• Opi uutta

Taidehistorian perusopinnot 25 op (OY)

  • Ajankohta: 10.01.2022 - 31.12.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: FT Jorma Mikola
  • Ilmoittautuminen päättyy: 23.12.2021
  • Hinta: 585 €

Tapahtuman kuvaus

OPETUSSUUNNITELMA

687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op
687608P Taidehistorian peruskurssi, luennot 5 op
687609P Taidehistorian peruskurssi, kirjatentti 5 op
687610P Kotimaan ekskursio 5 op
687611P Valinnaiset opinnot 5 op


Johdatus taidehistoriaan 5 op

 Aika: 10.1.-28.3.2022; maanantaisin klo 17-19

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvailla ja analysoida taideteosta
- osaa nimetä tärkeimmät kirjalliset lähteet eurooppalaisen kuvataiteen takaa
- muistaa idän ja lännen perinteet ja niiden olennaisimmat erot
- ymmärtää taideteoksen omakohtaisen kokemisen merkityksen

Sisältö: Kurssi antaa tietoja oppiaineesta, sen opiskelusta, taidehistoriallisesta kirjallisuudesta, taiteen tutkimisen metodeista ja taideteoksen tarkastelun problematiikasta. Suoritukseen sisältyy myös oman kuva- ja tekstianalyysin kirjoittaminen.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen sekä analyysien kirjoittaminen

Toteutustavat: Reaaliaikaliset etäluennot (24 h), harjoitustehtävät

Oppimateriaali:
Giorgio Vasari, Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätieto: Suositeltavaa on aloittaa taidehistorian opinnot tällä kurssilla.


Taidehistorian peruskurssi, luennot 5 op

Aika: Luennot pidetään rinnakkain Johdatus taidehistoriaan -opintojakson kanssa tiistaisin ja keskiviikkoisin 11.1.-30.3.2022 klo 17-19. 

Tavoitteet: Opintojakson ja peruskurssin kirjatentin suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida eurooppalaista taidetta kokonaisuutena
- tunnistaa antiikin merkityksen
- erotella eri aikakaudet, listata ne kronologiseen järjestykseen, luonnehtia niitä sekä tunnistaa ja muistaa keskeisimmät esimerkit

Sisältö: Yhdessä peruskurssin kirjatentin kanssa opintojakso antaa perustiedot Euroopan kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä kehitysilmiöistä, tyyleistä, taiteilijoista ja kronologiasta.

Suoritustavat: Kontaktiopetus ja itseopiskelu, reaaliaikaiset etäluennot (48 h), itsenäinen kuvamateriaaliin tutustuminen

Kurssin laaja kuvamateriaali sisältyy oppiaineen opetusmateriaaliin.

Arviointiasteikko: 1-5


Taidehistorian peruskurssi, kirjatentti 5 op

Tavoitteet: Opintojakson ja peruskurssin luentokurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida eurooppalaista taidetta kokonaisuutena
- tunnistaa antiikin merkityksen
- osaa erotella eri aikakaudet, listata ne kronologiseen järjestykseen, luonnehtia niitä sekä tunnistaa ja muistaa keskeisimmät esimerkit

Sisältö: Yhdessä peruskurssin luentojen kanssa opintojakso antaa perustiedot Euroopan kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä kehitysilmiöistä, tyyleistä, taiteilijoista ja kronologiasta.

Suoritustavat: Tentti Moodlessa.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätieto: Tukee peruskurssin luentojen seuraamista ja kuvamateriaalin oppimista.


Kotimaan ekskursio 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa keskeisimpiä taidehistoriallisia esimerkkejä eri paikkakunnilta ja eri aikakausilta Suomesta
- ymmärtää niiden omakohtaisen näkemisen ja kokemisen tärkeyden
- osaa kertoa niistä kuullun, luetun ja oman kokemuksen pohjalta ja tuottaa niiden varassa pienen taidehistoriallisen tekstin

Sisältö: Mikään ei korvaa taiteen tarkastelussa alkuperäisen teoksen omakohtaista näkemistä ja kokemista. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden juuri tähän. Samalla se kartuttaa tietoja tärkeimmistä kotimaisista taidekokoelmista, museoista, näyttelytoiminnasta, monumenteista, miljöökokonaisuuksista ja niiden taidehistoriallisesta merkityksestä.

Suoritustavat: Opintomatka ja matkakertomuksen kirjoittaminen. Voidaan korvata myös itsenäisellä suorituksella tai kirjatentillä Suomen taiteesta. (Opiskelija vastaa itse mahdollisen opintomatkan kuluista.) 

Arviointiasteikko: 1-5

Edeltävät opinnot: Johdatus taidehistoriaan, Taidehistorian peruskurssi, luennot ja Taidehistorian peruskurssi, kirjatentti -jaksot


Valinnaiset opinnot 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella itselleen sopivan oppimistavan
- kerätä sitä varten tarpeellisen materiaalin ja arvioida kriittisesti ja analysoiden käyttämäänsä aineistoa
- valita arvioitavissa olevan, itselleen sopivan suoritustavan osaamisensa näytöksi

Sisältö: Opiskelijalla on mahdollisuus oman mielenkiinnon pohjalta paneutua häntä eniten kiinnostavaan taidehistorian osa-alueeseen. Samalla hän voi miettiä myös suorituskäytäntöä ja valita oppimisensa kannalta itselleen sopivimman.

Suoritustavat: Sopimuksen mukaan. Sovitaan opettajan kanssa. Perusopintojen aloittamisen jälkeen.

Arviointiasteikko: 1-5 tai hyväksytty / hylätty
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa