• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - lauantai 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 470 eur (250€ + avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 220 €)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Erityispedagogiikka on oppiaine, minkä keskiössä on tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälinen korkeatasoinen tutkimus ja siihen pohjautuva opetus. Itä-Suomen yliopistossa kolme erityispedagogiikan päätutkimussuuntaa ovat oppimisvaikeudet ja syrjäytyminen, pedagogisen tuen ja erityisopetuksen kehittäminen ja inklusiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen. Tutkimus kohdistuu esiopetusikäisistä aikuisiin. Näkökulmina ovat esim. hyvinvointi, teknologiset ratkaisut, arviointi, oppimisympäristöt.

Opintojaksot:

 • AY2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • AY2310122 Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)
 • AY2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)
 • AY2220114 Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op
 • AY2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, oppimistehtäviä, opintopiirejä, kirjallisuustenttejä. Opintojaksot on aikataulutettu, ja ne eivät sisällä pakollista lähiopetusta.

Tavoitteet: Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

Kohderyhmä: Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, perustutkinto-opiskelijoille sivuaineeksi mutta myös kaikille teemasta kiinnostuneille. Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (yht 60 op) eivät tuota erityisopettajan kelpoisuutta.

JOHDATUS KASVATUSTIETEISIIN 5 op

Sisältö:

 • Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus, elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio).
 • Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet.
 • Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet, kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa, tutkimusetiikka).

AY2230121 5 op Luentotallenteet. Oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 opiskelijan ryhmissä.

Oppimateriaali:

 • Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (2005 tai uudempi painos: vain osittain)
 • Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat” (2013 tai uudempi painos: vain osittain)
 • Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
 • tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

Arviointi: Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus)

Opetuksen aika ja paikka: Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena keväällä 2020: 1.3. - 30.4.2020.

KASVATUKSEN HISTORIALLIS-FILOSOFISET PERUSTEET 2 op

Sisältö: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus ja eettisiä kysymyksiä.

Suoritustapa: AY2310122d (2 op) kirjallisuuskuulustelu (2 t). Kirjallisuuskuulustelun voi suorittaa joko sähköisenä tenttinä Joensuun tai Kuopion kampuksella tai avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä erikseen ilmoitettuina, rajattuina ajankohtina.

Tentittävä kirjallisuus:

 • Vehmas, S. (2013) (toim.) Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan (3. painos).

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnallis-kulttuurisissa yhteyksissään,
 • arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
 • vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta.

Arviointi: Kirjallisuuskuulustelu 0-5

Opetuksen aika ja paikka: Sähköinen tentti (Exam): 13.1.-3.4.2020

KASVATUKSEN YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET 3 op

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustapa: AY2310123d (3 op): Kirjallisuuteen perustuvat opintotehtävät.
Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa tai etänä, ja saada näin tukea opintotehtävien tekemiseen.

Oppimateriaali:

 • Vähäkylä, L. & Reivinen, J. (toim.) 2013. Ketä kiinnostaa – Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. (Saatavana sähköisenä kirjana) 278 s.

JA
joko

 • Connor, D.J., Valle, J. W., Hale, C. (eds) 2014. Practicing Disability Studies in Education. (saatavana sähköisenä kirjana) 247 s.

tai

 • Corcoran, T. White, J & Whitburn, B (Eds.) 2015. Disability studies. Educating for inclusion. (saatavana sähköisenä kirjana) 271 s.

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Arviointi: Opintotehtävät arvioidaan asteikolla 0-5

Opetuksen aika ja paikka: perusopetuksen luentojen aikataulu WebOodista opintojakson koodilla 2310123y: 09.01. -11.03.2020
Luentomateriaalia päivitetään opintojakson oman ympäristön moodleen luentojen edetessä
oppimistehtävien palautuspäivät lv 19-20 : 28.2., 31.3., 31.5., 31.7. ja 30.10.

YKSILÖN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN 5 op

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä
 • tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea
 • osaa käyttää kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta oman ajattelunsa tukena

Sisältö
Opintojakso sisältää yksilön kehityksen ja sen havainnoinnin eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä.

AY2220114b Verkkotehtävät (2 op) verkko-oppimisympäristössä (Moodle) rajattuna ajankohtana.

Oppimateriaalit
Tentittävä kirjallisuus:

 • Metsäpelto R-L. & Feldt T. (toim.) 2010. Meitä on moneksi. PS-kustannus. 357 s
 • Laine, K. 2005. Minä, me ja muut sosiaalisissa verkostoissa. Otava. 264 s.
 • Vilén, M. 2009. Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. 43 s. (verkkomateriaali)

Verkkotehtävän materiaali:

 • Kasvatus-lehti 5/2013 Motivaatiotekijät oppimisessa-teemanumero (soveltuvin osin).
 • Hotulainen, R. & Lappalainen, K. 2011. Pre-School Socio-Emotional Behaviour and its Correlation to Self-Perceptions and Strengths of Young Adults. Emotional and Behavioural Difficulties 16 (4), 365-381.
 • Friman, H. & Määttä, S., & Salmi, E. 2013. Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja. NMI. (verkkomateriaali)
 • ADHD-liitto – Lopeta! Lyhytelokuva luokkahuoneen vuorovaikutustilanteesta. (videomateriaali)

Arvostelu: Kirjallisuustentti  0-5, verkkotehtävä hyv-hyl

Suorittaminen:

AY2220114a Kirjallisuuden tenttiminen (3 op) sähköisenä tenttinä tai avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. HUOM! Tentin kesto 2 tuntia. Kirjallisuuskuulustelu on suoritettava hyväksytysti ennen verkkotehtävän aloittamista.
AY2220114b Verkkotehtävä (2 op).

Aikataulu:

Tentti avoimen yliopiston tenttipäivänä  helmi- tai maaliskuussa.
Tenttiminen sähköisessä tentissä: 3.2. - 29.3.2020
Verkkotehtävät huhti-toukokuussa: 24.4.-15.5.2020

NÄKÖKULMIA ERITYISPEDAGOGIIKAN TEORIAAN JA KÄYTÄNTÖÖN 5 op

Tavoitteet:

Opiskelija osaa

 • reflektoida ryhmässä erityispedagogisen arkitiedon ja teoreettisen tiedon välistä suhdetta
 • arvioida kokemuksellista tietoa suhteessa teoreettiseen tietoon
 • arvioida eri tavoin tuotetun tiedon merkitystä erityispedagogiikan nykypäivän käytänteille

Sisältö:

 • Erityispedagogisen arkitiedon piirteet
 • Keskeiset erityispedagogiset käsitteet
 • Teoreettisen tiedon kytkeytyminen erityispedagogisiin nykykäytänteisiin

Suoritustavat:
Opintopiirityöskentely sähköisellä oppimisalustalla (Moodle), sen pohjalta työstetään pienryhmissä kirjallinen oppimistehtävä. Opiskelijan itsenäisen työn osuus (135h).

Oppimateriaalit:

 • Moberg S. ym. 2015. Erityispedagogiikan perusteet, Helsinki: WSOY tai  verkkokirja 2015.
 • Jahnukainen M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa,  Lastensuojelun keskusliitto, s. 15-54 ja 183-401  tai verkkokirja 2015, osat 1 ja 3-4.
 • Erityispedagogiikkaan liittyvät kaunokirjalliset teokset, elokuvat ja audiovisuaaliset materiaalit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Suorittaminen: Opintopiirityöskentely verkkoympäristössä ja sen pohjalta työstetään pienryhmissä kirjallinen tai audiovisuaalinen oppimistehtävä.

Aikataulu: keväällä 27.1.-5.4.2020

Arvostelu:
Aktiivinen osallistuminen opintopiirityöskentelyyn hyv-hyl, ryhmän oppimistehtävä 0-5.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa