• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

  • Ajankohta: maanantai 02.03.2020 - perjantai 06.11.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Kouluttaja: Suvi Lehto, KM, laaja-alainen erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 07.02.2020
  • Hinta: 2800 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutuksen aikataulu:

Lähijaksot (klo 9-16): 
2.-3.3.2020
16.-17.4.2020
14.-15.5.2020
17.-18.8.2020
28.-29.9.2020
5.-6.11.2020                                      

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Pääsyvaatimus
Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutuksen johtaja
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, ADHD-asiantuntija Kirsi Saukkola

Pääkouluttaja
KM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisohjauksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja Suvi Lehto

Vierailevat asiantuntijat
-  Lastenpsykiatrian linjajohtaja, erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
- KM, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Elina Paatsila
- Vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeutti Niko Wass sekä yksikön johtaja, sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Samuli Juutilainen (lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen asiantuntijat)
- Perhetyöntekijä, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia
- ADD -aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja 

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Kuvaus
Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hyvän tulevaisuuden rakentamiseen asiakkaan vahvuuksien avulla sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Lähiopiskelu sisältää
- pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
- vierailevien asiantuntijoiden luennot           
- valmennusharjoittelun
- workshop-tyyppisen työskentelyn
- ratkaisu- ja voimavarakeskeisen asiakastapaus-työnohjauksen joka lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää
- omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
- henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
- perehtyminen alan kirjallisuuteen, 9 kpl pakollisia kirjoja, joista 3 kirjan ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
- kirjareflektio kahdesta kirjasta
- vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yhteensä 5–6 kertaa = 12 h
- vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
- oma valmennusasiakas > jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
- valmennusnäyttö
- valmennuspäiväkirja
- valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sekä sähköpostia että verkkoalustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
- Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
- Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
- Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
- Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
- Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
- Positiivisen psykologian perusteet
- Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
- Syventävä Asperger-tietous
- Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja
päihdekuntoutus
- Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
- Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
- Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
- Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Hakuaika päättyy 7.2.2020. Ilmoittaudu ensin nettisivujen kautta ja lähetä sen jälkeen vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.
Hakemuksessa tulee olla hakijan yhteystiedot, koulutus, ammatti, työpaikka (mahdollisesti aikaisemmatkin) sekä muu koulutus, jolla on merkitystä tähän koulutukseen.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa