• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - torstai 31.12.2020
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot/ Kouvola
 • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopisto
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 450 eur (230€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 220€)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Sisältö: Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op), 13.1.-30.4.2020
 • Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op), 3.2.-30.4.2020
 • Tutkiva sosiaalityö (5 op), 2.3.-22.5.2020
 • Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op), syksy 2020
 • Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op), syksy 2020


Tavoitteet: Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Tutortunnit: Opintojen yhteydessä on mahdollisuus osallistua tutortunneille, joissa tutor Anne Korpelainen auttaa sinua opinnoissa eteenpäin.Tutor-tapaamiset järjestetään jokaisen opintojakson alun yhteydessä seuraavasti:

Ma 13.1 klo 9-10.30 Kouvola / Hovioikeuden sali 1
             Klo 13-14.30 Kotka / Jylppy, kokoustila Lokki
 
Ma 10.2 klo 9-10.30 Kotka / Jylppy, kokoustila Lokki TUTORTUNTI PERUTTU!!
            Klo 13-14.30 Kouvola / Hovioikeuden sali 1 TUTORTUNTI PERUTTU!!
 
Ma 2.3. klo 9-10.30 Kouvola / Hovioikeuden sali 1
            Klo 13-14.30 Kotka / Jylppy, kokoustila Lokki
 
Ma 20.4. klo 9-10.30 Kotka / Jylppy, kokoustila Lokki
             Klo 13-14.30 Kouvola / Hovioikeuden sali 1

SOSIAALITYÖN TEOREETTISET PERUSTEET 5 op

Ajankohta: 13.1.-30.4.2020

Suoritustavat: Luennot (12 h) ja yhdistetty luento- sekä kirjatentti, joko verkkotenttinä tai opintopiirinä.

Tavoite:
Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Sisältö:
Sosiaalityön itseymmärrystä muovanneet käsitykset sosiaalityön luonteesta ja tehtävistä. Sosiaalityö tutkimusperustaisena oppi- ja työalana.

Tenttikirjallisuus:

 • Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos).
 • Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino 2005.
 • Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Luennot 30 %, kirjallisuus 70 %.

Opettaja: Prof. Timo Toikko


SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖ 1: TOIMIJUUDEN TUKEMISEN PERUSTEET 5 op

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso: 3.2. - 30.4.2020.
Verkkoseminaari, seminaarityö ja käytännön harjoittelu 30 tuntia, työskentely verkko-oppimisympäristössä.

Harjoittelu tarkoittaa tutustumista kolmannen sektorin toimintaan sosiaalityön näkökulmasta ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään su 16.2.2020, jotta opiskelu toteutuu suunnitellussa aikataulussa.

Suoritustapa: Verkkoseminaariin osallistuminen, seminaarityön laatiminen, sen esittäminen verkkoseminaarissa sekä käytännön harjoittelu 30 tuntia.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja projektityöhön. Opiskelija tunnistaa ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia ja sosiaalityön käytännön roolia osana palvelujärjestelmää.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön asemaa erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja projektityötä ja niiden kytkentää sosiaalityöhön.

Kirjallisuus:

 • Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.
 • Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.) 2011. Sosiaalisen toiminnan perusta.
 • Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus (kirjallisuuslista Moodlessa).

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Kurssin arviointi: itsearviointi 20 %, seminaarityön arviointi 60 % ja seminaariesityksen arviointi 20 %.

Lisätietoja: Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk, geronomi amk tai yhteisöpedagogi amk koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

Toteutus: Verkkoseminaari, käytännön harjoittelu (30h).

Opettaja: projektitutkija, YTM Hanna Ristolainen

TUTKIVA SOSIAALITYÖ 5 op

Opetuksen aika ja paikka: Verkkoalusta auki ajalla 2.3. - 22.5.2020.

Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään su 8.3.2020, jotta opiskelu toteutuu suunnitellussa aikataulussa.

Toteutus: Seminaarit omalla paikkakunnalla (päivä vahvistetaan myöhemmin), verkkotehtävät, tieteellinen essee.

Suoritustavat: Verkkotyöskentelyä, verkkoluentoja ja luentotallenteita. Opiskelijat laativat jakson sisältöön liittyvän tieteellisen esseen, joka käsitellään seminaarissa jakson lopussa. Seminaari edellyttää läsnäoloa. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaareihin ja verkkotyöskentelyyn, tieteellisen esseen kirjoittaminen. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

Tavoite:
Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita ja tutkimuksellisia lähestymistapoja, määritellä sosiaalityön tiedontuottamisen erityisyyttä ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Opiskelija osaa tulkita käytännön ilmiöitä, rakenteita ja toimintoja laajemmassa yhteiskunnallisessa yhteydessä. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuksen raportoinnin muotoja, rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen, kirjoittaa tieteellisen esseen prosessikirjoittamisen periaatteita noudattaen ja osallistua seminaarityöskentelyyn.

Sisältö:
Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimukselliset lähestymistavat ja tutkimuseettiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt. Seminaarityöskentelyn käytännöt.

Kirjallisuus: Oppimateriaalina jaksolla jaettava materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.

Opettaja: Yliopisto-opettaja

SOSIAALITYÖN AMMATILLISUUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 op

Ajankohta: syksy 2020.

RAKENTEELLINEN JA VAIKUTTAVA SOSIAALITYÖ 5 op

Ajankohta: syksy 2020.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa