• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - lauantai 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 420 eur (150€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 270€)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan.

Laskentatoimen ja verotuksen aineopintokokonaisuus muodostuu kauppatieteiden tai oikeustieteiden vahvistetun opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista ja syventää perusopintojen teemoja.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla.

Opintojaksot:

 • Laskentatoimen perusteet 6 op
 • Yritysoikeuden perusteet 6 op
 • Johdon laskentatoimen perusteet 6 op
 • Tuloslaskenta ja verotus 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op

LASKENTATOIMEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
 • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
 • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
 • arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät keväällä 2020: 17.3.2020, 2.6.2020.

YRITYSOIKEUDEN PERUSTEET 6 op

Tavoite:
Opiskelija osaa

 • yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
 • määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
 • nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
 • nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa sitä yrityksen käytännön toiminnassa

Sisältö:
Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja
muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Suoritustapa:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja oppimisympäristön materiaaliin. Verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Hoppu - Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16., uud. painos 2016, luvut 1-17.
 • Bruun - von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, teos saatavissa sähköisessä muodossa Verkkokirjahyllyssä
 • Opintojakson moodle-sivustolla oleva materiaali.

Opettaja: OTM Hanna Savolainen

Arviointi: 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät keväällä 2020: 17.3.2020 ja 26.5.2020.

JOHDON LASKENTATOIMEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Organisaation sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Budjetointi ja katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa.

Suoritustapa: Oppimistehtävä ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2015) Talousohjaus ja kustannuslaskenta
 • Horngren-Foster-Datar, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 10th, 2015.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • tunnistaa johdon laskentatoimen roolin ja keskeiset laskentamenetelmät liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa.
 • määritellä sisäisen laskentatoimen työvaiheet kustannusten ja tuottojen rekisteröimisessä
 • laatia keskeisiä laskelmia eri laskentatilanteita varten.
 • analysoida laskelmien taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät keväällä 2020: 4.2.2020 ja 7.4.2020.

TULOSLASKENTA JA VEROTUS 6 op

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, verotusmenettely, yritys- ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Tomperi, (2017), Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY.
 • Elinkeinoverolaki, Tuloverolaki.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • laskea verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa
 • suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät keväällä 2020: 14.4.2020 ja 26.5.2020

TILINPÄÄTÖSANALYYSI JA ARVONMÄÄRITYS 6 op

Sisältö: Tilinpäätösaineiston (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus) analysointi, oikeellisuuden arviointi ja oikaisut. Yritystutkimus, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirtalaskelmat. Tilinpäätösanalyysin tulosten hyväksikäyttökohteet (mm. kilpailija-analyysi, asiakasyrityksen luottokelpoisuus), tilinpäätösennusteet ja arvonmääritys.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos.
 • Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.
 • Kallunki, J-P. Niemelä J., Osakkeen arvonmääritys, Talentum, Helsinki 2012
 • Muu materiaali, ilmoitetaan kurssilla

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • tunnistaa tilinpäätösanalyysin vaiheet ja kriittiset kohdat
 • laskea keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
 • laatia rahoituslaskelman
 • soveltaa tilinpäätösanalyysin työkaluja eri käyttötarkoituksissa
 • tunnistaa keskeiset arvonmääritysmenetelmät.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet ja Rahoituksen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät keväällä 2020: 18.2.2020, 14.4.2020

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa