• Opi uutta

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2022 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2022
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Opinnot muodostuvat kaikille pakollisesta opintojaksosta Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä (3 op), jonka lisäksi opiskelija suorittaa 22 opintopistettä vapaavalintaisista opinnoista.

Opinnot voi suorittaa joustavina verkko-opintoina. Joihinkin opintojaksoihin liittyy aikatauluja.

Opintojen tuutorina toimii LitM Tiina Pyykkönen.


OPETUSSUUNNITELMA

Pakollinen opintojakso 3 op:
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä

Valinnaiset opinnot 22 op:

Monimuotoinen työelämä:
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op

Työstä hyvinvointia:
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:
Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op


AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, työn teorioita ja käytäntöjä 3 op

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäytymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.

Opettajat: PsT Petri Karkkola, PsM Tuuli Paajanen

Oppimateriaali:
1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect.
2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet.
3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen.
4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
6) Peeters, M., de Jonge, J., & Taris, T. ym. (2014). An Introduction to contemporary work psychology.
7) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach.
8) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


MONIMUOTOINEN TYÖELÄMÄ

AY7025108 Elinvoimainen organisaatio 3 op

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan organisaation elinvoimaisuuden osa-alueita ja oppii ymmärtämään näiden tekijöiden välisiä suhteita. Hän saa valmiuksia oman organisaation elinvoiman ja kilpailukyvyn arvioimiseen sekä hahmottaa oman organisaation elinvoimatekijät sekä kehityskohteet.

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Oppimateriaali: Tarvainen, T. (2015). Opas organisaation elinvoimaan. Ote väitöskirjasta. Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi muu omavalintainen aihetta tukeva kirjallisuus esim. oppaan lähdeluettelossa mainituista lähteistä.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä yksilötyönä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op

Sisältö: Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoliseen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvaan henkilöstön kehittämiseen ja sen eri keinoihin sekä tekee konkreettisen kehittämissuunnitelman.

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Oppimateriaali:
1) Hyppänen, R. (2013). Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä.
2) Kauhanen, J. (2012). Henkilöstövoimavarojen johtaminen.
3) Viitala, R. (2014). Henkilöstöjohtaminen - strateginen kilpailutekijä.

Opetus ja suoritustavat: Johdatusluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.

Opettaja: FT Juha Leskinen

Oppimateriaali (aiheen mukaisesti soveltuvin osin):
1) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot.
2) Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito.
3) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.
4) Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. (2008). Neuvotellen tulokseen.
5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta.
6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2008). Neuvotteluvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi.
7) Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä.
8) Repo, I. (2008). Viestintätaito-opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin.
9) Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin.
10) Vaahtio E.-L. (2008). Pärjää palaverissa!
11) Vanha-aho P. & Mäkelä K. (2007). Neuvottelutaidon opas

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025203 Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op (aineopinnoista)

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan globaalin työelämän työnteon tavoista ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija tutustuu aihepiiriin liittyvään tutkimukseen ja ajankohtaiseen teoreettiseen keskusteluun.

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan monipaikkaisen liikkuvan tietotyön mahdollisuuksia ja haasteita. Hän osaa analysoida uutta opittua ja soveltaa sitä mobiilin tietotyön arjessa.

Opettaja: PsM Roope Rytkönen

Oppimateriaali:
1) Aaltonen, I., Ala-Kotila, P., Järnström, H., Laarni, J., Määttä, H., Nykänen, E., Schembri, I., Lönnqvist, A., Ruostela, J., Laihonen, H., Jääskeläinen, A., Oyue, J., Nagy, G. (2012). New Ways of Working State-of-the-Art Report on Knowledge Work.
2) Allen, T. D. (2015). How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings. Psychological Science in the Public Interest, 16(2), 40-68.
3) Greene, C. (2011). Space for thought: Designing for knowledge workers. Facilities, 29(1/2), 19-30.
4) Kojo, I. V. I. (2015). Places for multi-locational work - opportunities for facilities management. Facilities, 33(1/2), 20.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen 3 op

Ajankohta: Kaksi vaihtoehtoista suoritusajankohtaa kevätlukukauden aikana:
1.2.-31.3.2022 ja 1.6.-31.7.2022
Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 60 opiskelijaa/suoritusajankohta.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään omaan osaamiseen tehtävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opiskelija tarkastelee ja pohtii laajasti omaa osaamistaan. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa vahvistamaan käsitystä omista vahvuusalueista, jolloin se toimii itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä, voimaannuttavana tekijänä. Lisäksi se auttaa hahmottamaan omaa ammatillista identiteettiä. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa lisäksi hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskohteita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia.

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Hän tunnistaa vahvuusalueitaan ja eri tavoin hankkimaansa osaamista. Opiskelija osaa sanoittaa omaa osaamistaan. Hän saa varmuutta oman osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä oppii hahmottamaan sitä viitekehystä, jossa omalle osaamiselle olisi käyttöä.

Opettaja: KM, YTM Anne Airaksinen

Oppimateriaali: opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä verkossa. Opintojakso toteutetaan kolme kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksolle 30 opiskelijan kiintiö/suoritusaika.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025102 Organisaatioiden johtaminen 3 op

Aika: 1.4.-31.5.2022
Verkkotentit: 1.2.2022, 1.3.2022, 3.5.2022, 1.6.2022 

Verkkokurssille kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 50 opiskelijaa/suoritusajankohta. 

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja organisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Oppimateriaali:
Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina.

Opetus ja suoritustavat: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti tai verkkokurssi.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia 3 op

Ajankohta: Vaihtoehtoisia yleisiä tenttipäiviä ja verkkotenttipäiviä.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsitteistä, teorioista ja menetelmistä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista.

Opettaja: PsM Marika Kontturi

Oppimateriaali:
1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos.
2) Helkama ym. (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 10. uudistettu painos.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


TYÖSTÄ HYVINVOINTIA

AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestaidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan.

Opettaja: KTM Henna Kokkonen

Oppimateriaali:
1) Keskinen, S. (2005). Alaistaito - luottamus, sitoutuminen ja sopimus.
2) Mönkkönen, K. & Roos, S. (2010). Työyhteisötaidot.
3) Roos, S. & Mönkkönen, K. (2015). Ihmisiksi työssä - työyhteisötaidoilla yhteistä vaikuttavuutta.

Opetus ja suoritustavat: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

Opettaja: PsM Anni Narsakka

Oppimateriaali:
Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat.
Lisäksi vähintään kahta muuta opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista.

Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

Ajankohta: Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät: 28.2.2022, 30.4.2022, 30.6.2022

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaan omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta.

Opettaja: YTM Arttu Puhakka

Oppimateriaali:
1) Verkkoluentojen luentomateriaali.
2) Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, L. (2003). Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Miten päästä liikkeelle oikeaan suuntaan? Teoksessa Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. Voimavarat käyttöön. Hyvää oloa ja onnellisuutta, 14–17.
3) De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhytterapia-instituutti. Luvut 1–7, 15.
Tai sen tilalla yksi seuraavista:
Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
Hirvihuhta, H. & Li-tovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6.

Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

Aikataulu: Vaihtoehtoisia oppimistehtävän palautuspäiviä kerran kuussa.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä ymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Opettaja: KM, YTM Anne Airaksinen

Oppimateriaali: Erikseen määritelty oppimistehtäväkohtainen materiaali.

Opetus ja suoritustavat: Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä. 

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja
ymmärtämiseen.

Opettaja: YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen

Oppimateriaali: Valitaan 2−3 opettajan erikseen määrittelemistä materiaaleista.

Opetus ja suoritustavat: Opintojakson voi suorittaa tekemällä oppimistehtävän yksilö- tai
parityönä tai tekemällä oppimistehtäviä yksin.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I

AY7025114 Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet. Hän tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä tietää tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset. Lisäksi opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Oppimateriaali (valitaan vähintään kolme):
1) Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita.
2) Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.
3) Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (myös verkkokirjana).
4) Vilkka, H. (2015 tai 2017). Tutki ja kehitä.

Huom! Opintojakso suositellaan tehtäväksi ennen aineopintojen opintojaksoa Projektityö, jos tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole tuttuja.

Arvostelu: hyväksytty/hylätty


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa