• Opi uutta

Logopedian perusopinnot 25 op (UTU)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.12.2023
  • Koulutuspaikka: Kouvola ja verkossa
  • Kouluttaja: useita logopedian asiantuntijoita
  • Ilmoittautuminen päättyy: 07.09.2022
  • Hinta: 1195€

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia.

Uusi perusopintokokonaisuus Kymenlaakson kesäyliopistossa! Lähde mukaan logopedian opintoihin Kouvolassa Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan.

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Toteutus

Kymenlaakson kesäyliopisto toteuttaa Logopedian perusopinnot lukuvuonna 2022–23 yhteistyössä Mikkelin, Etelä-Karjalan ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Opintoihin sisältyy verkkovälitteistä luento-opetusta, luentotallenteita, tuutorin vetämiä harjoituksia kesäyliopistossa sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. Osa luentotallenteista on katsottavissa itsenäisesti ja osa tuutorin johdolla kesäyliopistossa. Tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä kesäyliopistossa on n. 4–5 kertaa kunkin opintojakson aikana. Tuutoritiedot täsmentyvät myöhemmin. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

 

HUOM! Alla olevat tiedot on julkaistu ennakkotietoina, muutokset mahdollisia. Opinnot alkavat ensimmäisellä opintoryhmätapaamisella ke 21.9. klo 17.00. Opintojaksojen tiedot voivat vielä tarkentua alkusyksystä (kevään -23 ja syksyn -23 kurssien osalta myöhemmin).

 

Opetussuunnitelma 2022–2023

Logopedian perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

Logopedian perusteet 5 op
Kieli ja elämänkaari I 5 op
Kieli ja elämänkaari II 5 op
Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op
Introduction to Bilingualism 5 op

 

Logopedian perusteet, 5 op

Aikataulu: 21.09.2022–30.11.2022
Aloitus ke 21.9.2022 klo 17.00.–20.00

Opettaja: FT Kati Renvall

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija

• ymmärtää logopedian tieteenalan sisällön sekä yhteydet lähitieteenaloihin
• ymmärtää puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä
• ymmärtää kliinisen työn ja tutkimuksen välisen merkityksen
• ymmärtää logopedian alan peruskäsitteistöä ja tuntee logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta.

Sisältö: Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan ja sen käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:
• logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
• puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedisen tutkimuksen edistäjänä
• logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Toteutustavat: Luennot/luentotallenteet, tapaamiset tuutorin johdolla kesäyliopistolla.

Suoritustavat: Tentti ja harjoitustehtävät.

Oppimateriaalit: Owens, R. E., Farinella, K. A. & Metz, D. E., Introduction to Communication Disorders: A Lifespan Evidence-Based Approach (2015, 5. painos). Boston: Pearson.

---------------------

Kieli ja elämänkaari I, 5 op

Aikataulu: 01.12.2022–30.03.2023

Opettajat: Essi Vastamäki, Elina Mainela-Arnold ja Minna Lehtonen

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijat tuntevat logopedian tiedollisista perusteista (1) kielen omaksumiseen liittyviä teoreettisia viitekehyksiä ja (2) hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen, ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin. Teorioiden tunteminen antaa valmiudet logopedian arviointi- ja kuntoutusmenetelmien opiskelulle. Koulutusohjelman työelämätaidoista opiskelijat osoittavat vuorovaikutustaitojen ja oman työn hallinnan orastavaa osaamista.

Sisältö: Keskeisiin kielenkehityksen teorioihin tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla sekä tutustuu esimerkkeihin alan tutkimuksesta.

Toteutustavat: Luentotallenteet n. 22 t, harjoitustehtävät, neljä opintoryhmätapaamista tuutorin johdolla kesäyliopistolla.

Suoritustavat: Kirjallinen tentti Moodlessa (sisältäen väli- ja lopputentin) sekä kurssitehtävät.

Oppimateriaalit: Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:

Hoff, E. (2014) Language development. 5 painos. Belmont, CA: Wadsworth.

Korpilahti, P., Aaltonen, O., & Laine, M. (2010). Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

---------------------

Kieli ja elämänkaari II, 5 op

Aikataulu: Maalis-toukokuu 2023

Opettaja: FM Maija Vänninen

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfosyntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana.

Sisältö: Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat: Luennot/luentotallenteet 20 h, harjoitustehtävät. Neljä harjoituksiin liittyvä opintoryhmäkertaa kesäyliopistolla tuutorin johdolla, lisäksi opintojakson yhteinen aloitustapaaminen kesäyliopistossa.

Suoritustavat: Kirjallinen tentti ja kirjalliset kurssitehtävät, jotka tehdään Moodleen. Tentti on luentojen ja kirjallisuuden pohjalta.

Oppimateriaalit:

Kirjat:

1. Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S., Ukkola, S. & Dindar, K. (2020). Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys.

2. Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Pienten sanat. (s. 13-142)

3. Menyuk, P, & M Brisk. (2005). "Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences"; Chapter 7: Language Development in Middle Childhood: Ages 9–13; Chapter 9: Language Development in Adolescence – The High School Years (Ages 13–18)

Artikkelit:

1. Korpijaakko-Huuhka, A-M- & Klippi, A. (2010). Ikääntyminen ja viestintä. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot.

2. Stolt, S. (2010). Leksikaalinen kehitys. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot.

3. Stolt, S. (2013). Varhaisten kieliopillisten rakenteiden kehitys. Näkökulmia syntakssin ja morfologian kehitykseen. Puhe ja kieli, 33:2, 51-63.

4. Aro, M. (2017). Learning to read Finnish. In: L.Verhoeven and C. Perfetti (Eds.), Learning to read across languages and writing systems, pp. 416-436.

5. Muita jakson aikana mainittavia artikkeleita

---------------------

Anatomia ja fysiologia logopediassa, 5 op

Aikataulu: Syksy 2023

Opettajat: Tanja Makkonen ja Henry Railo

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa logopedian tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija osaa nimetä puheen tuoton ja nielemisen kannalta keskeisimmät anatomiset rakenteet ja osaa kuvata puheen tuoton ja nielemisen fysiologisena toimintona.

Sisältö: Opiskeltavat osa-alueet ovat hengitys, ääni, artikulaatio, resonanssi, nieleminen, kuulemisen anatomia ja fysiologia sekä neuroanatomia ja -fysiologia.

Toteutustavat: Kurssin toteutustapa on flippaus/flipped learning. Kurssi toteutetaan itseopiskeluna kurssikirjan ja erillisen itseopiskelumateriaalin avulla, jonka lisäksi kaksi-neljä opintoryhmätapaamista tuutorin johdolla kesäyliopistolla. Opetus/luentotallenteet 10 t. Luennoilla kerrataan osioiden keskeisimpiä sisältöjä, käsitellään opiskelijoiden lähettämiä ennakkokysymyksiä ja tehdään harjoituksia.

Suoritustavat: Tehtävät ja kirjallinen tentti Moodlessa (sisältäen väli - ja lopputentti).

Oppimateriaalit:

Seikel, J.A., King, D.W. & Drumright, D.G. Anatomy and physiology for speech language and hearing 5.painos (2015) tai 6. painos (2019). Uusin painos saatavilla myös e-kirjana.

Opiskelun tukena itseopiskelumateriaalia suomeksi (Moodle).

---------------------

Introduction to Bilingualism, 5 op

HUOM! Luento-opetus on englanniksi.

Aikataulu: Syksy 2023

Opettaja: Raymond Bertram

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisen kehityksen periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan merkityksen (muisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus) kaksikielisessä viestinnässä. Hän ymmärtää myös kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.

Sisältö: Luennoilla esitellään kaksi- ja monikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa, keskeiset teoriat ja monikielisyyden asema yhteiskunnassa. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kaksikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat: Luennot/luentotallenteet, harjoitustehtävät, tapaamiset tuutorin johdolla kesäyliopistolla.

Suoritustavat: Tentti ja tehtävä (Moodlessa).

Oppimateriaalit:

• Bhatia, T.K. & W.C. Ritchie (toim.) (2012) The Handbook of Bilingualism and Multilingualism (luku 3). (e-kirjana kirjastossa)

• Grosjean & Li (2013) The psycholinguistics of bilingualism. Wiley-Blackwell.

• Hoff, E. (2014). Language Development (5th edition). Belmont, CA: Wadsworth. Luku 9.

• Kohnert, K. (2013) Language Disorders in Bilingual Children and Adults. SanDiego: Plural Publishing. Luvut 2, 4, 8 ja 9. (e-kirjana kirjastossa)

• Paul, R. & Norbury, C.F. (2012). Language disorders from Infancy through adolescence: Listening, speaking, reading and communicating (4th edition). St. Louis, MO: Elsevier Mosby. Luku 5. (e-kirjana kirjastossa)

•Wright, Boun, Garcia (toim.) (2017)The Handbook of Bilingual and Multilingual Education. Luku7: A Synthesis of Research on Bilingual and Multilingual Education.

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa