• Opi uutta

Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op (UEF)

  • Ajankohta: 11.12.2021 - 08.01.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 08.12.2021
  • Hinta: 100 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 8 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: la 11.12.2021, la 18.12.2021 ja la 8.1.2022 klo 9-16 

Toteutus: verkkokoulutus

Huom! Läsnäolovelvollisuus, sitä ei voi korvata tehtävillä.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Sisältö:
Opiskelijat ideoivat pienryhmissä tutkimusongelman ja tutustuvat kyselylomakkeen laatimiseen Tämän jälkeen harjoitellaan havaintomatriisin tekeminen SPSS:llä paperisesta kyselylomakkeesta. Opintojakson vetäjä käyttää opintojaksolla valitsemaansa aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua, kuvailua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Lopuksi opiskelijat toteuttavat kurssilla pienryhmissä tilastollisen harjoitustyön kurssin harjoitusaineistolla.

Suoritustavat:
Ryhmätyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää lisäksi aktiivista osallistumista vähintään 80 prosenttiin kurssin kontaktiopetuksesta ja opettajan antamien harjoitustehtävien tekemistä. 

Toteutustavat: Ohjattua työskentelyä 20 t, itsenäistä työskentelyä pienryhmissä 34 t

Oppimateriaalit: Opettajan osoittama materiaali

Arvosteluperusteet: HYV-HYL

Edellytykset: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Lisätietoja:
Kurssin voi korvata suorittamalla tilastotieteen johdantokurssin (3622230). Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa