• Opi uutta

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 315 €

Tapahtuman kuvaus

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. valmentavaan johtajuuteen.

Opiskelija suorittaa 27 opintopistettä vapaavalintaisista teema-alueista MUUTTUVA TYÖELÄMÄ ja INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Opintojen loppuvaiheessa jokainen tekee teema-alueeseen TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS II kuuluvan pakollisen opintojakson Projektityö.

Ajankohta: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Tuutorina toimii LitM Tiina Pyykkönen.


OPETUSSUUNNITELMA

Muuttuva työelämä
Ikävoimaa työhön 3 op
Muutosviestintä 3 op
Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op
Valmentava johtajuus 4 op

Inhimillinen työ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia
Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä, kirjallisuus 2 op
Organisatorinen ergonomia (ORGERGO) 5 op
Positiivinen työpsykologia 3 op
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II
Projektityö 8 op


MUUTTUVA TYÖELÄMÄ

AY7025202 Ikävoimaa työhön 3 op

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään ikääntymisen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen kysymyksiä yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija perehtyy ikääntymisen ja työelämän vuorovaikutusta valottavaan tutkimukseen, ikääntymisen ja työn yhteensovittamiseen liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä eläköitymisen ja ikäjohtamisen kysymyksiin Suomessa ja Euroopassa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä ikääntyminen tuo tullessaan yksilöille työyhteisöissä. Hän hahmottaa ikääntymisen kysymyksiä ja ikäkäytäntöjä laajemmin yhteiskunnan, työelämän ja muutosten näkökulmasta. Lisäksi hän tuntee ja osaa arvioida eri-ikäisten työntekijöiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksiä työyhteisöissä ja työelämässä. Opiskelija myös tunnistaa työelämän laatutekijöitä ja ikäjohtamisen kysymyksiä.

Opettaja: HTM, KM Krista Sutinen

Oppimateriaali:
1) Lundell, S., Tuominen. E., Hussi, T., Klemola, S., Lehto, E., Mäkinen, E., Oldenbourg, R., Saarelma-Thiel, T. & Ilmarinen, J. (2011). Ikävoimaa työhön.
2) Takala, E-P., Seitsamo, J., Henriksson, L., Härmä, M., Gould, R., Nivalainen, S. & Kuivalainen, S. (2015). Ikääntyvien työhön osallistuminen.
3) Wallin, M. 2014. Ikäjohtaminen Euroopassa: näkemykset parhaista ikäjohtamiskäytännöistä EU27-maissa.

Opetus ja suoritustavat: Opintojakso suoritetaan perehtymällä itsenäisesti lähdemateriaaliin (pakollinen kirjallisuus ja vapaasti valittava oheiskirjallisuus) ja tekemällä yksilötyönä oppimistehtävä.

Arvostelu: 0–5


AY7025204 Muutosviestintä 3 op

Sisältö: Opintojaksolla pohditaan muutosviestinnän merkitystä ja tehtäviä työyhteisössä. Opiskelija perehtyy muutosviestinnän vaiheisiin ja analysoi, millainen vuorovaikutus edesauttaa muutoksen onnistumista. Muutosta tarkastellaan yhteisesti jaettuna vuorovaikutusprosessina, jossa kaikki työyhteisön jäsenet ovat osallisina.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää muutosviestinnän merkityksen ja tehtävät työyhteisössä. Hän saa välineitä muutostilanteiden sanattoman ja sanallisen viestinnän analysointiin ja osaa tarkastella muutosta viestinnän vastavuoroisena ja monimerkityksellisenä prosessina.

Opettaja: FM Esteri Savolainen

Oppimateriaali: Opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista vähintään kaksi teosta ja kaksi artikkelia.

Opetus ja suoritustavat: Oppimistehtävät

Arvostelu: 0–5


AY7025205 Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan työelämän muutostekijöihin ja niiden vaikutuksiin yksilön selviytymisen ja elämänhallinnan kannalta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykologisen sopimuksen ja oikeudenmukaisuuden teoreettisia perusteita ja käytäntöjä.

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Oppimateriaali: Tehtävävaihtoehdon mukainen lähdemateriaali

Opetus ja suoritustavat: Oppimistehtävä yksilötyönä

Arvostelu: 0–5


AY7025206 Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op

Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan ajankohtaisiin keskusteluihin sosiaalisesta eriarvoisuudesta ja monimuotoisuudesta työelämässä. Käytännön tarkastelunkohteina ovat sosiaalista eriarvoisuutta luovat ja ylläpitävät yhteiskunnalliset rakenteet, ihmisten omat kokemukset ja tulkinnat työelämän siirtymissä ja erilaisilla työelämän kentillä sekä sukupuolen, seksuaalisuuden ja sosiaalisten ja etnisten identiteettien monimuotoisuuden ammatillinen kohtaaminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä, millaisia eriarvoisuuden kokemuksia ihmisillä on työelämässä esimerkiksi ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja sosiaaliseen tai etniseen taustaan liittyen, ja miten nämä kokemukset muovaavat yksilöiden asemaa, toimijuutta ja hyvinvointia työssä. Hän osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti niitä rakenteita ja käytäntöjä, jotka luovat ja ylläpitävät eriarvoisuutta työelämässä ja työyhteisöissä. Opiskelija tuntee myös sosiaalisen monimuotoisuuden ammatilliseen kohtaamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa nimetä keinoja, joilla voidaan edistää monimuotoisuutta ja siihen liittyvää tasa-arvoa työelämässä.

Opettaja: PsT Maija Korhonen

Oppimateriaali: Opettajan ilmoittama materiaali

Opetus ja suoritustavat: Opintojakso suoritetaan tenttimällä kirjallisuus ja kaikille yhteinen materiaali) avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Kirjatentille vaihtoehtoinen suoritustapa on essee.

Arvostelu: 0–5


AY7025207 Valmentava johtajuus, 4 op 

Sisältö: Nykyajan työelämä vaatii erilaisia otteita myös johtamiseen ja johtajuuteen. Esimiehen rooli on muuttunut suorittamisen valvojasta yhä enemmän onnistumisten valmentajaksi. Uudet roolit edellyttävät uusia taitoja. Opintojaksossa perehdytään valmentavaan johtamiseen ja opitaan arvioimaan sen käyttöä tai käyttöönottoa osana organisaation sekä sen henkilöstön kehittymistä ja kehittämistä. Tässä opintojaksossa perehdytään valmentavaan johtamiseen nimenomaan esimies-alais suhteen kautta.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy valmentavaan johtajuuteen motivoinnin ja kannustamisen välineenä. Lisäksi hän tunnistaa valmentavan johtajuuden vahvuuksia ja haasteita sekä oppii arvioimaan valmentavan johtajuuden käyttöä tai käyttöönottoa osana organisaation kehittämistä.

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Oppimateriaali: Vähintään kaksi tieteellistä artikkelia sekä vähintään kolme muuta kirjallisuuslähdettä. Kirjallisuuden voi valita oman tarkastelunäkökulman mukaisesti.

Opetus ja suoritustavat: Vapaaehtoiset verkkoluennot, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Arvostelu: 0–5


INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia

AY7025208 Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op

Sisältö: Opintojaksolla pohditaan kohtaamisen, kuuntelemisen ja arvostamisen merkitystä vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija saa välineitä oman viestintäkäyttäytymisen analysointiin ja osaamisen kehittämiseen esimerkiksi palautteen antajana ja vastaanottajana. Viestinnän roolia tarkastellaan hyvinvoinnin näkökulmasta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kohtaamisen, kuuntelemisen ja arvostamisen merkityksen työn vuorovaikutustilanteissa. Hän tiedostaa viestinnän roolin työyhteisöä voimaannuttavana ja kuormittavana tekijänä. Hän saa myös välineitä viestinnän analysointiin ja viestintäosaamisen kehittämiseen. Lisäksi hän osaa käsitellä haastavia vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisesti.

Opettaja: FM Esteri Savolainen

Oppimateriaali: Opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista kolme teosta ja yksi artikkeli.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot ja oppimistehtävä yksilötyönä.

Arvostelu: 0–5


AY5211239 Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

Sisältö: Opiskelija analysoi, pohtii ja reflektoi luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla ja asiakassuhteissa. Opiskelija kehittää vuorovaikutusvalmiuksia käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työyhteisön jäsenenä ja/tai lähijohtajana.

Teoria-aines rakentuu seuraavien kysymysten pohjalle:
- Mitä luottamus on: luottamuksen käsite ja luonne voimavarana
- Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset)
- Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa sekä asiakassuhteissa
- Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen
- Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia
- Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi),
esimies-alais -suhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
• määritellä luottamuksen käsitteen ja luonteen voimavarana ja tunnistaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä, asiakassuhteissa ja niiden johtamisessa
• luetella luottamuksen rakentamisen keinoja, selittää miten luottamus ja epäluottamus kehittyvät organisaatioissa ihmisten välillä ja nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä
• analysoida luottamuksen palauttamisen merkitystä, haasteita ja keinoja sekä kuvata palauttamisen prosessia
• soveltaa oppimaansa analysoimalla ja reflektoimalla omakohtaisia luottamuskokemuksiaan

Opettajat: KTT Mirjami Ikonen

Oppimateriaali:
1) Lahdes, T. & Ryynänen, A. (2015). Yhteistoiminta ja luottamus. Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2.
2) Artikkelit ja muu materiaali

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot, oppimistehtävät ja vertaisarviointi.

Arvostelu: Oppimistehtävät 1–2 arvostelu asteikolla 0–5+vertaisarviointi, oppimistehtävä 3 arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty.

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät tarkentuvat myöhemmin.


AY7025210 Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op

AY7025210A: Kirjallisuus 2 op

AY7025210B: Käytäntöön soveltaminen 3 op (ei tarjolla lv. 2021-2022)

Sisältö: Opiskelija perehtyy ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä. Hän tutustuu työelämäohjauksen käsitteeseen ja teoreettisiin perusteisiin, käytäntöihin ja menetelmiin sekä ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä. Lisäksi opiskelija perehtyy ohjaukselliseen vuorovaikutukseen ja konsultatiiviseen työotteeseen. Hän saa kokemuksia ohjauksesta sekä ohjattavan että ohjaajan/konsultin näkökulmista.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ohjaustyötä työtoimijuuden edistäjänä, tuntee työelämäohjauksen teoreettisia perusteita, käytäntöjä ja menetelmiä, osaa hyödyntää niitä omassa työssään sekä tunnistaa ohjaustyön mahdollisuuksia työorganisaatioissa.

Opettaja: PsT Merja Koivuluhta (kirjallisuus)

Oppimateriaali: Opettajien erikseen määrittelemä kirjallisuus.

Opetus ja suoritustavat:

7025210A: Kirjallisuus 2 op
1. verkkoluennot
2. kirjallisuuteen pohjautuvan esseen kirjoittaminen 

7025210B: Käytäntöön soveltaminen 3 op (ei tarjolla lv. 2021-2022) 


4450351 Organisatorinen ergonomia (ORGERGO) 5 op

Sisältö: Organisatorinen ergonomia ergonomian osa-alueena, organisatorisen ergonomian haasteet työelämässä

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee organisatorisen ergonomian, käsitteet ja teemat
• tunnistaa organisaation voimavaratekijöitä ja haitallisia kuormitustekijöitä
• osaa ehdottaa toimenpiteitä voimavaratekijöiden lisäämiseksi ja haitallisen kuormitustekijöiden, ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Opettaja: Ergonomian yliopistonlehtori

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan Moodlessa.

Opetus ja suoritustavat: Verkkokurssi, joka sisältää oppimistehtävien tekemistä ja verkkokeskusteluihin osallistumista Moodlessa. Opintojakso suoritetaan perehtymällä itsenäisesti lähdemateriaaliin (pakollinen kirjallisuus ja oheiskirjallisuus) ja tekemällä oppimistehtäviä.

Arvostelu: 0–5

Tarjontatieto: Opintojakso on tarkoitettu ergonomian ja työhyvinvoinnin edistämisen tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Vähimmäisosallistujamäärä 5.
Opiskelijamäärä: tutkinto-opiskelijat 10 opiskelijaa + 40 opiskelijaa JOK.

Lisätietoja: Opintojakso toteutetaan vuorovuosina Kognitiivinen ergonomia -opintojakson kanssa. Opintojakso sisältää opetettavaan aiheeseen liittyen kestävän kehityksen aiheita jossakin määrin (KEKE-aines B: terveys, työympäristö).


AY7025212 Positiivinen työpsykologia 3 op

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan positiivisesta työpsykologiasta ja sen käsitteistä, teorioista ja soveltavasta tutkimuksesta, erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta. Jaksolla perehdytään siihen, mikä ihmisiä kannattelee työssä, mikä tekee siitä mielekkään ja mikä auttaa selviytymään ja jopa nauttimaan työstä myös työn kuormittaessa ja muuttuessa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva positiivisesta työpsykologista ja sen käsitteistä, siihen liittyvistä teorioista, lähestymistavoista ja sovellutusmahdollisuuksista työelämässä.

Opettaja: PsT Pauli Kallio

Oppimateriaali:
1) Demerouti, E. (2006). Job characteristics, flow, and performance: the moderating role of conscientiousness. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3), 266–280.
2) Hakanen, J. (2005). Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. TAI Hakanen, J. (2011). Työn imu.
3) Juuti, P. (2013). Jaetun johtajuuden taito, osa 3: Jaetun johtajuuden rakentaminen ja ylläpito. TAI Juuti, P. (2016). Johtamisen kehittäminen s. 21–90. Miten esimiestyöstä tulee jaettua innostusta?
4) Kumpulainen, K. (2013). Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi. Pitkittäisseuranta muuttuvassa koulutusorganisaatiossa.
5) Mäkikangas, A., Feldt, T. ja Kinnunen, U. (2005). Positiivisen psykologian näkökulma työhön ja työhyvinvointiin. Teoksessa Kinnunen, U., Feldt, T. Ja Mauno, S (toim.) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet.
6) Perhoniemi, R. ja Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia 48 (02), 2013.
7) Räikkönen, T. (2016). Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ.
8) Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An Introduction. American Psychologist. 55 (1). 5–14.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä oppimistehtävän suorittaminen yksilötyönä.

Arvostelu: 0–5


AY7025213 Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan tietoisuustaitokäsitteen syntyhistoriasta, sen taustavaikuttimista sekä mekanismeista. Opintojaksossa kuvataan mindfulnesstaitojen merkityksiä, menetelmiä ja sovellutusmahdollisuuksista. Teemaa tarkastellaan sekä yksilön että työyhteisön lähestymiskulmista.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva siitä, mitä tietoisuustaidoilla (mindfulness) tarkoitetaan ja millä tavoin niitä voidaan soveltaa yksilön ja/tai työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Tarkastelujen tavoitteena on löytää sellaisia sovellutusmahdollisuuksia, joilla työntekijä itse voi kehittää työssä selviytymisen kykyjään. Lisäksi pyrkimyksenä on löytää esimiestyöhön näkökulmia, joiden kautta työyhteisön hyvinvointia voi vahvistaa niin, että yhteisestä työstä muodostuu mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa.

Opettaja: FT, PsM Timo Suhola

Oppimateriaali: Opettajan erikseen määrittelemästä materiaalista kaksi teosta ja kaksi artikkelia.

Opetus ja suoritustavat: Opintojakso suoritetaan perehtymällä kirjallisuuteen sekä verkko- ym. materiaaliin. Niiden pohjalta tehdään oppimistehtävä yksilötyönä.

Arvostelu: 0–5


AY7025214 Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan työyhteisöön liittyvistä konflikteista ja niiden hallinnasta. Työpaikan ristiriitojen tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen ovat työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeitä. Oikein hyödynnettyinä konfliktit ovat luovuuden, muutoksen ja oppimisen kannalta merkityksellisiä. Ratkaisemattomat konfliktit kuluttavat psyykkisiä voimavaroja ja lamaannuttavat työyhteisön kehitykseen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy erityyppisiin konflikteihin, niiden syihin sekä niiden hallintaan ja ratkaisemiseen. Hän pohtii vapaavalintaisen syventävän näkökulman kautta konfliktien syntyä ja hallintaa. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi tunteet työyhteisössä, johtaminen ja esimiestyö tai kiusaaminen ja syrjintä.

Opettaja: PsM Anni Narsakka

Oppimateriaali (valitaan viisi):
1) Järvinen, I. & Luhtaniemi, T. (2013). Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu.
2) Laine, N. & Salonen, M. (2014). Ratkaise työpaikan ristiriidat.
3) Lohi-aalto, P. (2010). Reilu peli – toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen.
4) Mustonen, J. (2013). Guide for a good work community – instructions for problem situations.
5) Pehrman, T. (2011). Paremmin puhumalla: Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä.
6) Skurnik-Järvinen, H. (2013). Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, omakohtaisen lähdemateriaalin hankinta ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä. Vaihtoehtoisia tehtävän palautuspäiviä 11 lukuvuoden aikana.

Arvostelu: 0–5


TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS II

AY7025216 Projektityö 8 op

Sisältö: Opiskelija perehtyy opettajan kanssa sovitun aihepiirin uusimpaan tutkimukseen ja ajankohtaiseen teoreettiseen keskusteluun mm. väitöskirjoihin, tieteellisiin artikkeleihin ja muihin aineistoihin. Projektityössä sovelletaan organisaatioteorioita ja uusinta tieteellistä tutkimustietoa. Projektityön tavoitteena on saada organisaatioteoriat elämään ja löytää tutkimustiedosta välineitä arkisten työpaikoilla esiintyvien kysymysten käsittelyyn.

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii soveltamaan organisaatioteorioita sekä uusinta tieteellistä tutkimustietoa. Hän osaa muotoilla ongelmia ja etsiä aiheyhteyksiä sekä käyttää tehokkaasti oheisteoksia ja itse valitsemiaan lähteitä ja myös hakea tietoa monipuolisesti. Lisäksi hän saa valmiuksia itsenäiseen uuden tiedon hankkimiseen ja esittämiseen sekä sen kriittiseen arviointiin.

Opettaja: PsT Petri Karkkola

Oppimateriaali: Opettajan kanssa sovittu projektityön aihepiiriin liittyvä aineisto.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä projektityön suorittaminen yksilötyönä. Opiskelija laatii sovitusta teemasta laajahkon kirjallisuuskatsauksen. TAI opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektityön. TAI opiskelija toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen.

Edeltävät opinnot: Jos opiskelija ei ole aikaisemmin perehtynyt tieteellisen tutkimuksen perusteisiin, suositellaan ennen tätä opintojaksoa tehtäväksi perusopintojen opintojakso Tieteellinen tutkimus tutuksi.

Arvostelu: 0–5
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa