• Opi uutta

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (UEF)

  • Ajankohta: 06.04.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 23.03.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 40 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 45 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintoja (25 op), mutta sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä jaksona.

Aika ja toteutustapa: 6.4.-31.7.2022 aikataulutettu verkko-opetus

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekeville, esim. opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä näiden alojen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttaja: TtT Minna Rytkönen

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Sisältö: Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perusopetus ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustapa: verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee (135 h).

Kirjallisuus:

1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela. 
5. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö. 
6. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit.
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. 
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. 
10. Hakulinen T., Laajasalo T. & Mäkelä J. (toim.) 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen: Teoriasta käytäntöön. THL. Ohjaus 9/2019. 
11. Lapsen aika: Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4, OPM ja STM.
12. Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodle verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyv/hyl, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa