• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Laskentatoimen aineopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - lauantai 31.12.2022
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 420 eur (150€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 270€)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa ja taloutta koskevaa informaatiota sekä laatia siihen perustuvia laskelmia ja raportteja yrityksen eri sidosryhmille näiden yritystä koskevan päätöksenteon käyttöön. Laskentatoimen aineopinnoissa opiskelija perehtyy monipuolisesti laskentatoimen eri aihealueisiin.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille laskentatoimesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat hyvin taloudellista osaamista edellyttäviin tehtäviin tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville.

Opintojaksot:

 • Johdon laskentatoimen perusteet 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op
 • Tuloslaskenta ja verotus 6 op
 • Kirjanpidon jatkokurssi 6 op
 • Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op
 • Tilintarkastus 1 6 op
 • Tilintarkastus 2 6 op

JOHDON LASKENTATOIMEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Organisaation sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Budjetointi ja katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa.

Suoritustapa: Oppimistehtävä ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Rajan-Datar-Horngren, Cost Accounting, A Managerial Emphasis, Global edition, 15th edition, 2015
 • Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2015) Talousohjaus ja kustannuslaskenta
 • Horngren-Foster-Datar, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 10th, 2015.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • tunnistaa johdon laskentatoimen roolin ja keskeiset laskentamenetelmät liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa.
 • määritellä sisäisen laskentatoimen työvaiheet kustannusten ja tuottojen rekisteröimisessä
 • laatia keskeisiä laskelmia eri laskentatilanteita varten.
 • analysoida laskelmien taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opettaja: Anne Ikonen

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät keväällä 2020: 4.2.2020 ja 7.4.2020.

TILINPÄÄTÖSANALYYSI JA ARVONMÄÄRITYS 6 op

Sisältö: Tilinpäätösaineiston (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus) analysointi, oikeellisuuden arviointi ja oikaisut. Yritystutkimus, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirtalaskelmat. Tilinpäätösanalyysin tulosten hyväksikäyttökohteet (mm. kilpailija-analyysi, asiakasyrityksen luottokelpoisuus), tilinpäätösennusteet ja arvonmääritys.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos.
 • Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.
 • Kallunki, J-P. Niemelä J., Osakkeen arvonmääritys, Talentum, Helsinki 2012
 • Muu materiaali, ilmoitetaan kurssilla

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • tunnistaa tilinpäätösanalyysin vaiheet ja kriittiset kohdat
 • laskea keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
 • laatia rahoituslaskelman
 • soveltaa tilinpäätösanalyysin työkaluja eri käyttötarkoituksissa
 • tunnistaa keskeiset arvonmääritysmenetelmät.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet ja Rahoituksen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opettaja: Kari Kinnunen

Opetuksen aika ja paikka: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät keväällä 2020: 18.2.2020, 14.4.2020

TULOSLASKENTA JA VEROTUS 6 op

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, verotusmenettely, yritys- ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Tomperi, (2017), Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY.
 • Elinkeinoverolaki, Tuloverolaki.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • laskea verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa
 • suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opettaja: Riikka Holopainen

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät keväällä 2020: 14.4.2020 ja 26.5.2020

JOHDON LASKENTATOIMEN JATKOKURSSI 6 op

Sisältö: Strateginen suunnittelu ja ohjaus, suorituksen mittaaminen mm. tasapainotettu mittaristo, toiminnanohjaus, yhteiskuntavastuut

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2015) Talousohjaus ja kustannuslaskenta.
 • Rajan-Datar-Horngren, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Global Edition, 15th, 2015.
 • Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • tunnistaa johdon laskentatoimessa teoreettisesti hyväksi havaitut lähestymistavat liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa.
 • määritellä organisaatioiden yhteiskuntavastuut liiketoiminnassa.
 • laatia laskelmia monimutkaisia laskentatilanteita varten.
 • analysoida organisaatioiden taloudellista tilaa ja kehittymistä laskelmien avulla.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet sekä Johdon laskentatoimen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opettaja: Anne Ikonen

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät keväällä 2020: 3.3.2020 ja 12.5.2020

TILINTARKASTUS 1, 6 op

Sisältö:

Tilintarkastuksen perusteet, yleinen sisältö ja merkitys, tilintarkastusta koskevat säännökset. Tilintarkastajan tehtävät, asema ja vastuu, tilintarkastajan valinta, tilintarkastusmenetelmät. Tilintarkastuksen toteuttaminen, raportointi, tilintarkastajan muut tehtävät sekä tilintarkastus eri yhteisöissä. Yrityksen sisäinen tarkkailu ja tarkastus.

Osaamistavoitteet:

 • Osaat selittää tilintarkastuksen tavoitteet, merkityksen ja sisällön.
 • Osaat luokitella tilintarkastajan tehtävät.
 • Osaat tunnistaa tilintarkastuksen roolin yhteiskunnassa.

Oppimateriaali:

 • Muu opettajan jakama materiaali.

Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät lukuvuonna 2019-2020: 14.1.2020, 17.3.2020.

Opettaja: Mervi Niskanen

TILINTARKASTUS 2, 6 op

Sisältö: Tilintarkastussuositukset, tarkastuksen suunnittelu, väärinkäytökset, virheet ja sisäiset kontrollit. Yhteistyö sisäisen tarkastuksen kanssa, tilintarkastusevidenssi, tilintarkastuksen laatu, tilintarkastuksen erityiskysymyksiä, tilintarkastus kansainvälisessä ympäristössä, erityistarkastukset ja ATK-tilintarkastukset. Tilintarkastajan lausunnot erityistilanteissa.

Suoritustapa: Oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

 • Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (uusin), Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (uusin)
 • Muu opettajan jakama materiaali.

Tavoitteet: Osaat soveltaa tilintarkastusalan keskeistä sääntelyä ja standardeja ja ymmärrät niiden merkityksen tilintarkastustyön kannalta. Osaat suunnitella yksinkertaisen tilintarkastusprosessin ja toteuttaa sen.

Edeltävät opinnot: Suositeltavat aikaisemmat opinnot: Kirjanpidon jatkokurssi, Tilintarkastus 1 tai vastaavat tiedot

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opettaja: Arja Kauppinen

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät keväällä 2020: 31.3.2020, 30.4.2020, 31.7.2020

JOHDON LASKENTATOIMEN JATKOKURSSI 6 op

Sisältö: Strateginen suunnittelu ja ohjaus, suorituksen mittaaminen mm. tasapainotettu mittaristo, toiminnanohjaus, yhteiskuntavastuut

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2015) Talousohjaus ja kustannuslaskenta.
 • Rajan-Datar-Horngren, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Global Edition, 15th, 2015.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • tunnistaa johdon laskentatoimessa teoreettisesti hyväksi havaitut lähestymistavat liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa.
 • määritellä organisaatioiden yhteiskuntavastuut liiketoiminnassa.
 • laatia laskelmia monimutkaisia laskentatilanteita varten.
 • analysoida organisaatioiden taloudellista tilaa ja kehittymistä laskelmien avulla.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet sekä Johdon laskentatoimen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät keväällä 2020: 3.3.2020 ja 12.5.2020

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa