• Opi uutta

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 100 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Yhteiskuntapolitiikka tarkastelee yhteiskunnallista kehitystä ja sen hallintaa, eriarvoisuuden mekanismeja sekä hyvinvoinnin kysymyksiä. Yhteiskuntapolitiikka koskee niin ihmisten arkea kuin julkisen vallan päätöksentekoakin. Yhteiskuntapolitiikan keskeiset kysymykset liittyvät kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja kestävän kehityksen vaalimiseen. Yhteiskuntapolitiikan opiskelu perehdyttää opiskelijat yhteiskunnan toimintaan ja sen kehitykseen sekä vaikuttamiskeinoihin.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. 

Suositeltavaa on, että aloitat perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusteet -opintojaksosta.


OPETUSSUUNNITELMA

Kaikille yhteiset opinnot:

5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op
5515224 Tasa-arvopolitiikka 5 op, verkko-opinnot

Lisäksi 15 op seuraavista valinnaisista opintojaksoista, joita ei ole käytetty johonkin muuhun opintokokonaisuuteen

5515264 Hoivan käytännöt 5 op
5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op
5515105 Talouspolitiikka 5 op
5515222 Perhetutkimus 5 op
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op
5515263 Työelämä murroksessa 5 op


KAIKILLE YHTEISET OPINNOT 10 op


Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät ke 23.2.2022, ke 6.4.2022, ke 8.6.2022

Opettaja: YTT Iiris Lehto

Tavoitteet: Opiskelijat tutustuvat yhteiskuntapolitiikkaan oppiaineena ja käytäntönä, tunnistavat yhteiskuntapolitiikan peruskäsitteet, keskeiset teoriat ja toimijat sekä saavat kokonaisnäkemyksen yhteiskuntapolitiikan kehityksestä ja muutoksesta.

Sisältö: Yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan synty ja kehitys niin politiikkana kuin tutkimuksena. Muuttuvat hyvinvointivaltiot ja niiden ideat ja ideaalit. Politiikan merkitykset ja toimijat. Keskeiset käsitteet ja teoria. Aikalaiskeskustelut.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

Tentitään kolme kirjaa seuraavista:
- Aaltio, Elina 2013. Hyvinvoinnin uusi järjestys. Gaudeamus.
- Hänninen, Sakari, Saikkonen, Paula (toim.) 2017. Hyvinvointivaltio ylittää jälkensä. THL. - Jokinen, Eeva, Könönen, Jukka, Venäläinen, Juhana & Vähämäki, Jussi (toim.) 2011. "Yrittäkää edes!" Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa. Tutkijaliitto: Helsinki.
- Julkunen, Raija 2017. Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavana.  Jyväskylä: Sophi: Saatavana sähköisesti.
- Saari, Juho, Taipale, Sakari & Kainulainen, Sakari (toim.) 2013. Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A tutkimuksia 38. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, 64. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki. Juvenes Print Oy Tampere. Saatavana sähköisesti.


Tasa-arvopolitiikka 5 op

Aika: Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä.
Kevätlukukaudella 2022: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6.

Opettaja: YTM Jarmo Romppanen

Tavoitteet: Opiskelijat perehtyvät tasa-arvoon yhteiskunnan eri toimijoiden tasolla, osaavat tunnistaa tasa-arvokysymykset, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoinstituutioita on olemassa sekä tutustuvat tasa-arvotutkimukseen.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin tasa-arvokäsityksiin, niiden taustoihin ja ongelmakohtiin. Kurssilla tarkastellaan tasa-arvopolitiikan keskeisiä toimijoita ja tasa-arvotyön organisointia niin paikallisella, kansallisella kuin ylikansallisella tasollakin. Kurssilla tarkastellaan miksi tasa-arvotyötä tarvitaan ja mihin sillä pyritään. Tasa-arvoa tarkastellaan intersektoriaalisesti ottaen huomioon sukupuoli, ikä, alueelliset erot, esteellisyys ja muut eriarvoiset rakenteet. Tähän liittyvät osallisuuden, solidaarisuuden ja kansalaisuuden kysymykset.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävä.

Kirjallisuus:

- Tasa-arvobarometri 2017 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160920 
- Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon: Analyyseja tasa-arvobarometrista 2017 
http://www.julkari.fi/handle/10024/137765 
- Työ, talous ja tasa-arvo 
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf 
- Suomi tasa-arvon mallimaaksi: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020-23
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162588 
- Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä. Tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/355402 
- Kantola, J., Koskinen Sandberg P., Ylöstalo, H (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. - Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin, 2020.


VALINNAISET OPINTOJAKSOT 15 op


Hoivan käytännöt 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät ke 26.1.2022, ke 9.3.2022, ke 1.6.2022

Opettaja: YTT Iiris Lehto

Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija tuntee yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskohteita sekä käsitteitä kuten hoivavaje, hoivaköyhyys, hoivavuoto, sukupuolittunut hoiva, ylirajainen ja globaali hoiva. Opiskelija tietää hoivan järjestämisen vaihtoehtoisia malleja ja oppii tarkastelemaan kriittisesti hoivapolitiikan uusimpia käytäntöjä Suomessa ja ulkomailla. Osaa kirjoittaa aihepiiristä kriittisesti ja reflektoivasti.

Sisältö: Hoivapolitiikka Suomessa ja muualla. Hoiva arjessa ja mediatuotteissa. Hoiva ja perhe, prekaarihoiva, projektihoiva, hoiva ja sukupuoli, sateenkaarihoiva, luontohoiva. Hoivan järjestämistavat ja muutossuunnat. Yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen taustat, näkökulmat ja tutkimuskohteet.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävä ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

Kirjatentissä kaikki tenttivät nämä kaksi:

- Anttonen, A., Valokivi, H. & Zechner, M. (toim.) Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki, 2009.
- Salmi, M & Närvi, J. (toim.) Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. 2017.

Lisäksi valitaan yksi seuraavista:

- Hoppania, H-K., Karsio, O., Näre, L., Olakivi, A., Sointu, L. Vaittinen, T., Zechner, M. Hoivan arvoiset, 2016.
- Van Aerschot, L. Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus. Sosiaalisen ja taloudellisen taustan yhteys avun saamiseen ja palveluiden käyttöön, 2014.    
- Leinonen, E. Perhehoitoa paikantamassa, 2020.
- Kuronen, T. Hoivapommia purkamassa, 2015.
- Närvi, J. Määräaikainen työ, vakituinen vanhemmuus, 2014.


Sosiaaliturvapolitiikka 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ke 26.1.2022, ke 9.3.2022, ke 1.6.2022

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutiainen

Tavoitteet: Osaamistavoitteena on tuottaa perustiedot sosiaaliturvajärjestelmästä osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen tutkimuksen perusteista.

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan sosiaaliturvan yleisiä lähtökohtia, erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, niiden tavoitteita, keinoja, toimijoita sekä sosiaaliturvajärjestelmien muotoutumiseen vaikuttavia taloudellisia, kulttuurisia sekä poliittis-ideologisia tekijöitä.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen sekä verkkoympäristössä oleviin luentotallenteisiin. Verkkotentti.

Kirjallisuus:

- Mattila, Yrjö (toim.) 2017: Toimeentuloturva. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki. 
tai
- Havakka, P & Niemelä, M ja Uusitalo, H (toim.) 2012: Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki.


Talouspolitiikka 5 op

Aika: Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä.
Kevätlukukaudella 2022: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6.

Opettaja: YTT Antero Puhakka

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa talouspolitiikan keskeisen käsitteistön, ymmärtää talouden rakenteen sekä hahmottaa talouspolitiikkaan vaikuttavia keinoja ja rakenteita. 

Sisältö: Talouden rakenne ja sen muutos. Talouspoliittiset käsitteet, talouteen liittyvät teoreettiset lähestymistavat, talouspoliittiset ohjauskeinot.

Suoritustapa: Oppimistehtävässä perehdytään kirjallisuuteen ja tilastoaineistoon ja niiden pohjalta kirjoitetaan esseitä. Ohjeistus esseiden kirjoittamiseen Jatkuvan oppimisen keskuksen Moodle-alustalla.

Kirjallisuus:

- Hahnel, R. Talouskasvusta, 2013. 
- Joutsenvirta, M., Hirvilammi, T., Ulvila, M. & Wilén, K. Talous kasvun jälkeen, 2016. 
- Lindholm, C. Totuudenjälkeinen talouspolitiikka. Thatcherista Trumpiin, 2019. 
- Tilastokeskuksen internetsivut: http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kansantalous.html 


Perhetutkimus 5 op

Opettaja: YTT Antero Puhakka

Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntatieteellisen perhetutkimuksen suuntauksiin ja sen erilaisiin teoreettisiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin. Tarkasteltavana ovat erilaiset nykyaikaisen perhe-elämän ilmiöt, perhesuhteet ja perheiden yhteiskunnallinen ohjaus.

Sisältö: Perhesidokset ja -rakenteiden muutokset, sukulaisuuden muutokset, sukupolviset muutokset, ajankohtaiset tutkimussuuntaukset.

Suoritustavat: Essee tai kirjatentti sähköisessä tenttijärjestelmässä. Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson tentaattorin kanssa. Kirjallisuus tentitään sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Kirjallisuus:

Kohta a), valitaan kaksi kirjaa:

- Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, J. (toim.): Perhetutkimuksen suuntauksia, 2014.
- Morgan, D. Rethinking Family Practices, 2011.
- Hiitola, J., Turtiainen, K., Gruber, S. & Tiilikainen, M. (toim.) Family life in transition: borders, transnational mobility, and welfare society in Nordic countries, 2020.

Kohta b), valitaan yksi kirja:

- Jokinen, E. Aikuisten arki, 2005.
- Jallinoja, R. (toim.) Vieras perheessä, 2009.
- Eerola, P., Pirskanen, H. (toim.) Perhe ja tunteet, 2018.
- Eerola, P. Mykkänen, J. (toim.) Isän kokemus, 2014.
- Timonen, V. Grandparenting practices around the world, 2019.


Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op

Opettaja: Vanhempi yliopistonlehtori Arto Nevala

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- omaa kokonaiskuvan isojen yhteiskunnallisten rakennemuutosten määrittelystä, sisällöstä, kansallisista ja kansainvälisistä taustoista ja muutosten pitkäaikaisista vaikutuksista   
- ymmärtää niitä yhteiskunnallisia ja poliittisia linjauksia, jotka ovat sanelleet rakennemuutosten käytännön muodot  
- tunnistaa historiasta ja nykypäivästä keskeiset yhteiskunnalliset rakenteet  

Sisältö: Tutustuminen suomalaisen yhteiskunnan isojen rakenteiden muutoksiin ja niihin vaikuttaneisiin tekijöihin 1860-luvulta 2020-luvulle.  

Suoritustapa: Kirjallisuuden hyväksytty tenttiminen Exam-järjestelmässä. 

Kirjallisuus:

- Haapala, Pertti (toim.): Suomen rakennehistoria. Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400–2000) (2018).
- Koponen, Juhani & Saaritsa, Sakari (toim.): Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi (Gaudeamus 2019).
- Erola, Jani (toim.): Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa (2010).  


Työelämä murroksessa 5 op

Opettaja: Yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtori

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy työelämätutkimuksen teemoihin työn muutoksen ja murrosten näkökulmista. Työelämän kansalliset ja globaalit murrokset. Työvoiman ammatilliset murrokset ja uudet eronteon muodot. Teknologinen murros.  

Sisältö: Tutustutaan ajankohtaisiin työelämää koskeviin kysymyksiin ja laaditaan aihealueeseen liittyvä kirjoitustyö.  

Suoritustavat: Kirjallisuuden tenttiminen tai essee. Opintojakson kirjallisuus sähköisessä tenttijärjestelmässä. 

Kirjallisuus:

Kirjatentissä tentitään neljä kirjaa seuraavista: 

- Julkunen, R. Uuden työn paradoksit, 2008. 
- Kinnunen, T., Parviainen, J., Kortelainen, I. (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä. 2016.  
- Lempiäinen, K. ja Silvasti, T. (toim.) Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa, 2014. 
- Suoranta, A. & Anttila, A-H. (toim.). Yksin sovittu. Osapuolet, luottamus ja työmarkkinalogiikka, 2010. 
- Suoranta, A., Leinikki, S., Aaltonen, J. (toim.) Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta, 2018. 
- Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.) Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus, 2010. 


Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa