisön työhyvinvoinnin ja osaamisen arviointi sähköisen kyselyn avulla tai b) Moodle-oppimisympäristössä olevaa materiaalia hyödyntäen. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Arviointi: 05

Edeltävät opinnot: Suositellaan Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintojakson suorittamista.

---------------------

Työympäristö, 4 op

Aikataulu: 14.4.–30.7.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida työympäristön terveys- ja turvallisuusriskejä.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työympäristön vaara- ja haittatekijöiden aiheuttamiin terveys- ja turvallisuusriskeihin sekä niiden vaikutuksiin työn tuottavuudelle ja laadulle sekä terveysvaarojen vähentämisen periaatteisiin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Mittaukset a) työpaikalla; työpaikan altisteiden ja riskien (tapaturmat, biologiset tekijät, kemikaalit, ilmanvaihto, lämpöolot, melu, tärinä ja valaistus) arviointi sähköisen kyselyn avulla tai b) Moodle-oppimisympäristössä olevan materiaalin avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Arviointi: 05

Edeltävät opinnot: Suositellaan Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -opintojakson suorittamista.

---------------------

Työ ja työturvallisuus (TYTU), 3 op

Aikataulu: 24.10.202213.1.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työturvallisuusyhteistyön periaatteita ja osapuolia, tunnistaa työturvallisuusriskejä ja niiden hallinnan keinoja sekä ymmärtää työturvallisuuden merkityksen osana työn tuottavuutta.

Sisältö: Työelämän työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö, sekä työnantajan ja työsuojeluorganisaation rooli työhön liittyvän kuormituksen arvioinnissa ja työturvallisuusyhteistyössä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi sisältää videoluentoja, animaatioita, videoidun työpaikkakäynnin sekä lopputentin.

Oppimateriaali:

Arviointi: 05

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:

koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 748501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa