placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op (UEF)

01.09.2023 31.07.2024


Koulutuksen kuvaus
Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Ajankohta
01.09.2023 31.07.2024
Osallistumismaksu
410 EUR
Kesto
1.9.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 28.02.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Työelämän kehittämisestä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Perusopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kokonaisuuden pakollisella teema-alueella Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op.

Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2024 saakka. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat yksittäiset opintojaksojen rekisteröitymislinkit Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi.

Kymenlaakson kesäyliopistossa saat opintojesi tueksi myös tuutorointia. Tuutorina toimii YTM Eetu Laitinen.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

 

Opetussuunnitelma 2023–2024

Perusopinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op. Se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona. Lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen yhteensä 20 opintopistettä valinnaisista opintojaksoista.

Pakolliset opintojaksot 5 op:

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ
• Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
• Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

 TOIMIVA VUOROVAIKUTUS
• Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
• Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT
• Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
• Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
• Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA 
• Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
• Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I
• Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
• Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET
• Organisaatioiden johtaminen 3 op
• Johtamisen erityisteema 2 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I
• Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

 

Jos haluat suorittaa vain osan tai osia opintokokonaisuudesta, se on mahdollista! Ota yhteys koulutussihteeriin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

---------------------

Pakolliset opintojaksot 5 op:

Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op

Aikataulu: lv 2023–2024. Opintojakson verkkotentti on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Tentti on monivalintatentti, jossa ei ole aikarajoitusta.

Opettaja: Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää työ- ja organisaatiopsykologian monitieteiseksi ja -alaiseksi kokonaisuudeksi
• tuntee työ- ja organisaatiopsykologian historiaa ja keskeisten näkökulmien kehittymistä.

Sisältö: Työ- ja organisaatiopsykologian keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen ja soveltamisen kohteet. Työ- ja organisaatiopsykologian historian päälinjat.

Toteutustavat: Verkko-opinnot, opetustallenteet, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenteet, tenttimateriaaliin perehtyminen ja verkkotentti (monivalintatentti).

Opintojakson verkkotentti on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Tentissä ei ole suorituskerta- tai aikarajoitusta. Tentistä tulee saada vähintään 65% oikein, jotta se on hyväksytysti suoritettu.

Oppimateriaali: Tentittävä kirjallisuus:

Kozlowski, S.W.J. (toim.) (2012). The Oxford handbook of organizational psychology (volume 1) osat “An introduction to organizational psychology” ja “The foundation”. Oxford University Press.

Harisalo, R. (2021). Organisaatioteoriat. Art House.

Arviointi: Monivalintatentti HYL-HYV, saatava vähintään 65 % pisteistä.

Lisätietoja: Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona.  

---------------------

Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itselleen tuttua organisaatiota tai jotakin valitsemaansa työelämän ilmiötä
• osaa soveltaa työ- ja organisaatiopsykologian käsitteistöä tarkastellessaan itseään työyhteisön jäsenenä.

Sisältö: Työ- ja organisaatiopsykologian tyypilliset sovellusalat. Teoreettisten käsitteiden ja tutkimustiedon soveltaminen työhön liittyvien ilmiöiden tarkastelussa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Oppimistehtäville yhteinen materiaali:

Chmiel, N. (toim.) (2017). An introduction to work and organizational psychology: an international perspective.

Lämsä, A-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet

Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. PS-Kustannus.

Löytyvät e-kirjoina UEFin kirjastosta. Lisäksi oppimistehtävässä tulee käyttää muuta materiaalia (esimerkkejä löytyy verkko-oppimisympäristöstä).

Arviointi: Kirjallinen raportti HYL-HYV.

Lisätietoja: Opintojakso Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op täytyy olla suoritettu.

Mikäli opiskelija aikoo suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona.

 

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Juha Leskinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään
• on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä
• hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa
• tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen ja neuvotteluun valmistauduttaessa
• osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa
• tuntee hybridikokouksen etiketin ja osaa soveltaa taitojaan tekniseltä toteutukseltaan vaihteleviin tilanteisiin.

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Lisäksi perehdytään hybridikokouksen vaatimuksiin, opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet, kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: (aiheen mukaisesti soveltuvilta osin)

Gustafsberg, H. & Sallinen, S. (2021). Taktinen neuvottelu.

Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot.

Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito.

Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.

Leinonen, T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta.

Miettinen, S. & Torkki J. (2019). Uusi neuvotteluvalta – Miten tulen huippuneuvottelijaksi

Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä.

Vaahtio, E.L. (2008). Pärjää palaverissa.

Arviointi: Oppimistehtävät hyv-hyl.

---------------------

Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: YTM Arja Saimaala

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana
• ymmärtää ryhmäprosesseja ja niiden ohjaamista
• osaa havainnoida ja ymmärtää työyhteisödynamiikkaa.

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäiset oppimistehtävät TAI lähiopetusviikonloppu Joensuussa ja oppimistehtävät yksilö- tai parityönä (huom! lähiopetukseen 24 opiskelijan kiintiö/toteutus ja erillinen ilmoittautuminen/haku)

Itsenäistä oppimistehtävävaihtoehtoa voi suorittaa koko lukuvuoden ajan.

Vaihtoehtoiset lähiopetustoteutukset Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella kolme kertaa lukuvuoden aikana.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät hyväksytty–hylätty.

Lisätietoja: Opintojakso sisältää kolme vapaaehtoista ja vaihtoehtoista lähiopetustoteutusta (Joensuun kampuksella) lukuvuoden aikana; yksi syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Opintojakson kullekin lähiopetustoteutukselle otetaan rajattu opiskelijamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähiopetustoteutuksen opiskelijamäärä vahvistetaan lukuvuosittain.

---------------------

Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä työyhteisötaitojen sisällön
• osaa tunnistaa työyhteisötaitojen vaikutuksen eri näkökulmista
• osaa yhdistää työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin teemat
• osaa tulkita omia työyhteisötaitojaan.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työyhteisötaitoihin käsitteenä ja käytännön toimintana. Opiskelija saa kuvan työyhteisötaidoista ja niiden merkityksestä työyhteisön ja työhyvinvoinnin kannalta. Lisäksi opiskelija pohtii omia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistä.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Johdantoluentotallenne, kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä.

Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävä hyv-hyl.

---------------------

Oman osaamisen tunnistaminen 3 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Anne Airaksinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tunnistaa eri tavoin hankkimaansa osaamista sekä omia vahvuusalueitaan
• osaa sanoittaa omaa osaamistaan
• tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan, ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia
• osaa yhdistää oman osaamisen tunnistamisen ja työhyvinvoinnin teemat.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään omien vahvuuksien, oman osaamisen sekä tieto- taitopotentiaalin tunnistamiseen. Opiskelija tutustuu oman osaamisen tunnistamisen merkitykseen itsetuntemusta ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Opiskelija osaa perustella oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työhyvinvointiin sekä omaan ammatilliseen identiteettiin vaikuttavana tekijänä. 

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu, kirjalliset yksilö- ja paritehtävät, vertaiskeskustelut opintojakson Moodle-alustalla. Opintojaksolla on tehtäväkohtainen suositusaikataulu, jolla varmistetaan vertaiskeskusteluiden ja -palautteen toimivuus.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, oppimistehtävien tekeminen yksilö- ja parityönä sekä vertaiskeskustelut verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä. (Huom! Kiintiö ilmoittautumisjärjestyksessä 60 opiskelijaa/toteutuskerta ja erillinen ilmoittautuminen/haku)

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Vertaiskeskusteluun osallistuminen sekä hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät, hyv–hyl.

Lisätietoja: Kolme vaihtoehtoista toteutusajankohtaa lukuvuoden aikana; syksyllä, keväällä ja kesällä. Opintojakson kullekin kolmelle toteutuskerralle otetaan rajattu opiskelijamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä.

---------------------

Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Anna Yliluoma

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa digiajan työelämän ja monipaikkaisen työn tutkimuksen peruskäsitteet
• osaa kuvata monipaikkaisen tietotyön johtamisen erityispiirteitä
• osaa kuvata monipaikkaiseen tietotyöhön liittyviä työhyvinvoinnin näkökulmia.

Sisältö: Opintojakson aikana opiskelija tutustuu monipaikkaiseen työskentelyyn ja digiajan mobiilin työelämän käsitteisiin. Digiaika muuttaa työn luonnetta, vaatimuksia ja organisaatiokulttuureita maailmanlaajuisesti. Opintojakso antaa kuvan globaalin työelämän työnteon tavoista ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Opiskelija tutustuu monipaikkaisen työn johtamiseen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Johdantoluentotallenne ja verkkotentti (monivalintatentti), kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi oppimistehtävää. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Oppimistehtävissä hyödynnettävä teosta Vilkman, U. (2016). Etäjohtaminen: tulosta joustavalla työllä. Muu oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävä hyv–hyl.

---------------------

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Anne Airaksinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä työhyvinvoinnin käsitteen
• osaa tarkastella työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä
• osaa tunnistaa ja kuvailla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä sekä tunnistetaan teorian kautta työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Johdantoluentotallenne, tenttikirjallisuuteen perehtyminen ja verkkotentti.

Vaihtoehtoisia verkkotenttipäiviä on kerran kuukaudessa elokuusta kesäkuuhun. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika on 3 tuntia.

Oppimateriaali:

Manka, M.-L. & Manka, M. (2016). Työhyvinvointi. Talentum Media. (Myös e-kirjana.)

Mauno, Mäkikangas, A., & Feldt, T. (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet . PS-kustannus. (Myös ekirjana.)

Pyöriä, P. (2015). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Gaudeamus. (Myös e-kirjana.)

Löytyvät e-kirjoina UEF kirjastosta.

Muu mahdollinen opettajan osoittama materiaali Moodlessa

Arviointi: Verkkotentti hyv–hyl.

---------------------

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Arttu Puhakka

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä
• ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet työelämän kontekstissa.
• ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet vuorovaikutustilanteissa
• oppii havainnoimaan vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, niiden soveltamisesta työelämän kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenteet, kirjallisuuteen perehtyminen ja oppimistehtävät Opiskelija voi tehdä oppimistehtäviä ja palauttaa niitä joustavasti koko lukuvuoden ajan (pois lukien heinäkuu). Tehtävien arviointi tapahtuu etukäteen määritellyn aikataulun mukaan (noin joka toinen kuukausi).

Oppimateriaali:

Suositeltavaa kirjallisuutta (Moodlesta löytyy lisää vinkkiä kirjallisuuteen):

De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhyt- terapia instituutti. Luvut 1–7, 15.

Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.

Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.

Hirvihuhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 2, 3, 4 ja 6.

Arviointi: hyv–hyl

---------------------

Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Anni Narsakka

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään
• sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenne ja verkkotentti, kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakson verkkotentti on monivalintatentti ja sitä voi suorittaa koko lukuvuoden ajan. Verkkotentti tulee suorittaa hyväksytysti ennen oppimistehtävän palauttamista.

Oppimateriaali: Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat.
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/103673

Lisäksi vähintään kahta muuta opettajan erikseen Moodlessa määrittelemistä materiaaleista.

Arviointi: hyv–hyl

---------------------

Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Marika Kontturi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• saa yleiskuvan työyhteisöjen sosiaalipsykologian perusteista.
• hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät työelämän kontekstissa.
• osaa tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen teoriatiedon kautta.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipsykologiaan työelämän kontekstissa ja hahmotetaan perusteet työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologiasta. Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät sosiaalipsykologiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Sosiaalipsykologinen tieto antaa valmiudet tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen tiedon kautta sekä pohtia, miten tätä tietoa voi soveltaa työyhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä TAI verkkotentti.

Oppimistehtävävaihtoehto on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. Verkkotenttipäiviä on viisi lukuvuoden aikana; kaksi syksyllä ja kolme keväällä.

Oppimateriaali: Pakolliset lähteet:

Helkama ym. (2020). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 11. uudistettu painos.

Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos.

Löytyvät e-kirjoina UEFin kirjastosta. Oppimistehtävävaihtoehdossa lisäksi muuta mahdollista opettajan Moodlessa osoittamaa kirjallisuutta.

Arviointi: hyv–hyl

---------------------

Organisaatioiden johtaminen 3 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kertoa johtamisen peruskäsitteistä ja niiden sisällöstä
• osaa tunnistaa strategian vaikutuksen organisaatioiden johtamiseen
• osaa yhdistää johtamisen teoriaa ja käytäntöjä.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisiä osa-alueita. Opintojakso keskittyy johtamisen perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Opintojaksolla hyödynnetään ajankohtaista johtamisuutisointia ja yhdistellään johtamisen teoriaa käytännön esimerkkeihin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; opintojaksolla edetään tehtävä kerrallaan. Opintojakso sisältää mm. videoluentoja, tekstejä ja erilaisia tehtäviä. Opiskelija voi tehdä opintojaksoa haluamassaan aikataulussa, opintojakson lopputehtävä arvioidaan aina kerran kuukaudessa. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Oppimistehtävät hyv–hyl.

---------------------

Johtamisen erityisteema 2 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Henna Kokkonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa listata johtamisen ajankohtaisia erityisteemoja
• osaa valita itseään kiinnostavan teeman ja raportoida sitä koskevaa tietoa
• osaa tiivistää teeman olennaiset asiat ja kertoa esimerkkejä sen käytännön toteutusmahdollisuuksista.

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään tiettyyn, opiskelijan itsevalitsemaan, johtamisen erityisteemaan. Tarkoituksena on tutustua tiettyyn teemaan hankkimalla sitä käsittelevää tietoa ja syventymällä tätä kautta aihepiiriin. Mahdollisia johtamisen erityisteemoja voivat olla esimerkiksi osaamisen johtaminen, etäjohtaminen, asiantuntijatyön johtaminen, vastuullinen johtaminen tai valmentava johtaminen.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Johdantoluentotallenne, kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Eri teemojen esimerkkimateriaalia ilmoitetaan opintojakson Moodlessa

Arviointi: Oppimistehtävä hyv–hyl.

---------------------

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Aikataulu: lv 2023–2024

Opettaja: Matti Kuittinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet
• tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät
• tuntee tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset
• tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Toteutustavat: Itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus, verkko-opiskelu.

Suoritustavat: Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Opiskelija valitsee vähintään kolme lähdettä:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita.

Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.

Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (myös verkkokirjana).

Vilkka, H. (2015 tai 2017). Tutki ja kehitä.

Arviointi: Oppimistehtävä hyv–hyl.

Lisätietoja: Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen opintojaksoa Projektityö, jos tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole opiskelijalle tuttuja.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: