• Opi uutta

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopinnot 30 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 270 €

Tapahtuman kuvaus

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan. 

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla.

Tuutori: YTM Jukka Suvanto


OPETUSSUUNNITELMA

5210102 Laskentatoimen perusteet (6 op) 
5210109 Yritysoikeuden perusteet (6 op) 
5210211 Johdon laskentatoimen perusteet (6 op)  
5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op)  
5210213 Tuloslaskenta ja verotus (6 op)  


5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät 15.3.2022, 24.5.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
- kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
- tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
- tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
- arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla
- soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

Opettaja: KTM Riikka Holopainen

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t, oppimistehtävät ja verkkotentti

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi (löytyy myös e-kirjana)


5210109 Yritysoikeuden perusteet 6 op

Aika: Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.   

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
- määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
- nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
- nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa  sitä yrityksen käytännön toiminnassa 

Opettaja: OTM Hanna Savolainen

Sisältö: Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Suoritustapa: Vapaaehtoiset luennot ja harjoitustehtävät 30 t ja itsenäinen työskentely 130 t. Kirjallinen kuulustelu.

Kirjallisuus: 
1) Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16. uud. painos 2016, luvut 1-16. saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.
2) Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.
3) Moodlessa oleva luentomateriaali

Lisätietoja: Opintojakso kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin sekä Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopintoihin.


5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät ja verkkotenttipäivät 1.2.2022, 5.4.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa johdon laskentatoimen roolin ja keskeiset laskentamenetelmät liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa
- määritellä sisäisen laskentatoimen työvaiheet kustannusten ja tuottojen rekisteröimisessä
- laatia keskeisiä laskelmia eri laskentatilanteita varten
- analysoida laskelmien taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaan

Opettaja: Tuija Virtanen

Sisältö: Organisaation sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Budjetointi ja katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t. 

Kirjallisuus: 
1) Rajan-Datar-Horngren, Cost Accounting, A Managerial Emphasis, Global edition, 15th edition, 2015 tai uudempi (vuoden 2017 painos saatavana e-kirjana).
2) Järvenpää, Länsiluoto, Partanen, Pellinen, Talousohjaus ja kustannuslaskenta, 2015.
3) Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet


5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op 

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät ja verkkotenttipäivät 15.2.2022, 12.4.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa tilinpäätösanalyysin vaiheet ja kriittiset kohdat
- laskea keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
- laatia rahoituslaskelman
- soveltaa tilinpäätösanalyysin työkaluja eri käyttötarkoituksissa
- tunnistaa keskeiset arvonmääritysmenetelmät

Opettaja: KTL Kari Kinnunen

Sisältö: Tilinpäätösaineiston (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus) analysointi, oikeellisuuden arviointi ja oikaisut. Yritystutkimus, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirtalaskelmat. Tilinpäätösanalyysin tulosten hyväksikäyttökohteet (mm. kilpailija-analyysi, asiakasyrityksen luottokelpoisuus), Tilinpäätösennusteet ja arvonmääritys.

Suoritustapa: Harjoitustehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus: 
1) Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos.
Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.
2) Kallunki, J-P. Niemelä J., Osakkeen arvonmääritys, Talentum, Helsinki 2012.
3 Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet ja Rahoituksen perusteet


5210213 Tuloslaskenta ja verotus 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät + verkkotenttipäivät 15.3.2022 ja 10.5.2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laskea verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa
- suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta

Opettaja: Pasi Syrjä

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, verotusmenettely, yritys-ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu

Suoritustapa: Harjoitustyöt ja tentti

Kirjallisuus: 
1) Tomperi, (2017), Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY. 
2) Elinkeinoverolaki, Tuloverolaki.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet


Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa