• Opi uutta

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: useita asiantuntijoita
  • Ilmoittautuminen päättyy: 08.09.2022
  • Hinta: 440 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia. Opetussuunnitelma täsmentyy myöhemmin.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoreettiset näkökulmat. Opiskelija on perehtynyt siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin. Opiskelija on tutustunut siirtolaisuuden, pakolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Lisäksi opiskelija on perehtynyt syvällisemmin valitsemiinsa erityiskysymyksiin.

Opinnot soveltuvat opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka tulevassa ammatissaan työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on:

• antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
• tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
• perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
• tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Toteutus

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä verkossa (Teams/Zoom), tehtäviä Moodlessa, reaaliaikaisia verkkoluentoja ja luentotallenteita. Opintojaksokohtaiset sisällöt, aikataulut ja suoritustavat (esseet, tehtävät, kotitentit) tarkentuvat kesän aikana. Verkkovälitteisissä opintoryhmätapaamisissa läsnäolovelvoite.
Kymenlaakson kesäyliopisto toteuttaa opinnot yhteistyössä Jyväskylän, Mikkelin ja Snellman kesäyliopiston kanssa.

Aikataulu

Opinnot alkavat syyskuussa 2022.Opintokokonaisuuden opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta (syyslukukausi -22 ja kevätlukukausi -23).
Viikolla 38 ensimmäinen opintoryhmätapaaminen (verkkovälitteinen) to 22.9. klo 18.

---------------------

Opetussuunnitelma 2022–2023

Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op muodostuu seuraavista opintojaksoista:

• Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op
• Siirtolaisuus 5 op
• Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op
• Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
• Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op
• Opintojakso 3 op (valitse toinen kahdesta)

 

Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op

Aikataulu: 22.09.2022–7.11.2022. Viikolla 38 ensimmäinen opintoryhmätapaaminen (verkkovälitteinen) to 22.9. klo 18.00–20.00. Muut tapaamisten ajankohdat ilmoitetaan elokuussa.

Opettaja: Mervi Leppäkorpi. Opintoryhmän tuutor Minna Hallikainen.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, niiden oppihistoriallisen taustan sekä teoreettiset näkökulmat. Lisäksi opiskelija on perehtynyt monikulttuurisuuspolitiikan toteutumiseen käytännössä eri kansallisissa konteksteissa. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Sisältö: Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka luento-osiossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin.

Toteutustavat: Tuutoroitu verkkokurssi, luentotallenteet 14 t (Moodle), viikoittain eteneviä tehtäviä, joista osa tehdään omassa tuutoriryhmässä (Teams/Zoom). Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy verkkovälitteistä tuutorointia (aloitustapaaminen ja kolme verkkotapaamista, n. 6-8 t). Itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Suoritustavat: Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luento- ja verkkoryhmätyöskentelyyn, lukemalla oheiskirjallisuutta sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirja.

Arviointi: 0–5

Oppimateriaalit: Saukkonen, Pasi 2013 tai 2015: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot

JA lisäksi seuraavista englanninkielisistä valintaan toinen

Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives

Triandafyllidou, Anna, Modood, Tariq & Meer, Nasar, eds. (2012): European Multiculturalisms: Cultural, Religious and Ethnic Challenges

---------------------

Siirtolaisuus 5 op

Aikataulu: 15.11.2022–31.12.2022

Opettajat: Ismo Söderling ja Jouni Korkiasaari. Opintoryhmän tuutor Minna Hallikainen.

Osaamistavoitteet: Osaamisjakson tavoitteena on tarjota perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä, yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista ja kytkennöistä. Kurssilla tarkastellaan muuttoliikettä myös paikallisena ja globaalina väestöilmiönä.

Kurssin käytyään opiskelija:
• hallitsee siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvät käytännöt ja käsitteet
• pystyy jäsentämään nykyiset muuttoliikkeet osana historiallista jatkumoa
• pystyy soveltamaan tietoa eri oppiaineissa
• omaa valmiudet analysoida muuttoliikkeiden yksilöllisiä, alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Sisältö: Kurssin luennot koostuvat seuraavista kuudesta aihealueesta: 1) Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat, 2) Muuttoliikkeet ja globalisaatio, 3) Maastamuuton historia, 4) Maahanmuuton historia, 5) Siirtolaisuuden historian toistuvuus ja 6) Maahanmuuttajien kotoutumisen haasteellisuus.

Toteutustavat: Tuutoroitu verkkokurssi, jossa verkkoluentoja, artikkeleita ja muuta materiaalia, lopussa kotitentti. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy verkkovälitteistä tuutorointia (kolme verkkotapaamista, n. 6–8 t).

Suoritustavat: Osallistuminen aktiivisesti opintoryhmätapaamisiin ja jakson lopussa kotitentti.

Arviointi: Tentti arvioidaan asteikolla HYL-5 ja siihen voi valmentautua ennakkoon annettavilla valmistavilla kysymyksillä.

Oppimateriaalit: Luentoaineistot ja kirjallisuus ovat ladattavissa kurssin Moodle-alueelta ”Siirtolaisuus XSTL1005". Tentittävä kirjallisuus:

1. Theories on International Migration (artikkeli).

2. Venäjänkieliset Suomessa – Tanner, Arno & Söderling, Ismo (toim.) 2016.

3. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista. Valtioneuvoston julkaisuja 2021.

4. Muuttajat. – Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: (vain 100 ensimmäistä sivua).

---------------------

Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op

Aikataulu: 15.02.2023–29.03.2023

Opettaja: Annastiina Mäkilä, Karoliina Salo, Tiina Alakärppä. Opintoryhmän tuutor (tämän jakson tuutortiedot ilmoitetaan myöhemmin).

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että terveysjärjestelmät ovat kulttuurisesti rakentuneita ja että henkilön kulttuurisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan, ongelmistaan ja sairaudestaan ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilaskohtaamisissa.

Sisältö: Kurssilla taustoitetaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien hyvinvointia ja asemaa terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttäjinä. Kurssilla pohditaan, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, käsityksiin hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta. Lisäksi kurssilla käsitellään kielen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä monikulttuurisissa kohtaamisissa ja pohditaan, millaisin keinoin yhteisymmärrystä voi edistää.

Toteutustavat: Tuutoroitu verkkokurssi, reaaliaikaisia verkkoluentoja sekä luentotallenteita, viikoittain eteneviä tehtäviä, joista osa tehdään omassa tuutoriryhmässä (Teams/Zoom).

Suoritustavat: Osallistuminen aktiivisesti opintoryhmätapaamisiin sekä essee, verkko-/palauteseminaari.

Arviointi: 0–5, hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan kurssilla annettujen ohjeiden mukainen oppimispäiväkirja.

Oppimateriaalit: Ilmoitetaan myöhemmin.

---------------------

Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op

Aikataulu: 13.03.2023–30.05.2023

Opettaja: Minna Tuominen ja Merja Anis. Opintoryhmän tuutor Minna Hallikainen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• Ymmärtää kotoutumisen moniulotteisen ja kaksisuuntaisen luonteen, jonka tavoitteena on yhdenvertaisuuden lisääminen;
• Tunnistaa monikulttuuriseen työllistymiseen, koulutukseen sekä sosiaaliseen osallistumiseen liittyviä mekanismeja, haasteita ja hyviä käytäntöjä;
• Tuntee kotoutumisen keskeiset mittarit ja osaa hyödyntää niitä arvioidakseen kaksisuuntaisen kotoutumisen tilaa Suomessa ja kansainvälisesti
• Tuntee Suomessa voimassaolevan kotoutumislainsäädännön ja -käytännön ja osaa paikantaa siinä olevia heikkouksia ja vahvuuksia.

Sisältö: Kurssilla kotoutumista lähestytään kaksisuuntaisena ja moniulotteisena prosessina. Opiskelijat tutustuvat kotoutumisen käsitteistöön ja teorioihin, kotoutumista edistävään lainsäädäntöön sekä siihen liittyviin haasteisiin ja käytäntöihin erityisesti työelämän, koulutuksen sekä sosiaalisen osallistumisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. YK:n kestävän kehitystavoitteen 10 mukaisesti opintojakso tukee yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäämistä yhteiskunnassa.

Toteutustavat: Tuutoroitu verkkokurssi, reaaliaikaisia verkkoluentoja sekä luentotallenteita, viikoittain eteneviä tehtäviä, joista osa tehdään omassa tuutoriryhmässä (Teams/Zoom).

Suoritustavat: Osallistuminen aktiivisesti opintoryhmätapaamisiin sekä verkossa toteutettavien yksilö- ja ryhmätehtävien suorittaminen ja kirjallisen lopputentin (Moodle-tentti) suorittaminen.

Arviointi: 0–5, kokonaisarvosana muodostuu tentin (60 %) ja kotitehtävien (40 %) yhteispistemäärästä.

Oppimateriaalit: Martiniello, Marco & Rath, Jan (toim). (2014) An Introduction to Immigrant Incorporation Studies (luvut 1-8 ja 11) sekä toinen seuraavista:

• Saukkonen, Pasi (2020). Suomi omaksi kodiksi. Kotouttamispolitiikka ja sen kehittämismahdollisuudet.

• Peltola, Marja (2014) Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.

---------------------

Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op

Aikataulu: Lukuvuoden 2022–2023 aikana

Opettaja: Tommi Laitinen

Osaamistavoitteet: Kurssin lopussa opiskelija tunnistaa uskonnon historiaan ja moninaistumiseen vaikuttaneet tekijät Suomessa. Hän oppii yhdistämään erilaisia uskonnollisiksi luokiteltuja ilmiöitä osaksi Suomen uskonnollista ja yhteiskunnallista elämää. Hän osaa nähdä uskonnolliset ilmiöt laajempana kokonaisuutena ja soveltaa oppimaansa muillekin elämän osa-alueille, joissa kulttuuriset käytännöt eroavat toisistaan.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään 1) uskonnollisen moninaisuuden historiaa ja nykypäivää Suomessa, 2) uskontojen ja uskonnottomuuden kytköksiä nykyajan politiikkaan, suomalaisten jakautuneisuuteen sekä vihapuheeseen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelua, johon kuuluvat viikoittaiset miniesseet. Itsenäinen ajasta riippumaton verkkokurssi.

Suoritustavat: Itsenäinen verkkokurssi. Verkko-opiskelua, johon kuuluvat viikoittaiset miniesseet. Kurssilla on kaksi viitteellistä palautuspäivää: joulu- ja toukokuun lopussa, mutta tehtäviä voi palauttaa myös kesän ajalla.

Arviointi: 0–5, kurssiesseet arvioidaan kokonaisuutena.

Oppimateriaalit: Kurssin miniesseitä ja loppuesseetä varten tarvittava kirjallisuus on ladattavissa tehtäväkohtaisesti kurssin Moodle-alueelta.

Kurssin aineistot:

Hjelm, Titus: Johdanto - Diskursiivisen uskonnontutkimuksen perusteita. Teoksessa: Tietolipas 270, Uskonto, kieli ja yhteiskunta, sivut 7-14.

Ketola, Kimmo & Sohlberg Jussi: Helsingin uskonnot: Uskonnollisuuden muutos yhteisökartoituksen valossa.

Lietzinger, Antero: Marginaalimuslimit: Suomen muslimien kirjo 1970-luvun alkuun mennessä. Martikaisen, Sakaranahon ja Juntusen toimittamasta teoksesta Islam Suomessa. (2008, SKS).

Malik, Kenan (2013) Monikulttuurisuus Multiculturalism and its Discontents: Rethinking Diversity After 9/11. Suomennos ja jälkisanat: Tapani Kilpeläinen, Pasi Saukkonen. Seagull Books.

Mantsinen, Teemu T. (2015) Vastustavat uskonnolliset ja ymmärtävät ateistit: Uskonnosta luopujien eri tyypit helluntalaisesta uskonnosta luopuneilla. Uskonnontutkija 1-2 (2015).

Martikainen, Tuomas: luku 1: Religion an Immigration: European and Finnish Perspectives (sivut 1-17) ja luvut 7. ja 9. (sivut 86-98 ja 110-125). Teoksesta Religion, Migration, Settlement: Reflections on Post-1900 Immigration to Finland,

Sohlberg, Jussi: Suomi maallistuu, moninaistuu uskonnollisesti, mutta myös luterilaisuus säilyy.

Äystö, Tuomas: Viranomaisten ja poliitikkojen toiminta uskontotieteellisenä tutkimuskohteena. Teoksessa: Tietolipas 270, Uskonto, kieli ja yhteiskunta, sivut 199-210.

Lisätiedot: Kurssilla on kaksi viitteellistä palautuspäivää: joulu- ja toukokuun lopussa. Kurssiesseitä voi palauttaa myös kesäisin, jos arvosanojen kanssa ei ole kiirettä.

---------------------

Valitse TOINEN seuraavista:

 

Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op

Aikataulu: 02.03.2023–16.05.2023

Opettaja: Eveliina Lyytinen

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää pakolaisuutta ilmiönä ja tuntee pakolaistutkimuksen peruskäsitteistön. Opiskelija tuntee alan keskeistä kansainvälistä ja suomalaista tutkimusta. Opiskelija on lisäksi omaksunut syventävää tietoa pakolaisuuden eri osa-alueista, kuten pakolaisuuden historiasta, pakolaisuudesta mediassa, globaalista pakkomuuttokontekstista, turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosesseista ja pakolaismatkoista.

Sisältö:
• Pakolaisuus ilmiönä
• Pakolaistutkimuksen peruskäsitteistö sekä alan kansainvälinen ja suomalainen tutkimus
• Suomeen suuntautuva pakolaisuus suhteessa globaaliin ja EU-tason pakkomuuttokontekstiin sekä historiaan ja politiikkaan
• Syventävä tieto pakolaistutkimuksen osa-alueista, kuten pakolaisuuden historia, pakolaisuus mediassa, pakolaismatkat, turvapaikkaprosessi, ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevat alaikäiset, perheenyhdistäminen

Toteutustavat: Tuutoroitu verkkokurssi, reaaliaikaisia verkkoluentoja sekä luentotallenteita, viikoittain eteneviä tehtäviä, joista osa tehdään omassa tuutoriryhmässä (Teams/Zoom).

Suoritustavat: Osallistuminen aloitus- ja lopetusluennoille, perehtyminen verkkoalustalla oleviin kurssimateriaaleihin ja osallistuminen verkko-opetukseen., luentopäiväkirja.

Arviointi: 0–5

Oppimateriaalit: Valikoidut kappaleet teoksista Turvapaikanhaku ja pakolaisuus Suomessa (Lyytinen 2019, toim.), Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? (Fingerroos, Tapaninen & Tiilikainen 2016, toim.), Euroopan porteilla (Hiltunen 2019) ja Arjen turvallisuus ja muuttoliikkeet (Assmuth et al. 2021, toim.).

 

Romanit Suomessa ja Euroopassa 3 op

Aikataulu: 20.03.2023–31.05.2023

Opettaja: Tuula Kaitsaari

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen yleiskuva romanikysymyksistä Suomessa ja Euroopassa sekä syvällisempää tietoa itse valitusta erityiskysymyksestä.

Sisältö: Kurssilla käsitellään romanien asemaa historian ja nykytilanteen valossa Suomessa ja Euroopassa. Kurssin sisältöjä ovat yhdenvertaisuuskysymykset ja romanipolitiikka sekä romanien historia, sosiokulttuurinen identiteetti ja yhteiskunnallinen asema. Kurssilla käsitellään myös romanien liikkuvuuden kasvua ja kerjäävien romanien asemaa.

Kurssilla perehdytään itsenäisesti verkkoalustalla olevaan suomalaiseen ja kansainväliseen materiaaliin, joka koostuu mm. luentotallenteista, tutkimus- ja selvitysraporteista sekä verkkosivustoista. Verkkoalustalla on käytössä vuorovaikutteisia menetelmiä: pienryhmätyöskentelyä, keskustelua, kommentointia ja argumentointia. Kurssin verkkotutor kommentoi keskusteluja.

Toteutustavat: Tuutoroitu verkkokurssi, kurssimateriaaleihin perehtymistä, yksilö- ja ryhmätehtäviä. Osallistuminen (verkkoalustalla) ryhmäkeskusteluihin ja kommentointiin.

Suoritustavat: Perehtyminen kurssimateriaaleihin, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja kommentointiin, essee.

Arviointi: 0–5

Oppimateriaalit: Ilmoitetaan myöhemmin.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa