• Opi uutta

Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2023
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 315 €

Tapahtuman kuvaus

Tavoitteet

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen. Opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi kaikkiin jaksoihin vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5. HUOM! Sinun tulee lisätä ilmoittautumislomakkeelle liite (opintosuoritusote tai todistuskopio), jolla todennat Psykologian perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamisen vähintään arvosanalla 3/5.

Mikäli perusopinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, tulee siitä toimittaa liite sähköpostitse avoinyliopisto@uef.fi ennen ilmoittautumista Psykologian aineopintojen opintojaksolle.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina monimuoto-opintoina, jotka ovat pääosin ajasta ja paikasta riippumattomia. Suoritustapoina ovat pääasiassa oppimistehtävät ja kirjatentit. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse. Kymenlaakson kesäyliopistossa on opintojesi tukena tuutori, YTM Eetu Laitinen. Ensimmäinen tuutorointi on maanantaina 29.8 ja siitä eteenpäin joka toinen viikko eli 12.9, 26.9, 10.10 ja 24.10 aina kello 17.00 alkaen (Zoom). Tarpeen mukaan järjestetään lisätapaamisia.

Aikataulu

Opiskelu tapahtuu joustavina itsenäiseen etäopiskeluun soveltuvina monimuoto-opintoina. Opintojaksokohtainen opiskeluoikeusaika on voimassa 31.7.2023 saakka. Jaksojen tarkemmat sisällöt ja mahdolliset aikataulusuositukset kuvataan opintojaksojen Moodlessa. Tuutorikokoontumiset (Zoom): täsmentyvät myöhemmin.

 

Opetussuunnitelma 2022–2023

Psykologian aineopinnot (35 op) muodostuvat neljästä pakollisesta opintojaksosta (20 op) ja kolmesta valinnaisesta opintojaksosta (15 op).

Pakolliset opintojaksot 20 op:
Sosiaalinen ihminen 5 op
Työhyvinvoinnin psykologia 5 op
Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op
Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana 5 op
 

Valitse seuraavista 15 op:
Organisaatiopsykologia 5 op
Terveyspsykologia 5 op
Kognitiiviset prosessit 5 op
Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5 op
Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op
 

Pakolliset opintojaksot 20 op:

Sosiaalinen ihminen 5 op

Aikataulu: Syksy 2022.

Opettaja: Hanna Koivisto

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yksilön toimintaa sosiaalisissa ja historiallisissa yhteyksissään. analysoida yksilöä ryhmien jäsenenä ja suhteessa toisiin ryhmiin, kuvata sosiaalisen identiteetin rakentumista ja merkityksiä, eritellä ryhmien välisiä ongelmallisia suhteita kuten ennakkoluuloisuutta sekä arvioida sosiaalisen muutoksen psykologisia aspekteja.

Sisältö: Tällä opintojaksolla tarkastellaan ”sosiaalisuutta” ihmisessä sosiokognitiivisesta näkökulmasta: kuinka yksilö ryhmien jäsenenä, vuorovaikutussuhteissaan, sosiaalisissa asemissaan ja kulttuurissaan rakentaa sosiaalisten tulkintojensa (kuten asenteiden ja representaatioiden) kautta maailmaansa ja jäsentää toimintaansa. Keskeisiä sisältöjä ovat ryhmäjäsenyyksien merkitys sosiaalisen identiteetin ja kuuluvuuden muodostumisesta sekä sosiaalisen muutoksen dynamiikka.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Oppimistehtävä yksilötyönä TAI

Opintopiirityöskentely, joka ohjeistetaan lukukausien alussa järjestettävissä infotilaisuuksissa (2 + 2 t), joihin osallistuminen on välttämätöntä. Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Oppimateriaalit: Oppimistehtävissä ja opintopiirissä hyödynnettävä kirjallisuus:

Hogg, M. & Vaugham, G. (2017, eds.) Social Psychology (8th Edition, luvut 2, 4, 8, 10, 11 ja 16, yhteensä n. 250 sivua) JA

Burr. V.(2004) Sosiaalipsykologian ihmiskäsityksiä. (160 sivua)

sekä yksi seuraavista:

Sammut, G., Andreouni, E., Gaskell, G. & Valsiner, J. (2015, eds.) The Cambridge Handbook of Social Representations (luvut 1, 2, 17, 18, ja 25, yhteensä n. 90 sivua) TAI

Dovidio, J., Hewstone, M. & Esses, V. (2010, eds.) The Sage Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination (luvut 1, 16, 19, 2

---------------------

Työhyvinvoinnin psykologia 5 op

Aikataulu: Syksy 2022.

Opettaja: PsT Matti Kuittinen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa työhyvinvoinnin riskitekijöitä etenkin työstressin ja työuupumuksen osalta, kuvata työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä työhyvinvointi-interventioita, selittää johtamisen merkitystä, työyhteisön konsultoinnin toteuttamista ja sekä organisaatiomuutosten käytännön toteuttamista työyhteisöissä.

Sisältö: Opintojakson teemoja ovat mm. työhyvinvointi ja jaksaminen, työstressi, palautuminen ja kuntoutus, työn ja perheen yhteensovittaminen, johtaminen, työelämän muutokset sekä organisaation kulttuuri ja johtaminen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Psykonet -luentotallenteet (20 t) ja oppimispäiväkirjatyöskentely tai exam-kirjatentti. Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Oppimateriaalit: Luentotallenteet ja oppimispäiväkirjassa käytettävä oheiskirjallisuus:

Manka, M-L. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Media. (saatavilla verkossa) JA

Juuti, P. ja Vuorela, A. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi (e-kirja) TAI

Aarnikoivu, H. (2010) Työelämätaidot: menesty ja voi hyvin. (e-kirja)

Exam-kirjatenttinä:

Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. 2017. Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. JA

Heiskanen, T., Syvänen, S. Rissanen, T. 2019. Mihin työelämä on menossa? Tutkimuksen näkökulmia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-006-9.

---------------------

Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op

Aikataulu: Syksy 2022.

Opettaja: Iija den Heder

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä lasten ja nuorten kehityksen mekanismeja ja prosesseja, ymmärtää perheen merkityksen lapsen ja nuoren kasvuympäristönä sekä osaa eritellä perheen merkitystä yksilön psyykkiseen hyvinvointiin, tunnistaa parisuhteen muodostamiseen, toimivuuteen sekä kriiseihin liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä osaa selittää sukupolvien ketjujen merkityksiä parisuhteen, perheen ja yksilön näkökulmasta.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään lapsuuden ja nuoruuden kehitykseen ja kehitykseen vaikuttaviin psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Lisäksi opintojaksolla syvennetään tieteellisten artikkeleiden avulla ymmärrystä lasten ja nuorten kehityksen keskeisistä osa-alueista. Opintojaksolla tarkastellaan parisuhdetta, perhettä ja vanhemmuutta sekä niiden psykologisia merkityksiä yksilölle.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi:

Vaihtoehto 1: Artikkelikatsauksen laatiminen ja oppimistehtävä. Arviointi: artikkelikatsaus HYV-HYL, oppimistehtävä 0–5.

Vaihtoehto 2: Luennot (25 t, kevätlukukaudella 2023), artikkelikatsauksen laatiminen ja kotitentti. Arviointi: artikkelikatsaus HYV-HYL, tentti 0–5.

Oppimateriaalit: Mitchell, P. & Ziegler, F. 2013. Fundamentals of developmental psychology (2nd ed.). Luvut 1, 5, 11, 12 ja 15. (e-kirja) ja

Sevon, E. & Notko, M. 2008. Perhesuhteet puntarissa, erikseen sovittavat luvut. (Löytyy myös e-kirjana) ja

Gottman, J. & Silver, N. The seven principles for making marriage work, 2000 (tai uudempi painos). ja

Opintojaksolla jaettavat artikkelit.

---------------------

Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana 5 op

Aikataulu: Syksy 2022.

Opettaja: Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata persoonallisuuden lajinkehityksellistä perustaa, osaa kuvata persoonallisuuspsykologisten ilmiöiden kehityksellistä luonnetta, ymmärtää, kuinka persoonallisuuspsykologiset ilmiöt selittävät ihmisen toiminnan ajallista pysyvyyttä sekä johdonmukaisuutta ja vaihtelua tilanteiden välillä, osaa kuvata kulttuurin merkitystä persoonallisuuspsykologisille ilmiöille, osaa soveltaa tietojaan tunnistaakseen persoonallisuuspsykologisia ilmiöitä sekä niiden seurauksia ja keskinäisiä suhteita sekä osaa kuvata persoonallisuuden tutkimuksen menetelmiä.

Sisältö: Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. lajinkehitys persoonallisuuden perustana, persoonallisuuspiirteet ja luonteenomaiset sopeutumat kehityksellisinä ilmiöinä sosiaalisissa ympäristöissä ja eri kulttuureissa, persoonallisuuspiirteiden ja luonteenomaisten sopeutumien ajallista pysyvyyttä sekä tilanteiden välistä vaihtelua ja johdonmukaisuutta luovat mekanismit.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Vapaaehtoiset luennot (10 t) ja/tai itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät. Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Oppimateriaalit: Adams, D.P., Shiner, R.L. & Tackett, J.L. (2019). Handbook of personality development (Parts I–III, V).

Kurssialueella ilmoitettu artikkelikokoelma.

 

Valitse seuraavista 15 op:

Organisaatiopsykologia 5 op

Aikataulu: Syksy 2022 – kevät 2023.

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian keskeisimmät sisältöalueet, teoriasuuntaukset ja käsitteet sekä osaa soveltaa teoria- ja tutkimustietoa työpaikan käytännön ongelmien ratkaisemiseen opintojaksolla käsiteltyjen teemojen osalta.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään organisaatiopsykologian teoriasuuntauksia, tiimien toimintaa, työpaikkakonflikteja, asiantuntijaorganisaation psykologiaa sekä rakentavan ongelmanratkaisun toteuttamista. Opiskelija tutustuu myös työ- ja organisaatiopsykologian perusteorioihin, johtamiseen, organisaation muutokseen ja työyhteisöjen kehittämiseen laajemmin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Luennot (16 t kevätlukukaudella), oheiskirjallisuus ja luentotentti tai exam-tentti tai oppimistehtävä. Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Oppimateriaalit: Exam kirjatentti:

Robbins, S. P. ja Judge, T. A. 2017 Essentials of organizational behavior (e-kirja) ja

Pyöriä, P. (toim.) Työhyvinvointi ja organisaation menestys, 2015 (e-kirja) ja

Järvinen, P. 2014 Esimiestyö ongelmatilanteissa (e-kirja)

Luentojen ohella tentittävä kirjallisuus:

Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013 tai 2017). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. (e-kirja) ja

Aro, A. 2018 Työilmapiiri kuntoon. (e-kirja)

Oppimistehtävä: itse koottu lähdemateriaali.

---------------------

Terveyspsykologia 5 op

Aikataulu: Syksy 2022 – kevät 2023.

Opettaja: Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee biopsykososiaalisen lähestymistavan perusteet ja tunnistaa sen soveltamismahdollisuuksia, tuntee terveyspsykologian keskeisiä aihealueita koskevat tärkeimmät teoriat sekä tutkimustulokset, tuntee nykyaikaisen psykosomatiikan keskeisiä kysymyksiä ja tutkimustuloksia, osaa kuvata kriittisen terveyspsykologian lähestymistapaa sekä osaa analysoida terveyspsykologisen tiedon merkitystä oman tieteenalansa tai arkielämänsä viitekehyksessä ja soveltaa terveyspsykologista tietoa vaikuttaakseen omaan tai muiden käyttäytymiseen.

Sisältö: Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. biopsykososiaalinen lähestymistapa ja sen soveltaminen, psykosomatiikka, kriittinen terveyspsykologia, terveyspsykologian eri tutkimus- ja sovellusalueiden keskeiset teoriat ja tutkimustulokset sekä terveyspsykologisset interventiot eri sovellusalueilla.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Vapaaehtoiset luennot (16 t), oppimistehtävät ja verkkotentti. Verkossa tehtävien oppimistehtävien suorittaminen hyv/hyl ja tentti 0–5.

Oppimateriaalit: Oppimistehtävien kirjallisuus:

Ogden, J. (2019). Health Psychology (6th edition).

Oppimistehtäväkohtaiset materiaalit

Tenttikirja:

Ogden, J. (2019). Health Psychology (6th edition).

---------------------

Kognitiiviset prosessit 5 op

Aikataulu: Syksy 2022 – kevät 2023.

Opettaja: Kati Kasanen

Osaamistavoitteet:

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään muistiprosesseja (unohtaminen, prospektiivinen ja implisiittinen muisti, todistajanlausuntopsykologia), kielen ymmärtämistä ja tuottamista, käsitteiden muodostamista, ajatteluprosesseja, emootioiden vaikutusta kognitioihin ja tietoisuuden toimintaa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Verkkoluennot, niihin liittyvät välitehtävät (arviointi hyv. – hyl.) sekä oppimispäiväkirja (arviointi 0–5).

Oppimateriaalit: Oppimispäiväkirjassa hyödynnettävä pakollinen kirjallisuus:

Eysenck: Fundamentals of Cognition, 2. painos, luvut 6-12. tai

Eysenck & Brysbaert: Fundamentals of cognition, 3. painos, luvut 6-11.

Oheismateriaali:

Paavilainen: Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita.

---------------------

Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5 op

Aikataulu: Syksy 2022 – kevät 2023.

Opettaja: PsT Kirsi Honkalampi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät addiktiot, tuntee ja osaa eritellä päihdeongelmien hoitomahdollisuuksia sekä tuntee konkreettisia työtapoja (esim. motivoiva haastattelu).

Sisältö: Kurssin aikana opiskelija saa tietoa päihderiippuvuuksista ja niiden muodostumisesta. Lisäksi käydään läpi asiakkaan motivointia muutosprosessin eri vaiheissa sekä muutoksen toteuttamisessa ja retkahduksen ehkäisyssä. Kurssi kehittää opiskelijan asiantuntemusta päihdeongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Exam-tentti tai Moodle-tentti. Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Oppimateriaalit: Päihdetilastollinen vuosikirja 2019 tai uudempi. Alkoholi ja huumeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Sosiaaliturva.

Thombs DL, Osborn CJ. Introduction to Addictive behavior: Fourth edition 2013 tai 2019 tai uudempi.

---------------------

Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op

Aikataulu: Syksy 2022 – kevät 2023.

Opettaja: Kati Kasanen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita koulutusta ja koulun toimintaa sosiaalipsykologisista näkökulmista, etenkin sosiaalisten representaatioiden viitekehykseen pohjautuen, erotella koulutettavuuden sosiaalisten tulkintojen muotoutumista, sisältöjä, vaikutuksia ja muutosta koulutusjärjestelmän eri toimijoiden näkökulmista sekä tunnistaa ja analysoida koulutettavuuden tulkintojen kytkentöjä yhteiskunnalliseen kontekstiin, kuten koulutuspolitiikan muutoksiin.

Sisältö: Luentotallenteilla ja kirjallisuudessa käsitellään koulun ja koulutuksen sosiaalipsykologian kysymyksiä, erityisesti koulutettavuuden tulkintoja ja niiden muutosta.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Verkkoluennot, kirjallisuus ja oppimistehtävä. Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Oppimateriaalit: Oppimistehtävässä hyödynnettävät teokset ja artikkelit:

Dweck, C. (1999). Self-theories. ja

Hart, S., Dixon, A., Drummond, M.J. & McIntyre, D. (eds.) (2004). Learning without limits. ja

vuosittain päivitettävä artikkelipaketti, joka ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Oheislukemisto: Moodlessa jaettava materiaali

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa