• Opi uutta

Tuotantotalouden opinnot 25 op (OY)

 • Ajankohta: 24.08.2022 - 31.07.2023
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Kouluttaja: x
 • Ilmoittautuminen päättyy: 14.08.2022
 • Hinta: 375 €

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotieto lv 2022–2023, muutokset mahdollisia.

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englannin kielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista.

Koulutus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.

Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Suoritustapa: Kokonaisuuden kaikki opintojaksot järjestetään verkko-opintoina Moodlessa. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille. Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle -opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

Opetussuunnitelma 2022–2023:

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Tuotantotalouden peruskurssi 5 op (OY) - ay555225P
 • Projektinhallinta 5 op (OY) - ay555285A
 • Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (OY) - ay555268P
 • Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY) - ay555286A
 • Tuotekehitys 5 op (OY) - ay555242A

---------------------

Tuotantotalouden peruskurssi, 5 op

Aikataulu: 24.08.2022 - 18.10.2022

Opettaja: Elina Jääskä

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
 • selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
 • kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
 • laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
 • laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
 • osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä.

Sisältö:

 • Johdanto tuotantotalouteen:  Tuotanto ja tuottavuus, Tuotantostrategiat, Kysynnän ennustaminen, Talousmenetelmiä.
 • Tuotantojärjestelmien suunnittelu: Sijaintipaikka, Layout, Toimitusketjut, Kapasiteetin hallinta, Henkilöstökysymykset.
 • Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: Tilaus-toimitusketjun hallinta, Tuotannon suunnittelu ja ohjaus, Kunnossapito ja luotettavuus.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

 • Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
 • Ennustaminen, Kustannuslaskenta
 • Investointitoiminta, Kestävä kehitys
 • Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
 • Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
 • Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
 • Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
 • MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
 • JIT & Lean, Kunnossapito

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Aloitusluento sekä luennot Moodlessa, 7 viikkotehtävää (vk. 35-41) ja verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

 • Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc

Arviointi: 1–5 ja hylätty

---------------------

Projektinhallinta, 5 op

Aikataulu: 31.10.2022 - 11.12.2022

Opettaja: Jaakko Kujala

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
 • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
 • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
 • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
 • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Sisältö: Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

 • Johdanto projektihallintoon
 • Projektien ja projektityön luonne
 • Projektin elinkaari
 • Projektin myynti ja markkinointi
 • Projektin tavoitteiden hallinta
 • Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta
 • Projektin kustannusten hallinta
 • Projektin sidosryhmien hallinta
 • Projektin riskienhallinta
 • Projektin aikataulun ja riippuvuuksien hallinta
 • Tuloksen arvon laskenta - earned value calculation
 • Erilaisten (ketterä, integroitu projektitoteutus) projektien hallinta
 • Projektit liiketoimintana

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Opintojakso toteutetaan verkossa Moodlessa seuraavasti:
Luentojen aikataulut: Aloituspäivänä aukeaa kurssin oppimisympäristö ja ensimmäinen luentoviikko alkaa. Verkkopäivystys illalla kysymyksille. Verkkoluentokokonaisuudet (1-6) viikkoaikataulun mukaan loka-marras-joulukuun aikana. Vapaaehtoinen Suomen Projektiyhdistyksen PMAF –sertifiointi joulukuussa (pyritään järjestämään mahdollisuus suoritukseen).
Verkkotutoroinnit: 3 kpl marraskuussa, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin (harjoitustehtävien opastus).

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: 1–5 ja hylätty

---------------------

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet, 5 op

Aikataulu: 08.12.2022 - 14.02.2023

Opettaja: Arto Reiman

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
 • osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
 • ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
 • ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
 • ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut.

Sisältö: Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 49-09, joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: 1–5 ja hylätty

---------------------

Prosessi- ja laatujohtaminen, 5 op

Aikataulu: 22.02.2023 - 26.04.2023

Opettaja: Osmo Kauppila

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen modernien periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö: Luentojen teemat:

 • Orientaatio ja johdanto prosessi- ja laatujohtamiseen
 • Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
 • Strategianäkökulma
 • Design for quality
 • Suorituskyvyn mittaus, muutosjohtaminen ja benchmarking
 • Prosessien johtaminen ja suunnittelu
 • Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
 • Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma
 • Henkilöstö, tiimit ja koulutus
 • Quality 4.0 ja yhteenveto

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Kurssi koostuu kymmenestä viikottaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään live-verkkoluentona ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa julkaistaan viikottaiset videoluennot. Viimeinen luentokerta järjestetään myös live-verkkoluentona. Lisäksi kurssin aikana järjestetään tutorointia ja mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisille vierailuluennoille.

Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

Oppimateriaali: JS Oakland, RJ Oakland & MA Turner (2021) Total quality management and operational excellence: text with cases, (5th ed.). Routledge, 540 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Arviointi: 1–5 ja hylätty

---------------------

Tuotekehitys, 5 op

Aikataulu: 03.05.2023 - 14.06.2023

Opettaja: Harri Haapasalo

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä.

Sisältö:

 • Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
 • Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
 • Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
 • Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
 • Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
 • Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Oppimateriaali: Ulrich, Karl T., Eppinger, Steve D., and Yang, Maria C., Product Design and Development. 7.th ed., Mc Graw-Hill Education, 2020.
Lisäksi kurssilla jaettava muu materiaali.”

Arviointi: 1–5 ja hylätty

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätiedot:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 748501

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa