• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Kauppatieteen perusopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - lauantai 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 370 eur (150€ + avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 220 € )

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Opintokokonaisuuden tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatieteen perusopintojen opintojaksot:

 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 6 op
 • Rahoituksen perusteet 6 op
 • Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op

JOHTAMISEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lv. 2019-2020:

18.2.2020 ja 14.4.2020.   

Kirjallisuus:
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja  muuttuvassa palvelutaloudessa.

Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

Opettaja: KTT Esa Hiltunen

MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2019-2020: 4.2.2020 ja 7.4.2020

Kirjallisuus: Essentials of Marketing, 2/E. Frances Brassington and Stephen Pettitt. Financial Times Press. 2013.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia

Opettaja: Sasu Tuominen

LASKENTATOIMEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2019-2020:

17.3.2020, 2.6.2020. Oppimistehtävät pitää olla palautettuna moodlessa ennen verkkotenttiin osallistumista.

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi.

Tavoitteet:  
Opiskelija osaa

 • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
 • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
 • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
 • arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

Opettaja: KTM Riikka Holopainen

RAHOITUKSEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Yrityksen talouden analyysi, rahoitusmarkkinat ja –instrumentit, velkakirjojen ja osakkeiden arvonmääritys, reaali-investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2019-2020: 10.3.2020, 12.5.2020

Kirjallisuus:
Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin.
Muu oppimisympäristön materiaali.

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • rahoitusmarkkinoiden periaatteet.
 • yritysrahoituksen periaatteet.
 • Kuvata tunnetuimmat rahoitusteoriat.

Opettaja: KTM Markus Mättö

LIIKETOIMINNAN JA YRITTÄJYYDEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Uuden liiketoiminnan synnyttäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, yrityksen toiminta ja yrittäjyys, liiketoimintamalli, liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, arvon luominen ja arvolupaus, asiakaslähtöisyys.

Suoritustapa: Oppimistehtävät. Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2019-2020: 31.3.2020, 31.5.2020 ja 31.7.2020

Kirjallisuus:
1) Osterwalder & Pigneur (2010): Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons
2) Artikkelit
3) Oppimisympäristön materiaali

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa liiketoimintamallin viitekehyksessä. Opiskelija harjaantuu ryhmätyöskentelyssä, kirjallisessa ja suullisessa esiintymisessä sekä oppii verkostoitumaan muiden opiskelijoiden, paikallisten yritysten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa