• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - lauantai 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 470 eur (250€ + avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 220 €)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Itä-Suomen yliopistossa kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede on yhdistetty monitieteiseksi kokonaisuudeksi, jossa tehdään tutkimusta mm. aikuisten oppimisesta ja oppimisympäristöistä, vapaan sivistystyön laaja-alaisista vaikutuksista, kehittävästä arvioinnista, kansalaisyhteiskunnan rakentumisesta, työyhteisöjen kiusaamisen tunnistamisesta sekä syrjäytymisvaarassa olevan nuorison tukitoimista.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko. tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Tavoitteet: Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen osa-alueiden keskeisiä käsitteitä ja niiden historiallista kehitystä. Hän on omaksunut itsenäisen ja kriittisen tieteellisen ajattelun perusteet ja saavuttanut aineopintojen edellyttämät käsitteelliset perusvalmiudet.

Opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op
 • Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
 • Toimijana kasvatusalalla 5 op

JOHDATUS KASVATUSTIETEISIIN 5 op

Sisältö: Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus, elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
 • tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

Opettaja: Toni Kosonen

Suorittaminen: Oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 opiskelijan ryhmissä.

Halutessaan opiskelija voi osallistua perustutkinto-opetuksen luennoille Joensuussa syyslukukaudella, tallenteet luennoista tulevat Moodle-ympäristöön.

Aikataulu:

keväällä 2020: 1.3. - 30.4.2020
syksyn 2020 aikataulu päivitetään myöhemmin

Oppimateriaali:

 • Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (2005 tai uudempi painos; vain osittain)
 • Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat” (2013 tai uudempi painos; vain osittain)
 • Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

Arviointi: Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus).

KASVATUKSEN HISTORIALLIS-FILOSOFISET PERUSTEET 2 op

Sisältö: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus ja eettisiä kysymyksiä.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa:

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnallis-kulttuurisissa yhteyksissään,
 • arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
 • vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta.

Suorittaminen: AY2310122y (3 op) Luentojen/luentotallenteiden ja oppimateriaalin (artikkelikokoelma) tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä

Aikataulu:

 • luennot perusopetuksessa: syksy 2020
 • tentti

Oppimateriaalit: opettajan jakama artikkelikooste

Opettaja: Risto Ikonen

Arviointi: Opintopiiriraportti 0-5

KASVATUKSEN YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET 2 op

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Suorittaminen: AY2310123y (2 op)  Kirjallisuuteen ja verkossa olevaan luentomateriaaliin perustuvat opintotehtävät. Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa ja saada näin tukea opintotehtävien tekemiseen. Kurssin luennot löytyvät osittain tallenteina luentokertojen jälkeen. Etänä ei kurssia voi reaaliaikaisesti seurata, mutta tallenteet pyritään laittamaan nopeasti Moodleen.

Suositellaan suoritettavaksi siten, että jakson yhteinen osa suoritetaan ensin ja sen jälkeen eriytyvä osa.

Aikataulu:

 • suorittaminen mahdollista kevätlukukaudella 2020
 • perusopetuksen luentojen aikataulu WebOodista opintojakson koodilla 2310123y: 09.01. -11.03.2020
 • Luentomateriaalia päivitetään opintojakson oman ympäristön moodleen luentojen edetessä
 • oppimistehtävien palautuspäivät lv 19-20: 28.2., 31.3., 31.5., 31.7. ja 30.10.

Oppimateriaalit:

 • Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)
 • Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Opettaja: Erja Laakkonen

OPPIMISEN JA KEHITYKSEN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian sekä vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
 • tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja
 • tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.

Suorittaminen: opintojakson osilla ei ole määritelty suorittamisjärjestystä, voit siis suorittaa tentin syksyllä ja opintotehtävät keväällä tai toisinpäin tai molemmat saman lukukauden aikana. Opintotehtäväosuutta ei voi kuitenkaan aloittaa syksyllä ja jatkaa keväällä, ovat erillisiä toteutuksia.
 

AY2310211a Kirjallisuustentti (3 op). Kahden teoksen tenttiminen avoimen yliopiston tenttipäivinä kevätlukukaudella  maaliskuussa, huhtikuussa tai toukokuussa katso tenttipäivät http://www.uef.fi/fi/web/aducate/tentit

AY2310211b Opintotehtävä (2 op): 2-3-henkisissä pienryhmissä verkkoympäristössä toteutettavat opintotehtävät kevätlukukaudella 1.4.-31.5.2020. Opintojakso suoritetaan kahden kuukauden aikana, verkkoympäristö tyhjennetään lukukausittaisten toteutusten välissä.

Oppimateriaali:

Tentitään:

 • Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I.? 2014 (tai myöhempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys.? s. 1 - 230.
 • Lehtinen, E., Vauras, M. &?Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3.?uud. p.).
 • Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.

Opettajat:
Kirjallisuustentti Nina Sajaniemi
Opintotehtävät (kasvatus- ja aikuiskasvatus) Olli Rissanen

Arviointi: Tentti 0-5, Opintotehtävät hyv-hyl

TOIMIJANA KASVATUSALALLA 5 op

Sisältö: Kasvatus- ja koulutusalan työelämä ja -tehtävät. Kasvatusalan erilaiset toimintakontekstit. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehityksen perusteet. Opettajan, kouluttajan ja muiden kasvatusalan asiantuntijatehtävien ydinkompetenssit ja -kvalifikaatiot. Professio- ja generalistikoulutukset sekä niiden työmarkkinat.

Tavoitteet:   
Opiskelija

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan erilaisia asiantuntijatehtäviä
 • tiedostaa korkeakoulutuksen merkityksen työelämässä ja kasvatustieteilijän asiantuntijatehtävissä
 • on tutustunut kasvatustieteilijän erilaisiin tehtäviin
 • on aloittanut omien ammatillisten vaihtoehtojensa pohdinnan

Suorittaminen:

 • perusopetuksen luentoja vastaavien verkkotehtävien tekeminen
 • oppimateriaaleihin perustuvien oppimistehtävien tekeminen
 • verkkokeskusteluihin osallistuminen
 • halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja, ja saada näin tukea luentoja vastaavien verkkotehtävien tekemiseen.

Aikataulu: kevätlukukaudella 2.3. - 10.5.2020. Opintojakso tulee suorittaa mainitun kahden kuukauden aikana, ympäristö tyhjennetään lukukausittaisten toteutusten välillä

Oppimateriaali:

Soveltuvin osin

 • Jakku- Sihvonen, R. 2005. Uudenlaisia maistereita. Jyväskylä: PS-kustannus
 • Luukkainen, P. 2010. Yksi tutkinto - monta uraa: Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20400
 • Romppanen, M. 2013. Vuosina 2000–2009 Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden koulutuksesta KM-tutkinnon suorittaneiden työllistyminen, työtehtävät sekä koulutuksen antamat valmiudet. (Luettavana kampuskirjastossa)
 • Rouhelo, A. & Trapp, H. (toim.) 2012. Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1 (Saatavana verkossa)
 • Muu opettajan jakama, ensisijaisesti sähköinen oppimateriaali.

Opettaja: Salla Martinsén

Arviointi: Luentoja vastaavat verkkotehtävät: hyv-hyl; oppimistehtävät: hyv-hyl. Verkkokeskustelut: hyv-hyl

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa