• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Markkinoinnin aineopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - lauantai 31.12.2022
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 420 eur (150€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 270€)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Markkinointi oppiaineena käsittelee markkinoiden rakenteiden ja kilpailun tutkimista sekä markkinoinnin suunnittelua, toimeenpanoa ja valvontaa. Markkinointi on kysyntään ja kilpailuun liittyvien ongelmien paikallistamista, niiden analysointia ja ratkaisemista. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat osa innovatiivista liiketoimintaa. Markkinoinnin opinnoissa perehdytään kaikille aloille keskeiseen asiakassuuntautuneeseen ajatteluun, palvelujen markkinointiin sekä kansainvälisiin toimintoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Opintojaksot

 • Markkinoinnin perusteet 6 op (jos ei ole suoritettu kauppatieteiden perusopintoihin)
 • Markkinoinnin johtaminen 6 op
 • International Business Management 6 op
 • Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op
 • Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
 • Sales and byer behavior in retailing 6 op (sisältö päivitetään myöhemmin)

MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkotentti. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2019-2020: 4.2.2020 ja 7.4.2020

Kirjallisuus: Essentials of Marketing, 2/E. Frances Brassington and Stephen Pettitt. Financial Times Press. 2013.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia

Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 6 op

Sisältö: Key concepts of international business theory and practice: the strategy of international business, internationalization process of SMEs and entry modes, emerging markets, development trends in SMEs, and the cultural factors.

 • Overview of Finnish SMEs in international markets
 • Essentials of starting international business and its financing.

Suoritustapa: Written assignments and online examination.
All course materials are in English but you may write your exam and the assignments either in English or in Finnish.

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät lukuvuonna 2019-2020:

3.3.2020, 12.5.2020

Harjoitustehtävät palautetaan viimeistään verkkotenttipäivänä (yhteisarviointi)

Kirjallisuus:
1) Cavusgil, S, Knight, G. & Riesenberger, J.: International Business: Strategy, Management and the New Realities. Pearson Prentice Hall, 2008 or newer
2) other material informed at the beginning of the course

Tavoitteet: Learning outcomes
Knowledge related:
The student can…

 • define the main concepts of international business;
 • understand the complexity and dynamic nature of international business;
 • understand and explain the basics of international marketing and internationalization of business;
 • explain SMEs’ internationalization process and different ways to reach international markets;
 • identify and explain opportunities and barriers to internationalization, as well as the awareness of special characteristics of multicultural business.

Skills related:
The student can…

 • interpret the trends and realities of global business environment in relation to business planning;
 • compare markets according to their risks and opportunities for doing business;
 • integrate the knowledge on international business into current and future trends in business.

MARKKINOINTI JA YHTEISÖVIESTINTÄ 6 op

Sisältö: Viestinnän suunnittelu ja johtaminen. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Mainonta ja PR. Tutkimuksellinen kirjoittaminen.

Markkinointi- ja yhteisöviestinnän kurssilla perehdytään mm. kriisiviestinnän ydinkysymyksiin ja sosiaalisen median strategioihin sekä opettellaan laatimaan tapahtuman viestintäsuunnitelma.

Suoritustapa: verkko-opinnot.

Vaihtoehtoiset esseen palautuspäivät lukuvuonna 2019-2020: 31.1.2020 ja 30.4.2020

Tavoitteet:    
Opiskelija osaa

 • määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista
 • soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin
 • tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet
 • rakentaa viestintäsuunnitelman
 • etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa ja käyttää sitä tietoa viestintäaiheisessa esseessä

KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 6 op

Sisältö: Opiskelu tapahtuu Moodle-ympäristössä. Neljä itsenäistä moduulia, joiden suoritusjärjestyksen opiskelija voi valita itse. Kussakin moduulissa opiskelu koostuu
a) orientoivasta tehtävästä,
b) oppimateriaaliin tutustumisesta,
c) oppimateriaaliin perustuvista opiskelijan omista ”minitutkimuksista” ja
d) oman oppimisen kriittisestä arvioinnista.

Orientoivassa tehtävässä opiskelija peilaa saamaansa case-materiaalia omiin kokemuksiinsa ja luo omaa viitekehystään käsiteltävälle asialle. Ilmiön ymmärtämistä syvennetään lisämateriaalilla. Omassa minitutkimuksessaan opiskelija saa kokeilla, miten hän itse osaa tuottaa lisäymmärrystä opiskeltavaan asiaan. Lopuksi opiskelija arvioi oppimisprosessiaan. Kun opiskelija on suorittanut kaikki neljä moduulia, hän osallistuu verkkotenttiin.

Suoritustapa:
a) Itsenäinen opintomateriaaleihin tutustuminen (videot, artikkelit, oppikirja),
b) Moodleen kirjallisesti palautettavat tehtävät ja
c) lopputentti verkossa.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät (lopputentti) lukuvuonna 2019-2020: 17.3.2020, 2.6.2020.

Kirjallisuus: oppimateriaali moodlessa

Tavoitteet:    
Osaat:

 • kuvata kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa
 • määritellä kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat
 • tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa
 • arvioida yrityksen markkinointipäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta
 • ratkaista kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa