• Opi uutta

Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2022 - 31.07.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: PsM Tiina Immonen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2023
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Kiinnostavatko sinua psykologiset ilmiöt? Oletko kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä? Psykologian perusopinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Psykologista ymmärrystä ja psykologisen tiedon soveltamista tarvitaan monilla eri aloilla ja opinnoilla voitkin esimerkiksi monipuolistaa työelämäosaamistasi ja kehittää ammattitaitoasi. Opinnot antavat hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja psykologia soveltuu myös sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Tavoitteet

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä terveyden ja mielenterveyden psykologiasta.

Mikäli aiot jatkaa opintoja aineopintoihin, tulee perusopintojen arvosanan olla vähintään 3/5.

Toteutus

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina. Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta (yhteensä 25 op) ja ne voi suorittaa joustavasti missä järjestyksessä tahansa paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Opiskelijamäärää ei ole rajattu kiintiöin, vaan opiskelemaan pääsee ilmoittautumalla opintoihin. Suoritustapoina ovat oppimistehtävät, verkkokeskustelut, Moodle-tentit tai Exam-tentit. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse. Opiskeluoikeusaika on voimassa 31.7.2023 saakka.

Aikataulu

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja ne voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Kymenlaakson kesäyliopistossa on opintojesi tukena tuutori, YTM Eetu Laitinen. Ensimmäinen tuutorointi on maanantaina 29.8 ja siitä eteenpäin joka toinen viikko eli 12.9, 26.9, 10.10 ja 24.10 aina kello 17.00 alkaen (Zoom). Tarpeen mukaan järjestetään lisätapaamisia.

 

---------------------

Opetusuunnitelma 2022–2023

Opintojaksot ovat seuraavat:
2240101 Kehityspsykologian perusteet 5 op
2240102 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
2240103 Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
2240104 Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
2240106 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
 

Kehityspsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: Syksy 2022.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä, erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa sekä arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään ihmisen kehitystä lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm. kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0–5), opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla.

Oppimateriaalit: Nurmi J.-E., Ahonen T., Lyytinen H., Lyytinen P., Pulkkinen L. & Ruoppila I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys. 5. painos (e-kirja) ja/tai

Fingerman, K., Berg, C., Smith, J. & Antonucci, T. (toim.) (2011). Handbook of Life-Span Development, luvut 4 (“Child-parent attachment relationships: A life-span phenomenon”) ja 5 (“Developmental tasks across the life-span”). (e-kirja) sekä

muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

Arviointi: Oppimistehtävät (arviointi 0–5) verkkokeskustelut (arviointi hyväksytty–hylätty) sekä Moodle-tentti (arviointi hyväksytty–hylätty). Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa.

---------------------

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: Syksy 2022.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa erotella kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohteita, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä, osaa kuvata havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta sekä tuntee aistijärjestelmien toimintaan, kognitiivisiin prosesseihin sekä hermoston kehitykseen, rakenteeseen ja muovautuvuuteen liittyviä perusteita.

Sisältö: Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollisia toimintoja. Miten ihminen ottaa tietoa vastaan? Miten tietoa käsitellään ja tallennetaan? Miten havaitseminen ja muisti toimivat? Mitä on unohtaminen?

Neuropsykologia puolestaan tutkii aivojen ja psyykkisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti aivovaurioiden ja psyykkisten toimintahäiriöiden väliset yhteydet.

Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0–5), opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty–hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty–hylätty) tai opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty–hylätty) ja Exam-tenttinä (arviointi 0–5).

Oppimateriaalit: Eysenck, M.W., & Keane, M.T. Cognitive psychology. A Student’s Handbook, 7. tai uudempi painos, luvut 1-7. (e-kirja) tai

Paavilainen, P. (2020) Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. (e-kirja) sekä

muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

Kalat, J.W. Biological Psychology, 8. tai uudempi painos, luvut 1-8. (12. painoksessa Introduction – Chapter 7). tai

Hari, R. ym. (2015) Ihmisen mieli. (e-kirja) ja

Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (toim.) (2020) Kliininen neuropsykologia. (e-kirja) ja

Paavilainen, P. (2020) Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. (e-kirja) sekä
muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

---------------------

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Aikataulu: Syksy 2022.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja määritellä persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä sekä ymmärtää persoonallisuuden eri ulottuvuuksista koostuvana kokonaisuutena ja näiden ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä ja eroja.

Sisältö: Mitä persoonallisuus on? Mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutus persoonallisuuteen? Miten persoonallisuus vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin? Entäpä temperamentti ja persoonallisuus? Miten persoonallisuus muuttuu/kehittyy yli elämänkaaren? Entäpä millainen suhde motivaatiolla on persoonallisuuteen.

Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0–5) ja opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty)

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0-5) ja opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty).

Oppimateriaalit: Haslam, N. (2007) Introduction to personality and intelligence (e-kirja). tai

Keltikangas-Järvinen, L. (2011). Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys. (e-kirja) ja

Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (toim.) (2015). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. (e-kirja) sekä

Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. (e-kirja) ja

muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu aiheeseen liittyvä materiaali

---------------------

Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Aikataulu: Syksy 2022.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset peruskysymykset sekä tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tärkeimmät tutkimusmenetelmät.

Sisältö: Mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta? Millaisia eettisiä periaatteita tutkijan tulisi huomioida? Millaisia vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu? Millaisin keinoin tietoa hankitaan? Mitä ovat kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus?

Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. tutkimusongelmat, muuttujat ja mittaaminen, kokeellinen tutkimus, korrelatiiviset tutkimusmenetelmät, havainnointi, laadullisen tutkimuksen aineistot ja analyysitavat sekä tutkimuksen etiikka.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0–5) ja opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty) tai

opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja exam-tenttinä (arviointi 0–5).

Oppimateriaalit:
Exam-tentti: Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B.  (toim.) (2012 tai 2006). Research methods in psychology, 4. painos. Tentitään luvut 1-6 ja 13-21. Huom. 3. painoksesta (2006) tentitään luvut 1-7, 10-14 ja 16-18.

Oppimistehtävät: Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (2017) The Sage handbook of qualitive research in psychology. 2 ed. Part I Methodologies. (e-kirja) ja

Nummenmaa, L. (2009) Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Luvut 1, 2 ja 3.

Kuula, A. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2013. (e-kirja)

Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2011. (e-kirja) sekä

muu Moodlessa ilmoitettu tai itse hankittu oppimateriaali

---------------------

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Aikataulu: Syksy 2022.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveys- ja mielenterveyspsykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja lähestymistapoja, tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja tapoja luokitella niitä, osaa kuvata keskeisiin mielenterveyshäiriöihin liittyviä psykologisia tekijöitä sekä osaa kuvata terveyden ja mielenterveyden edistämisen perusteita.

Sisältö: Mitä mielenterveys on? Miten stressi liittyy mielenterveyteen? Millaisia osa-alueita mielenterveystyö sisältää? Mitä ovat mielenterveyden häiriöt? Miten niitä luokitellaan ja hoidetaan?

Opintojaksolla huomion kohteena ovat mm. terveyspsykologian ja mielenterveyspsykologian (kliinisen psykologian) keskeiset teoriat, käsitteet ja lähestymistavat, keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokittelun järjestelmät. mielenterveyshäiriöiden psykologiset riski- ja voimavaratekijät sekä terveyteen ja mielenterveyteen liittyvät interventiot.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat ja arviointi: Opintojakso suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (arviointi 0–5) ja opintojen aluksi ja lopuksi käytävillä verkkokeskusteluilla (arviointi hyväksytty – hylätty) ja Moodle-tentillä (arviointi hyväksytty – hylätty).

Oppimateriaalit: Sinikallio, S. (toim.) (2019). Terveyden psykologia (luvut 1–9). (e-kirja)

Lönnqvist ym. (toim.) (2021). Psykiatria (luvut 1, 5–15, 22, 27–31). (e-kirja)

Barlow (toim.) (2014). The Oxford Handbook of clinical psychology (luvut 1, 4–5, 7, 10). (e-kirja)

Friedman (toim.) (2011): The Oxford Handbook of health psychology (luvut 3, 9, 13). (e-kirja) ja

muu Moodlessa ilmoitettu (myös kokonaan suomenkielinen) tai itse hankittu oppimateriaali

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa