• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Ergonomian perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - lauantai 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 380 eur (160€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Ergonomian perusopinnot tarjoavat laaja-alaista ja monitieteistä opetusta ergonomian eri osa-alueilla. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan, kuvaamaan ja mittaamaan ergonomisia ilmiöitä sekä soveltamaan tietoa käytännössä yrityksissä ja työpaikoilla. Opinnot suoritetaan kokonaan verkko-opintoina, mutta opintoihin liittyvät mittaukset toteutetaan todellisissa työpaikoissa. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa voidaan toteuttaa monimuoto-opetuksena. Ergonomian yksittäiset opintojaksot vanhenevat noin 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
 • Työympäristö 4 op
 • Työyhteisö ja osaaminen 7 op
 • Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
 • Yhteenveto, ergonetti 3 op

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN AVAIMET, 4 op 1.1.-30.4.2020
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia tukevan toiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa arvioida työpaikan kehittämistarpeita.

Sisältö: Opintojaksolla selvitetään työpaikan ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan edellytyksiä ja kehittämistarpeita sekä laaditaan työpaikalle kehittämissuunnitelma. Luennot

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Opetus- ja suoritustavat: Mittaukset työpaikalla; työpaikan kokonaistilanteen arviointi sähköisen kyselyn avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Opintojakso kestää 4 kuukautta.  

Arvosteluperusteet: Hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja:TtM Merja Mäkitalo ja ergonomian yliopistonlehtori, TtT, Eur.erg. Susanna Järvelin-Pasanen

Huom. Kokonaisuutta suoritettaessa opinnot aloitetaan tällä opintojaksolla.

TYÖYMPÄRISTÖ, 4 op 1.4.-30.6.2020
 
Osaamistavoitteet: opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida työympäristön terveys- ja turvallisuusriskejä.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työympäristön vaara- ja haittatekijöiden aiheuttamiin terveys- ja turvallisuusriskeihin sekä niiden vaikutuksiin työn tuottavuudelle ja laadulle sekä terveysvaarojen vähentämisen periaatteisiin.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Opetus- ja suoritustavat: Mittaukset työpaikalla; työpaikan altisteiden ja riskien (tapaturmat, biologiset tekijät, kemikaalit, ilmanvaihto, lämpöolot, melu, tärinä ja valaistus) arviointi sähköisen kyselyn avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Opintojakso kestää 3 kuukautta.

Arvosteluperusteet: 0-5

Vastuuopettaja: Erikoistutkija Milja Koponen

TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN, 7 op 1.1.-30.4.2020
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa analysoida niiden keskinäisiä suhteita.

Sisältö: Opintojaksolla selvitetään, miten johtaminen, ryhmissä ja tiimeissä työskentely, työpaikan ihmissuhteet ja osaaminen vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Opetus- ja suoritustavat: Mittaukset työpaikalla: työyhteisön työhyvinvoinnin ja osaamisen arviointi sähköisen kyselyn avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Opintojakso kestää 4 kuukautta.

Arvosteluperusteet: 0-5

Vastuuopettaja: TtT, dosentti Terhi Saaranen

TYÖN MONIPIIRTEINEN KUORMITTAVUUS 7 op syksy 2020
 
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa työn keskeiset fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät sekä osaa kuvata terveellisen ja turvallisen työskentelyn periaatteet. Lisäksi opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn osa-alueet, mitata fyysistä toimintakykyä ja osaa selittää toimintakyvyn ja työn vaatimusten yhteyttä työn tekemiseen.

Sisältö: Opintojaksolla tunnistetaan työn keskeiset fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät ja arvioidaan työn vaatimuksia työntekijän toimintakyvylle sekä fyysisestä kuormituksesta aiheutuvan riskin suuruutta työntekijän terveydelle. Lisäksi arvioidaan työntekijän toimintakykyä.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Opetus- ja suoritustavat: Mittaukset työpaikalla; työn luonne, työn vaiheet, työasennot ja – liikkeet, taakkojen käsittely ja toistotyö, fyysisen toimintakyvyn mittaukset (kehon painoindeksi, UKK-kävelytesti, lihaskuntotestit, tasapainotesti). Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Opintojakso kestää 4 kuukautta.

Arvosteluperusteet: 0-5

Vastuuopettaja: Ergonomian yliopistonlehtori, TtT, Eur.Erg. Susanna Järvelin-Pasanen

YHTEENVETO, ERGONETTI 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida työpaikalla toteutettua kehittämistoimintaa sekä osaa laatia työpaikan kehittämissuunnitelman.

Sisältö: Opintojaksolla arvioidaan työpaikan kehittämistoimintaa aiempien opintojaksojen perusteella ja laaditaan kehittämissuunnitelmai. Lisäksi opiskelija arvioi omaa kehittymistään ergonomian osaajana.

Oppimateriaali: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Opetus- ja suoritustavat: Aikaisemmilla opintojaksoilla toteutetun kehittämistyön yhteenveto ja tulosten raportointi. Kirjallinen oppimistehtävä (kehittämisraportti) ja arviointi.

Arvosteluperusteet: 0-5

Vastuuopettaja: Ergonomian yliopistonlehtori, TtT, Eur.Erg. Susanna Järvelin-Pasanen
Huom. Suoritetaan kokonaisuuden viimeisenä opintojaksona NB.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa