placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Urheiluravitsemustiede perusopinnot 30 op (UEF)

30.08.2023


Koulutuksen kuvaus
Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen useasta eri näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen.

Ajankohta
30.08.2023
Osallistumismaksu
450 EUR
Kesto
30.8.-2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 23.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Urheiluravitsemuksesta, suorituskyvystä ja palautumisesta kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen useasta eri näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen. Perehdyt mm. eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömishäiriöihin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Opit myös ymmärtämään urheiluravitsemustutkimusta. Teoriatiedon syventämisen lisäksi opinnoissa painotetaan vahvasti käytännönläheisyyttä.

Urheiluravitsemuksen perusopinnot 30 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • Liikkujan ravitsemuksen perusteet, 6 op
 • Liikkujan ravitsemus eri ikäryhmissä, 4 op
 • Urheilijan syömishäiriöt, 4 op
 • Urheiluravitsemustutkimus, 3 op
 • Urheilijan psyykkinen hyvinvointi, 5 op
 • Urheilijan ja liikkujan painonhallinta ja kontrolloitu laihdutus, 4 op
 • Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset, 4 op

Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso kaikille perusopintojen opintojaksoille lukuun ottamatta Urheilijan psyykkinen hyvinvointi -opintojaksoa. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 180 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 270 €

Opintojen aloitusinfo (verkossa) ti 22.8.2023 klo 16.30–17.30.

Tuutoroinnin aloitus (verkossa) ke 30.8. klo 16.30–18.00.

---------------------

4400CX21 Liikkujan ravitsemuksen perusteet 6 op

Aikataulu: 1.9.–20.10.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • arvioida eri liikuntalajien ravitsemukselliset erityispiirteet sekä ravitsemuksen merkityksen suorituskyvylle, palautumiselle ja kehittymiselle
 • arvioida ja ohjeistaa urheilijan ruokavaliota liikuntaan peilaten
 • arvioida ravitsemuksen vaikutukset vastustuskyvylle ja ylirasituksen synnyssä
 • selittää, mitä ravitsemuksellisia asioita tulisi huomioida ennen liikuntaa, sen aikana ja sen jälkeen.

Sisältö: Eri urheilulajien ravitsemukselliset vaatimukset, ravitsemuksen merkitys suorituskyvylle, palautumiselle ja kehittymiselle, ravitsemuksen vaikutus vastustuskykyyn ja ylirasitus, ravitsemus ennen liikuntasuoritusta tai kilpailua, sen aikana ja jälkeen.

Toteutustavat: verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tuutorointitapaamiset (verkossa)

Suoritustavat: Luentotallenteet, luennot (saatavilla tallenteet) ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä.

Oppimateriaali: Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Hyl–5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

---------------------

TL00DE72 Liikkujan ravitsemus eri ikäryhmissä 4 op

Aikataulu: 23.10.–13.12.2023

Aloitusluento (Teams) ke 25.10. klo 15.00–16.00.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata ja arvioida iän vaikutusta ruokavalioon koko elämänkaaren aikana
 • suunnitella ja toteuttaa ruokavaliohaastattelun eri-ikäisille liikkujille
 • arvioida urheilijan ruokavaliota iän mukaisiin ravitsemussuosituksiin ja liikuntaan suhteutettuna
 • suunnitella ravitsemusohjauksen huomioiden iän ja liikunnan vaatimukset
 • suunnitella ja soveltaa eri ikäisille soveltuvia ravitsemuskasvatuksen työkaluja ja toimintamalleja liikunnallisten ihmisten ravitsemuskasvatukseen.

Sisältö: Eri ikäryhmien ravitsemukselliset vaatimukset. Ravitsemusohjauksen toimintamallit ja ravitsemuskasvatus.

Toteutustavat: verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tuutorointitapaamiset (verkossa)

Suoritustavat: Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä.

Oppimateriaali: Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Hyl–5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Edeltävät opinnot: Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso.

---------------------

4460757 Urheilijan syömishäiriöt 4 op

Aikataulu: 23.10.–13.12.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • analysoida keskeisimmät urheilijoiden syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet, keskeisimmät syömishäiriöt ja niille altistavat tekijät sekä keinoja niiden tukemiseen
 • selittää urheiluympäristössä esiintyviä riskitekijöitä
 • analysoida oman ja muiden urheiluympäristössä toimivien henkilöiden toiminnan vaikutukset mahdollisessa syömishäiriöriskissä oleviin tai syömishäiriötä sairastaviin
 • erotella syömishäiriöaltisteet eri urheilulajeissa
 • luokitella syömishäiriötä sairastavalle urheilijalle tyypillistä ajattelua ja käyttäytymistä
 • arvioida toipumista tukevia asioita sekä omaa roolia syömishäiriötä sairastavan tukijana.

Sisältö: Urheilijoiden syömiskäyttäytymiseen liittyvät haasteet (mm. urheiluympäristö ja psykososiaaliset tekijät). Keskeisimmät syömishäiriöt.

Toteutustavat: verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tuutorointitapaamiset (verkossa)

Suoritustavat: Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä.

Oppimateriaali: Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Hyl–5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

---------------------

4460765 Urheiluravitsemustutkimus 3 op

Aikataulu: 8.1.–15.3.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • osaa selittää urheiluravitsemuksen alalla käytettyjä tutkimusmenetelmiä
 • osaa vertailla ja perustella urheiluravitsemuksen tutkimusmenetelmien käyttöä erityyppisissä tutkimuksissa
 • osaa arvioida kriittisesti urheiluravitsemustutkimuksia ja niiden tuottamaa näytönastetta
 • osaa arvioida urheiluravitsemukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö: Urheiluravitsemustutkimuksen suunnittelu, aineiston keruu, aineisto käsittely ja tulosten tulkinta. Opintojakson aikana syvennytään käytetyimpiin tutkimusasetelmiin ja käydään läpi tieteellisiä julkaisuja.

Toteutustavat: verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tuutorointitapaamiset (verkossa)

Suoritustavat: Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä.

Oppimateriaali: Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Hyl–5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Edeltävät opinnot: Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso.

---------------------

4460756 Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 5 op

Aikataulu: 8.1.–15.3.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • arvioida urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja keinoja hyvinvoinnin tukemiseen
 • arvioida keskeiset urheilijan motivaatioon ja itseluottamukseen liittyvät tekijät sekä valmentajan ja harjoitusympäristön vaikutuksen näihin
 • arvioida urheilijan psyykkisen hyvinvoinnin ja vastoinkäymisten välistä yhteyttä
 • selittää psyykkisen hyvinvoinnin uhkatekijöitä
 • erotella erilaisia keinoja, joilla urheilijaa voi tukea vastoinkäymisten edessä.

Sisältö: Urheilijan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Urheilun psykologiset haasteet (esim. stressi, paineet, vastoinkäymiset ja ylirasitus). Urheilijan motivaatio. Palautumisen ja psykologisen levon merkitys. Psykologiset taidot ja työkalut (mm. tunteiden säätely ja itseluottamus).

Toteutustavat: verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tuutorointitapaamiset (verkossa)

Suoritustavat: Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä.

Oppimateriaali: Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Hyl–5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

---------------------

4400CX20 Urheilijan ja liikkujan painonhallinta ja kontrolloitu laihdutus 4 op

Aikataulu: 18.3.–31.5.2024

Aloitusluento (Teams) 20.3.2024 klo 15.00–16.00.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää optimaalista painonhallintaa eri urheilulajeissa
 • selittää, miten urheiljan painonpudotus tulisi toteuttaa
 • perustella vuorovaikutuksen ja motivoinnin merkityksen urheilijoiden ravitsemusohjauksessa
 • kuvata ja arvioida psykologisten keinojen (mm. positiivinen psykologia) vaikutusta urheilijoiden painnonhallinnan edistämisessä.

Sisältö: Urheilijan painonhallinta. Urheilijan painonpudotus. Eri urheilulajien erityisvaatimukset. Asiakaslähtöinen ravitsemusohjaus. Positiivinen psykologia urheilijoiden painonhallinnan edistämisessä.

Toteutustavat: verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tuutorointitapaamiset (verkossa)

Suoritustavat: Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä.

Oppimateriaali: Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Hyl–5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Edeltävät opinnot: Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso.

---------------------

TL00DE74 Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset 4 op

Aikataulu: 18.3.–31.5.2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • arvioida urheiluravitsemukseen liittyviä erityiskysymyksiä
 • soveltaa urheiluravitsemusta erityisolosuhteet huomioiden
 • määritellä erityisruokavaliot ja erityisryhmät ja niihin liittyvät haasteet
 • huomioida urheilijan vatsavaivat ravitsemusohjauksessa
 • suunnitella urheilijan ravitsemussuunnitelman erityisruokavalio huomioiden.

Sisältö: Urheiluravitsemuksen erityiskysymykset; erityisolosuhteet, suhteellinen energiavaje, urheilijan vatsavaivat, erityisruokavaliot (esim. allergiat ja kasvisruokavaliot) ja erityisryhmät (esim. suolistosairaudet ja diabetes).

Toteutustavat: verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tuutorointitapaamiset (verkossa)

Suoritustavat: Luentotallenteet ja muu materiaali, oppimistehtävät verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä.

Oppimateriaali: Opintojakson Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Arviointi: Hyl–5. Kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien perusteella. Opintojakson hyväksyminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Edeltävät opinnot: Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 23.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: