• Opi uutta

Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY) 2022-2023

  • Ajankohta: 12.08.2022 - 30.04.2023
  • Koulutuspaikka: Repin-instituutti, Kotka
  • Kouluttaja: Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen pedagogit
  • Ilmoittautuminen päättyy: 11.08.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 950 € + Lapin yliopiston rekisteröintimaksu 35 €

Tapahtuman kuvaus

OPETUSSUUNNITELMA 2022-2023

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UYLE0229 Portfolio 1 op
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op

Aika: 

To 18.8.22 klo 17–20   
Pe 19.8.22 klo 17–20 
La 20.8.22 klo10–17 
Su 21.8.22 klo10–17 

Pe 26.8.22 klo 17–20  
La 27.8.22 klo 10–17

Pe 16.9.22   klo 17–20 
La 17.9.22 klo 10–17(kritiikki)  

 
Opettaja: Jouni Sarpola
 
Tavoite 

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
  • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla 
  • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan 
  • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa 
  • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta 

Koulutuksen sisältö: 
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa. 
 
Suoritustapa: Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h. 

Vaadittavat suoritukset: Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen. 
 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

______________________

Portfolio 1 op

Aika:
Pe 9.9.2022 klo 17–18.30 – luento ja tehtävänanto. 
Väliarviointi ja kritiikki keväällä 2023 ( sovitaan 9.9.22) 

Tavoite:
Opiskelija kokoaa kuvataiteen perusopintojen kursseilla tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja. 
 
Suoritustapa: Luento-opetus 2 h, itsenäistä työskentelyä 20 h, kritiikki 5 h. 
 
Arviointi: 5-1/hylätty 
_________________

Kokeellinen grafiikka 4 op
 
Aika: 

Pe 2.9.22 klo 17-20
La 3.9.22 klo 10–17 
Su 4.9.22 klo 10–17 

La 10.9.22 klo 10–17 
Su 11.9.22 klo 10-17

pe 23.9.22 klo 17-20
La 24.9.22 klo 10 – 17
Su 25.9.22 klo 10-17 

La 1.10.22 klo 10-17
Su 2.10.22 klo 10-17 (kritiikki)

Opettaja: Igor Baranov 
 
Tavoite 
•    tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja 
•    yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti 
•    tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä 
•    käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä 
 
Koulutuksen sisältö: 
Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen. Käytännön työskentelyllä opiskelija perehtyy grafiikan tekniikoista monotypiaan.  
 
Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 72 h, itsenäinen työskentely 60 h. 
 
Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen. 
 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
______________________

Värioppi 4 op

Aika: 
La 15.10.22 klo 10–17 
Su 16.10-22 klö 10-17

La 22.10.22 klo 10–17 
Su 23.10.22 klo 10-17

La 5.11.22 klo 10–17 
Su 6.11.22 klo 10-17 (kritiikki)

Opettaja: Jouni Sarpola

Tavoite 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
•    väriopin peruskäsitteet 
•    soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa 
•    käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia 
 
Koulutuksen sisältö: 
Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana. Työpajoissa voidaan huomioida koulutusalojen erityistarpeet. 
 
Toteutus ja työmuodot: Luennot, ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 
 
Vaadittavat suoritukset: 
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen 
 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
________________________ 
 
Havaintopiirustus 4 op 

Aika: 
Pe 18.11.22 klo 17–20 
La 19.11.22 klo 10–17

La 26.11.22 klo 10–17
Su 27.11.22 klo 10-17

Pe 9.12.22 klo 17–20
La 10.12.22 klo 10–17

La 17.12.22 klo 10–17 (kritiikki)

Opettaja: Irina Tatarnikova
 
Tavoite  
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
•    hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen 
•    tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa 
•    esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa  
•    käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä 
 
Koulutuksen sisältö: 
Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisätiloissa, asetelmien, kipsimallien ja elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen. 
 

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.  
 
Vaadittavat suoritukset: 
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen 
 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
_______________________
 
Plastinen sommittelu 4 op

Aika:
Pe 13.1.23 klo 17-20
La 14.1.23 klo 10–17

La 21.1.23 klo 10–17
Su 22.1.23 klo 10-17

La 28.1.23 klo 10–17
Su 29.1.23 klo 10-17

La 4.2.23 klo 13–16 (kritiikki)
 
Opettaja: Irina Tatarnikova 
 
Tavoite 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
•    soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa 
•    hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja 
 
Koulutuksen sisältö: 
Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita.  Perusmateriaaleina käytetään kuvanveistoon tarkoitettu plastoliini. 
 
Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 
 
Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät. 
 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 
_______________________

 
Maalaus 4 op
 
Aika: 
La 25.2.23 klo 10–17
Su 26.2.23 klo 10-17

La 11.3.23 klo 10–17
Su 12.3.23 klo 10-17

La 25.3.23 klo 10–17
Su 26.3.23 klo 10-17

Opettaja: Irina Tatarnikova
 
Tavoite 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
•    käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi 
•    käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen 
•    valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja 
 
Koulutuksen sisältö: 
Maalaamisen perustekniikoiden harjoitteleminen ja erilaisiin materiaaleihin tutustuminen. Oman ilmaisun kehittäminen maalauksen keinoin.  
 
Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h. 
 
Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät. 
 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 

Koulutuksen hinta: 950 € + Lapin yliopiston rekisteröintimaksu 35 €.Koulutuksen osallistumismaksua voi maksaa erissä.

Lisätietoja: Aleksandra Hintsala 
040 595 5893 
aleksandra.hintsala(at)kymenlaakso.fi 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa