• Opi uutta

Markkinoinnin perusopinnot 26 -30 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 9 € x opintopiste

Tapahtuman kuvaus

Markkinoinnin opintokokonaisuudessa käsitellään markkinoiden rakenteita ja toimintaa, kilpailustrategioita, kuluttajakäyttäytymistä ja markkinointiviestintää sekä markkinoinnin suunnittelua ja johtamista. Voit syventyä myös vastuullisen markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan tai vähittäiskaupan teemoihin.

Opinnot suoritettuasi ymmärrät markkinoinnin osana yritysten ja organisaatioiden ydintoimintoja. Opintojen jälkeen osaat soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä liiketoimintaan, tunnistat kysyntään ja kilpailuun liittyviä haasteita ja ymmärrät, miten asiakkaan kokemus tuotteesta tai palvelusta muodostuu.

Markkinoinnin sivuaine sopii kaikille markkinoinnista, asiakkaista ja innovaatioista kiinnostuneille. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Opintojen tukena tuutori Jukka Suvanto.
 

OPETUSSUUNNITELMA

Pakollinnen opintojakso:

5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op

Valitaan vähintään 19 op seuraavista:

5213216 Vastuullinen markkinointi 6 op
5211212 International Business 6 op
5211241 Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op
5215207 Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op
5213212 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
5213214 Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op
5211211 Markkinoinnin johtaminen 6 op
5211242 Sales and buyer behavior in retailing 6 op


Markkinoinnin perusteet 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät 17.1.2022 ja 4.5.2022 klo 12-13

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
- nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
- määritellä markkinoinnin perustyökalut
- soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
- raportoida ryhmätyön tulokset
- arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Opettaja: Sasu Tuominen

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti. 

Kirjallisuus: 

1) Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana) Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.
2) Artikkelit ja muu materiaali Moodlessa.

Lisätietoja: Opintojakso kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin, Markkinoinnin perusopintoihin sekä Johtamisen ja markkinoinnin perusopintoihin.


Vastuullinen markkinointi 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät: 28.2.2022, 31.5.2022

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata, mitä vastuullisuus tarkoittaa koko yrityksen liiketoimintaa leikkaavana ajattelu- ja toimintatapana
- tulkita yrityksen toimintaympäristön trendejä vastuullisuuden näkökulmasta
- ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksen perustoimintojen johtamisessa, tuote-, hinta- ja viestintäpäätöksissä sekä sidosryhmäsuhteissa
- soveltaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä

Sisältö: Vastuullisuuden käsite. Vastuullisen markkinoinnin periaatteet. Asiakaslähtöinen vastuullisuus. Vastuulliset kilpailukeinot. Vastuullisuutta edellyttävä lainsäädäntö. Vastuullinen innovaatio.

Suoritustavat: Verkkototeutus: Välitehtävät 30 t, vastuullisen markkinoinnin suunnitelma 112 t, arviointi 20 t

Oppimateriaalit: Tutkimusartikkelit, muu materiaali

Arviointi: Arviointi 0-5. Verkkototeutus: Välitehtävät hyv/hyl, vastuullisen markkinoinnin suunnitelma 80 %, arviointi 20 %.


Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op

Tavoitteet:

Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää strategia-ajattelun kenttää ja keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää vähittäiskauppaan liittyvien keskeisten käsitteiden merkityksen sekä hahmottaa vähittäiskaupan liiketoiminta- ja konseptijohtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee strategisen johtamisen prosessin, sekä vähittäiskaupan strategiset erityispiirteet ja menestystekijät. Hän tuntee operatiivisen liiketoiminnan johtamisen työvälineitä sekä ymmärtää tuloksen ja myynninjohtamisen merkityksen niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmista.

Taidolliset: Opiskelija kykenee luomaan kokonaiskuvan vähittäiskaupan liiketoiminnan johtamisesta ja tuntee kaupan alan strategiset menestystekijät. Hän pystyy jäsentämään strategiaprosessin ja operatiivisen johtamisen yhteyden. Opiskelija omaksuu arvoketjuajattelun ja sen merkityksen kilpailutekijänä. Opiskelija omaksuu esimiestyöhön liittyvän vastuun henkilöstön osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja -menetelmiä liiketoiminnassa, ja kykenee soveltamaan kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä. Kurssi antaa valmiuksia toimia vähittäiskaupan palveluksessa erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä

Sisältö:

Strategia-ajattelu ja vähittäiskaupan strateginen johtaminen 
Vähittäiskauppaliiketoiminta ja sen tutkimus
Ketjutason strategiset valinnat ja linjaukset, konseptijohtaminen, kaupan markkinointistrategiat
Hankinta- ja logistiikkaosaaminen
Operatiivisten liiketoimintaprosessien johtaminen ja ohjaus (esim. BSC)
Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen
Digitalisaatio, monikanavaisuus

Suoritustapa: 

Luennot, kirjalliset harjoitustehtävät (ryhmätyönä toteutettava case-pohjainen harjoitustyö), ryhmätyön suullinen esittäminen (läsnäolovelvoite kahdella harjoituskerralla), luentokuulustelu, itsenäinen työskentely (harjoitustehtävät ja kirjallisuuteen tutustuminen).
Tarkemmat tiedot opintojen suoritustavoista ja  aikataulut löydät  Weboodista opintojakson tiedoista.

Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa. Luennot katsottavissa etänä reaaliaikaisesti.

Kirjallisuus:

Levy, Michael, Weitz, Barton A. & Grewal, Dhruv, Retailing Management, 2014 (9 painos). 
Goworek, Helen & McGoldrick, Peter, 2014, Retailing Marketing Management
Kuusela, H. & Neilimo, K., 2010. Kaupan strategiaosaaminen. Helsinki: Edita.
Kautto, Lindblom & Mitronen. 2008. Kaupan liiketoimintaosaaminen. Helsinki. Talentum.
Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
 

Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Aika: Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät 28.2.2022 ja 30.4.2022. 

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
- osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
- osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää

Sisältö: Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät. Yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa. Opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia. Osaamisen tuotteistaminen.

Suoritustavat: omatoiminen työskentely ja oppimistehtävät, 54 t  

Oppimateriaalit: verkkomateriaalit Moodlessa

Arviointi: Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty.


Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

Aika: Kevät 2022

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa
- määritellä kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat
- tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa
- arvioida yrityksen markkinointipäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta
- ratkaista kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia

Sisältö: Kulutuskulttuurit, arvot ja asenteet, päätöksenteko, kuluttajien kognitiiviset ja affektiiviset prosessit, kokemuksellinen kuluttaminen, asiakaslähtöinen markkinointi.

Oppimateriaalit:
1) Solomon, M. R., Hogg, M. K., Askegaard, S. & Bamossy, G. 2019. Consumer behavior: A European perspective. 7th edition. Harlow: Pearson Education (saatavilla myös e-kirjana)
2) Artikkelit ja muu materiaali.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 79 t, Moodleen kirjallisesti palautettavat tehtävät 79 t, verkkotentti 4 t.

Toteutustavat: Verkko-opinnot, välitehtävät, verkkotentti.

Arviointi: Välitehtävät hyv/hyl, tentti 100%.


Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
- määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista 
- soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin 
- tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet 
- rakentaa viestintäsuunnitelman 
- etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa ja hyödyntää sitä viestintäaiheisessa esseessä

Kouluttaja: KTT Helena Kantanen

Sisältö: Viestinnän suunnittelu ja johtaminen. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Mainonta ja PR. Sosiaalinen media markkinointi- ja yhteisöviestinnässä. Tutkimuksellinen kirjoittaminen

Suoritustapa: Verkko-opinnot, oppimistehtävät, essee.

Oppimateriaali:

1) Tench, R. & Yeomans, L. (toim.) 2014 tai uudempi. Exploring public relations. Harlow: Pearson. (saatavilla myös e-kirjana)
2) Juholin, E. 2017. Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. Helsinki: Infor.
3) Artikkelit ja muu materiaali

Arviointi: 0-5. Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty, essee 100 %.

Edeltävät opinnot: Suositeltavat edeltävät opinnot: Johtamisen perusteet tai Markkinoinnin perusteet


Markkinoinnin johtaminen 6 op

Aika: Opintojakso avautuu tammikuussa 2022. Tentit 25.3., 29.4. ja 2.5.2022.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
- tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
- ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
- osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä
- osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
- osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen

Opettaja: Sasu Tuominen

Sisältö: Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi. Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi. Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen. Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja verkkomateriaali, tentti ja harjoitustyö.

Kirjallisuus:

1) Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed. tai uudempi painos
2) materiaali verkkoympäristössä.

Arviointi: 0-15. Verkkotentti 70 % ja harjoitustehtävä 30 %.

Edeltävät opinnot: Suositeltavat edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet


Sales and buyer behavior in retailing 6 op

Schedule: Spring 2022

Learning outcomes:    
Knowledge related: Student will be able to
- Understand the implications of production, sales and marketing orientation in retailing.
- Learn the differences between sales and marketing strategies.
- Differentiate between objectives, strategies and tactics in retail business.
- Assess and evaluate strategies for approaching consumer and organizational buyers.

Skills related: Student will be able to:
- Identify and compare sales techniques in retailing.
- Analyze and interpret the different motivations of consumer and organizational buyers.
- Recognize the importance of environmental and managerial impact on sales in retail business
- Learn the principles of planning, budgeting and measurement in retailing.

Teacher: Markus Raatikainen

Content: Characteristics and types of selling and sales management in retailing. Sales in business-to-business and business-to-consumer context. Market segmentation and marketing mix. Relationship between sales and marketing planning. Buyer behavior in business-to-business and business-to-consumer context. Sales settings. Sales in international context.

Study Materials: 
1) Jobber, D. & Lancaster, G. (2015). Selling and Sales Management (10th edition). Prentice Hall, Harlow.
2) Academic articles and other materials provided by the teacher.

Study Modes: Independent online learning and exam. 

Assessment: 0-5. Final exam 60 %, written assignments 40 %.

Previous studies: Principles of Accounting and Principles of Management


International Business 6 op

Schedule: Spring 2022

Learning outcomes: 

Knowledge related: Student will be able to
- Define the main concepts of international business
- Understand the complexity and dynamic nature of international business
- Develop an overview about main actors, economic and political forces of international business
- Understand the underlying rationales of the impact of international environment on business activities
- Identify and classify the major risks and opportunities of global marketplace

Skills related: Student will be able to
- Interpret the trends and realities of global business environment in relation to business planning
- Compare markets according to their risks and opportunities for doing business

Content: 

Key concepts of international business theory and practice
- Key actors of international business and principles of their operations
- Major elements of political, legal, economic environments, related risks
- Cultural dimensions and risks in the light of international business communication and relationship-building; essentials of business ethics in the international context
- Essentials of international trade, FDI and regional economic integration
- Key features of emerging markets business environment and local actors

Study Materials:

1) Cavusgil, S, Knight, G. & Riesenberger, J.: International Business: The New Realities. Pearson.
2) Other course material on Moodle

Teaching Methods: 162 hours online teaching (Moodle). Individual online learning, online assignments and exam.

Assessment: Scale on grade 0-5. Emphasis on the final grade: 
- online assignments pass/fail
- online exam 100% 

Previous studies: Recommended: Introduction to Management or Introduction to Marketing


Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa