• Opi uutta

Elämänkatsomustiedon aineopinnot 35 op (OY)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.12.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Dosentti Jarmo Pulkkinen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2022
  • Hinta: 525 €; yksittäinen opintojakso 98 €

Tapahtuman kuvaus

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.

Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Elämänkatsomustiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on pätevyys antaa oppiaineen kouluopetusta toisena opetettavana aineena, ja hän osaa selittää ja perustella perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmissa edellytetyt asiakokonaisuudet.

Suoritustapa: Opintojaksot suoritetaan verkkotentteinä.

Edeltävät opinnot: Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op


OPETUSSUUNNITELMA

ay700682A Etiikan erityiskysymyksiä 5 op
ay700676A Maailman uskonnot 5 op
ay700683A Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op
ay700684A Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op
ay700685A Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op
ay700686A Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op
ay700687A Tieteen ja uskonnon suhde 5 op


Etiikan erityiskysymyksiä 5 op

Aika: Verkkotenttipäivät ma 28.2.22 klo 17.00-20.00 ja ma 29.8.22 klo 17.00-20.00

Tavoitteet: Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

Sisältö: Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

Edeltävät opinnot: Esitietoina suositellaan, että ennen opintojaksolle ilmoittautumista on suoritettuna perusopintojen kohta 700679P Etiikan perusteet.

Oppimateriaali:

Kaksi seuraavista:
Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka
Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet
Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia


Maailman uskonnot 5 op

Aika: Verkkotenttipäivät  ma 31.1.22 klo 17.00-20.00 ja ma 29.8.22 klo 17.00-20.00

Tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida eri uskontoja ja kykenee keskustelemaan uskontoon liittyvistä filosofisista ongelmista.

Sisältö: Maailmanuskonnot pääpiirteissään sekä uskontotieteellisen lähestymistavan peruskäsitteitä.

Oppimateriaali:

Ninian Smart: Uskontojen maailma
Ilkka Pyysiäinen: Jumalten keinu


Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5 op

Aika: Verkkotenttipäivät ma 14.3.22 klo 17.00-20.00 ja ma 12.9.22 klo 17.00-20.00

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata Suomen etnisten vähemmistöjen historiaa, kulttuuria ja tapoja sekä selittää niitä ongelmia, mitä on syntynyt etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä
- tunnistaa ja osaa analysoida eri kulttuurien ja etnisten ryhmien kohtaamisesta aiheutuvaa problematiikkaa Suomessa

Sisältö: Jonkin etnisen vähemmistön historiaa sekä monikulttuurisuuden keskeisiä teemoja Suomen osalta.

Oppimateriaali:

Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen ja Minna Säävälä (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, luvut 1 ja 4. 

Lisäksi toinen seuraavista:
Panu Pulma: Suomen romanien historia
Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset suomalaiset


Sukupuolet yhteiskunnassa 5 op

Verkkotenttipäivät: Ma 17.1.22 klo 17.00-20.00, ma 11.4.22 klo 17.00-20.00 ja ma 26.9.22 klo 17.00-20.00

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata feminiinisyyden ja maskuliinisuuden rakentumista sekä käsitteistää seksuaalisten identiteettien rakentumisen tapoja yhteiskunnassa.

Sisältö: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historia Suomessa.

Oppimateriaali:

Johanna Kantola, Kevät Nousiainen ja Milja Saari (toim): Tasa-arvo toisin nähtynä
Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman ja Marko Lamberg: Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia.


Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op

Verkkotenttipäivät: Ma 7.2.22 klo 17.00-20.00, ma 9.5.22 klo 17.00-20.00 ja ma 10.10.22 klo 17.00-20.00

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

- kykenee tarkastelemaan arvoja filosofisesti suhteessa niiden kontekstiin kulttuurissa ja luonnossa
- hahmottaa arvofilosofian kytkentöjä tieteeseen, etiikkaan ja estetiikkaan
- tuntee tieteenfilosofian yleisiä perusongelmia sekä ihmistieteiden filosofian erityiskysymyksiä
- kykenee analysoimaan tieteen metafyysisiä ja tieto-opillisia sitoumuksia sekä suhdetta arvoihin

Sisältö: Arvo- ja tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja niiden keskeisiä teorioita.

Oppimateriaali:

Haapala Arto(toim.): Arvot, tiede, taide.
Haapala Arto & Oksanen Markku (toim.): Arvot ja luonnon arvottaminen 
Raatikainen Panu: Ihmistieteet ja filosofia


Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op

Verkkotenttipäivät: Ma 21.3.22 klo 17.00-20.00, ma 23.5.22 klo 17.00-20.00 ja ma 31.10.22 klo 17.00-20.00

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Oppimateriaali:

Väyrynen Kari: Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin


Tieteen ja uskonnon suhde 5 op

Verkkotenttipäivät: Ma 25.4.22 klo 17.00-20.00, ma 6.6.22 klo 17.00-20.00 ja ma 14.11.22 klo 17.00-20.00

Tavoitteet: Opiskelija muodostaa kattavan kuvan tieteellisten ja uskonnollisten ajattelutapojen eroista erilaisissa historiallisissa konteksteissaan.

Oppimateriaali:

Peter Harrison: The Territories of Science and Religion
Ronald L. Numbers: Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa