• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op (UEF)

  • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - perjantai 31.07.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Kouluttaja: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
  • Hinta: 140 eur (80€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 60€)

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa.

Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta 3 op laajuisesta osiosta,
luento-osuudesta (AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op)
ja
harjoituksista (AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op). Molemmat osiot voi suorittaa tarvittaessa myös erikseen.

AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välinen riippuvuus sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtäminen ja soveltaminen ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Tutkimusesimerkkejä SPSS:n avulla tehdyistä analyyseista.

Suoritustapa: verkkotentti

AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op
Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteaminen ja tilastollinen päättely.

Suoritustapa: harjoitustehtävät

Kirjallisuus: Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.

Tavoitteet:    

AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (luento-osuus) 3 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset.

AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op
Opiskelija tietää liiketaloustieteen kannalta keskeisen tilastotieteen käsitteistön ja menetelmät. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee käyttämään erilaisia aineiston hankintamenetelmiä ja otantatutkimuksen menetelmiä sekä kuvaamaan havaintoaineistoa graafisesti ja numeerisesti. Lisäksi kurssilla opitaan tilastollisen päättelyn perusteita.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:
18.2.2020, 14.4.2020 ja 2.6.2020

Opettaja: YTT Timo Tammi

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa