• Opi uutta

Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 17.02.2022 - 12.04.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 29.03.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 40 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 45 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintoja (25 op), mutta sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä jaksona.

Aika ja toteutustapa: 17.2.-12.4.2022 aikataulutetut verkko-opinnot

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku

Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Aikataulutetut verkko-opinnot; luentotallenteet, essee ja muut oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

Kirjallisuus:

1) ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. 
2) Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010. 
3) Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypä hoito
-suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. 
4) Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. 
5) Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, Luku 7: Puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, s. 203-216. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa. 
6) Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito –suositus, 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä. 
7) Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto 
8) Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempainliitto. 
9) Mikkonen K, Nikander K & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70. 
10) Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62.
11) Nuorten mielenterveystalo.fi
12) Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120.
13) Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.
14) Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018. 
15) Muu verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa