• Opi uutta

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op (OY)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.12.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Dosentti Jarmo Pulkkinen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2022
  • Hinta: 375 €, yksittäinen opintojakso 98 €

Tapahtuman kuvaus

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Tavoitteet    

Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.

Elämänkatsomustiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on pätevyys antaa oppiaineen kouluopetusta toisena opetettavana aineena, ja hän osaa selittää ja perustella perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmissa edellytetyt asiakokonaisuudet.

Suoritustapa: Opintojaksot suoritetaan verkkotentteinä.


OPETUSSUUNNITELMA

ay700677P Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op

ay700678P Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op

ay700679P Etiikan perusteet 5 op

ay700680P Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op

ay700681P Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op


Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää elämänkatsomustiedon luonteen ja tavoitteet peruskoulun ja lukion oppiaineena
- hahmottaa elämänkatsomustiedon roolin ns. katsomusaineiden kentässä ja osaa seurata ja arvioida elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, käytänteistä ja monikulttuurisesta koulusta käytävää keskustelua
- ymmärtää elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden (demokraattinen kansalaisuus, tasa-arvo, vapaus) sekä niiden eriasteisen toteutumisen olevan historiallisen kehityksen tulosta ja hahmottaa niihin globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kohdistuvia muutospaineita
- tuntee länsimaisten ja ei-länsimaisten moraalikäsitysten kehitystä ja osaa havainnollistaa niiden eri muotoja historiallisten esimerkkien avulla

Sisältö: Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet, opetussuunnitelmat ja tavoitteet. Opetussuunnitelmaan sisältyvien arvojen ja tavoitteiden historiallinen kehitys.

Kirjallisuus:
- Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteet peruskoulua ja lukiota varten
- Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria.

Suoritustapa: Verkkotentti tai essee ma 31.1.2022 klo 17.00-20.00 ja ma 15.8.2022 klo 17.00-20.00


Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritetuaan opiskelija osaa käsitellä sukupuolisen ja muun tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden problematiikkaa oikeudellisesta, poliittisesta ja filosofisesta näkökulmasta.

Sisältö: Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta keskeiset kysymykset ja käsitteet ja niiden historiallinen tausta.

Kirjallisuus:
- Tuija Saresma, Maija-Leena Rossi ja Tuula Juvonen (toim.): Käsikirja sukupuoleen
- Tuija Takala ja Johanna Ahola-Launonen (toim): Oikeudenmukaisuuden ongelma

Suoritustapa: Verkkotentti tai essee ma 28.2.2022 klo 17.00-20.00 ja ma 29.8.2022 klo 17.00-20.00


Etiikan perusteet 5 op

Tavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita.

Sisältö: Etiikan peruskäsitteet ja -suuntaukset

Kirjallisuus:
- Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita
- Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka

Suoritustapa: Verkkotentti tai essee ma 14.3.2022 klo 17.00-20.00 ja ma 12.9.2022 klo 17.00-20.00


Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet

Sisältö: Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin.

Kirjallisuus:
- Oksanen Markku & Rauhala-Hayes Marjo (toim.) Ympäristöfilosofia
- Kotkavirta Jussi (toim.) Luonnon luonto: filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta

Suoritustapa: Verkkotentti tai essee ma 17.1.2022 klo 17.00-20.00, ma 11.4.2022 klo 17.00-20.00 ja ma 26.9.2022 klo 17.00-20.00


Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee keskeisiä ajankohtaisia globaaleja ongelmia, niitä koskevaa keskustelua ja niihin esitettyjä ratkaisuehdotuksia
- tuntee nationalismin problematiikkaa ja nationalismin historiaa

Sisältö: Tutustuminen globaaleihin ongelmiin ja niihin esitettyihin ratkaisumalleihin  sekä nationalismin historiaan ja problematiikkaan.

Kirjallisuus:
- Göran Therborn: Maailma. Aloittelijan opas
- Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit

Suoritustapa: Verkkotentti tai essee ma 7.2.2022 klo 17.00-20.00, ma 9.5.2022 klo 17.00-20.00 ja ma 10.10.2022 klo 17.00-20.00


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa