• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Hoitotieteen aineopinnot 33 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - lauantai 31.12.2022
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 497 eur (200€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 297€)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen.

Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Tällöin opinnot muodostuvat hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta (33 op) sekä perusopinnoista (30 op). Perusopinnot korvautuvat aiemmalla em. terveysalan tutkinnolla. Opiskelijalle voidaan kirjoittaa erillistodistus Hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta 61 op.

Opintojaksot:

 • Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta 5 op syksy 2020
 • Potilasturvallisuus 4 op syksy 2020
 • Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op 13.1.-8.3.2020
 • Arvot ja etiikka hoitotieteessä 4 op 30.3.-24.5.2020
 • Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 4 op 16.3.-10.5.2020
 • Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op 13.1.-22.3.2020
 • International Issues in Health Care 5 op syksy 2020

HOITOTIETEEN HISTORIA- JA TIETOPERUSTA (HHT) 5 op syksy 2020

Osaamistavoitteet:

 

 • tunnistaa hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät
 • osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat
 • osaa kuvata hoitotieteellisen tiedon ja teorian tuottamisen ja sen arvioinnin lähtökohdat
 • osaa hyödyntää hoitotieteellistä tietoa.

Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Hoitotieteen tutkimuskohde. Hoitotieteellinen tieto ja teorian kehittäminen. Hoitotieteellisen teorian arviointi ja tiedon hyödyntäminen.

Suoritustapa: verkko-opinnot

Oppimateriaalit:

 • Luennot
 • Meleis A.I. 2012. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Chapters 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16.
 • Lauri S & Kyngäs H. 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. WSOY.

Arviointiperusteet: 0-5, arviointi perustuu verkkotenttiin kirjalliseen kuulusteluun (luennot ja kirjallisuus)

Opettaja: Ari Haaranen

POTILASTURVALLISUUS 4 op syksy 2020

Tavoite:

 • Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa:
 • kuvailla potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet
 • kuvailla globaalisti potilasturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia
 • keskustella potilasturvallisuudesta potilaan, terveydenhuoltojärjestelmän ja systeemien tasolla oppivassa organisaatiossa
 • kuvailla ja analysoida erilaisia potilasturvallisuuden arviointityökaluja ja parantaa potilasturvallisuuskulttuuria
 • keskustella potilasturvallisuustutkimukseen liittyvistä keskeisistä aiheista

Sisältö:
Potilasturvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, analyysit ja työkalut (virhe, vaaratapahtuma, haittatapahtuma, läheltä piti-tilanne, vaaratapahtumien raportointi, root cause analyysi, trigger-työkalut). Virheiden ehkäiseminen, syyllistämätön kulttuuri ja virheistä oppiminen. Johtajuuden merkitys potilasturvallisuuskulttuurissa. Potilaan osallistaminen.

Suoritustapa: Aikataulutettu verkko-opetus: luentotallenteet, verkkokeskustelu, oppimistehtävät.

Kirjallisuus:
1) Institute of Medicine. 2003. To err is human. Building a safer health care system. Fourth printing. The National Academy Press, Washington, DC.  Http://www.iom.edu/Reports.aspx
2) Five patient safety articles according to the course list.
3) Additional current material as informed during the course.

Opettaja: TtM Tiina Syyrilä

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii:

 • aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin
 • oppimistehtävien hyväksyttyä suoritamista
 • tieteellisen tutkimusmateriaalin kriittistä arviointia ja käyttöä
 • hyvää tieteellistä kirjoitustyyliä ja ohjeiden noudattamista

PREVENTIIVISEN HOITOTIETEEN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TIETOPERUSTA 6 op 13.1.-22.3.2020
 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
 • määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen moniulotteisuutta
 • tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
 • saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
 • syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta
 • arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana

Sisältö:

 • preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet
 • terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä
 • terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia • terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Oppimateriaali:

 • Naidoo J. & Wills J. 2016. Foundations for Health Promotion. 4th edition. Elsevier (soveltuvin osin).
 • Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G.f., Pelikan J.M., Lindström B. & Espnes G.A. (edit). 2016. The Handbook of Salutogenesis. Springer Internationa Publishing, Switzerland. (soveltuvin osin).
 • E-kirja: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04600-6
 • Pietilä A-M (toim.) 2010. Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro Oy. (soveltuvin osin)
 • Ståhl T & Rimpelä A. 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Yliopistopaino. Helsinki.
 • Seedhouse D. 2009. Health Promotion. Philosophy, Prejudice and Practice. 2nd edition. Wiley (soveltuvin osin).
 • Muut ajankohtaiset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: Hoitotieteen laitoksen professori (preventiivinen hoitotiede) ja muut laitoksen opettajat

HOITOTIETEEN TUTKIMUSMENETELMÄT 5 op  13.1.-8.3.2020
 
Osaamistavoitteet:
Opiskelija:

 • osaa nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat.
 • osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet
 • osaa perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat.
 • osaa kuvata tutkimuksen eri vaiheet
 • osaa valita, käyttää ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta
 • osaa nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset
 • osaa arvioida kriittisesti tuotetun tiedon merkitystä

Sisältö:

 • Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat.
 • Tutkimusprosessin vaiheet.
 • Tutkimusten kriittinen lukeminen.
 • Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

Toteutustapa: Verkko-opinnot.  

Oppimateriaalit:

 • Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3., 4. tai 5. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2017.
 • Polit D & Beck CT. 2006. Essentials of nursing research, methods, appraisal and utilization. (6th edition). Lippincott Williams & Wilkins.
 • Ajankohtaiset luennolla erikseen sovittavat artikkelit

Opettaja: TtT Annamari Lastunen, TtM Hanna Kallio

Arviointiperusteet: 0-5

HOITOTIEDE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA 1, 4 op 16.3.-10.5.2020
 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa hoitotieteen nykytilan ja tutkimuksen painopistealueet kotimaisessa hoitotieteen tutkimuksessa
 • ymmärtää hoitotieteen roolin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Sisältö: Hoitotieteen tutkimuksen painopistealueet suomalaisissa hoitotieteen yksiköissä. Hoitotiede osana yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit: Ajankohtaiset artikkelit

Arviointiperusteet: Oppimispäiväkirja. Hyväksyttyhylätty. Hyväksytty vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintään 70% asetetuista tavoitteista.

Opettaja: Kliininen tutkija Tarja Välimäki
 
ARVOT JA ETIIKKA HOITOTYÖSSÄ 4 op 30.3.-24.5.2020
 
Osaamistavoitteet:
Opiskelija:

 • Tuntee hoitotieteen etiikan tutkimuksen
 • Osaa arvioida hoitotieteen etiikan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia
 • Osaa hyödyntää tutkimustietoa terveydenhuollon toimintoihin liittyvien eettisten kysymysten tunnistamisessa ja analysoinnissa
 • Tunnistaa eettisten valintojen merkityksen asiantuntijatehtävissään

Sisältö: Etiikan tutkimus hoitotieteessä. Teoreettisten valintojen ja tutkimustiedon merkitys terveydenhuollon eettisissä kysymyksissä. Terveydenhuollon eettiset haasteet. Asiantuntijuus ja eettiset valinnat.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit:

 • Childress JF (2009) Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press.
 • Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit (ilmoitetaan kurssin alussa)
 • Luennot
 • Valitun harjoitustyön perusteella määrittyvät ajankohtaiset artikkelit.

Arviointiperusteet: 0-5

Opettaja: TtM Tanja Moilanen

 INTERNATIONAL ISSUES IN HEALTH CARE 5 ects syksy 2020
 
Osaamistavoitteet/Learning outcomes:
Students will

 • Familiarize themselves with health policy and strategies, health care systems, health care education in the international context, as well as, with international organizations and their role in health care
 • Be able to analyze the issues of health care and its education in their home country and to make comparisons worldwide
 • Gain knowledge about international and multicultural collaboration within the fields of health care and health care education
 • Learn to use Internet as a learning environment as well as a source of finding relevant and valid information for international issues in health care.

Sisältö/Content: Global perspectives in health policy and strategies, health care systems, health care education in the international comparison. International organizations and their role in health care.
       
Suoritustapa: Web-based learning environment, self-directed learning and web-based group discussions based on learning tasks. Written assignments. Tutoring.

Toteutustapa/Modes of study: Working in web-based environment

Oppimateriaali/learning material:

 • Material in the Web-learning environment including links.
 • Scriven, A. & Garman, S.: Promoting health: global perspectives. Palgrarve Macmillan, 2005. 3. Dowling, B. & Glendinning, C. (Eds.): The New Primary Care. Modern, Dependable, Successful? Open University Press, 2003.

Arvosteluperusteet/Evaluation criteria: pass-fail. Successful completion of learning tasks, evaluation criteria used.

Opettaja: Professor Hannele Turunen, University teacher

Opetuskieli/language: English

Lisätiedot: Opintojakso vastaa tiedelaitoksella Intercultural competence and professionalism 5 op. - opintojaksoa. Opintojakso sijoittuu hoitotieteen pääaineen tutkinnossa hoitotyön johtamisen tai preventiivisen hoitotieteen suuntaaviin opintoihin, kandidaatintukinto. Opettajakoulutuksen suuntaavissa opinnoissa opintojakso sijoittuu vapaasti valittaviin opintoihin. 

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa