placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot 35 op (UEF)

01.09.2024 31.07.2025


Koulutuksen kuvaus
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan.

Ajankohta
01.09.2024 31.07.2025
Osallistumismaksu
235 € + UEF 12€/op EUR
Kesto
1.9.2024–31.7.2025
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 15.11.2024
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Työelämän kehittämisestä kiinnostuneille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan. Ennen aineopintoja on oltava Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot suoritettuna.

Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta/kaikille yhteisestä opintojaksosta Projektityö 8 op.

Lukuvuoden aikana opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2025 saakka. Opintojaksokohtaisesti opintoaika on usein rajattu toisin. Opintoihin tulee rekisteröityä erikseen kullekin opintojaksolle Itä-Suomen yliopiston järjestelmään. Saat ohjeet tähän Itä-Suomen avoimen yliopiston ns. Peppi-ilmoittautumiseen Kymenlaakson kesäyliopistosta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon opintokokonaisuuden opiskelijaksi ja opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on päättynyt. Jos ilmoittaudut opintoihin kesäaikana, saat tiedot opintojen aloitukseen ennen lukuvuoden käynnistystä 1.9. alkaen.

Voit ilmoittautua kesäyliopistoon joko koko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisen jakson/jaksoja, ota yhteys kesäyliopistoon Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Kymenlaakson kesäyliopistossa opintojesi tukena on tuutori YTM Eetu Laitinen. Tuutoroinnit tapahtuvat verkkotapaamisina (Zoom).

 • ma 2.9. klo 17.00 alkaen
 • ma 16.9. klo 17.00 alkaen
 • ma 30.9 klo 17.00 alkaen

Lisää tapaamisia sovitaan yhdessä ryhmässä tarpeen ja toiveen mukaisesti. Saat tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta.

Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 12 €/op

 

Työ- ja organisaatiopsykologia aineopinnot lv. 2024–2025

Kaikille yhteinen/pakollinen opintojakso 8 op (suoritetaan opintojen loppuvaiheessa):

 • Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II: Projektityö 8 op

Valinnaiset opintojaksot 27 op:

 • Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa 3 op
 • Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op
 • Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
 • Johtamisen psykologia 3 op
 • Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
 • Positiivinen työpsykologia 3 op
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
 • Työelämäohjaus 1 3 op
 • Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op
 • Ikävoimaa työhön 3 op­­­
 • Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä 3 op
 • Luottamus ja johtajuus 6 op
 • Organisatorinen ergonomia 5 op
 • Kognitiivinen ergonomia 5 op

---------------------

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II: Projektityö 8 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: PsT Petri Karkkola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • muotoilla tutkimusongelman tai soveltavan kehittämistehtävän, jonka ratkaisemisessa voi käyttää tieteellistä tietoa.
 • hakea tieteellistä tutkimustietoa ja arvioida sen sovellettavuutta.
 • laatia kirjallisuuskatsauksen tai vastaavan soveltavan kirjallisen työn, jossa tieteellisen ja ammatillisen kirjallisuuden ja oman pohdinnan avulla osoitetaan kykyä laajojen työ- ja organisaatiopsykologian alan kokonaisuuksien hallintaan.

Sisältö: Opintojaksolla opiskelija muotoilee työ- ja organisaatiopsykologian alaan liittyvän tieteellisten tai soveltavien ongelman ja hakee siitä lisätietoa muodostaakseen siitä laajemman näkemyksen tai ratkaistakseen ongelman jollakin tavalla. Opintojaksolla arvioidaan tiedon luotettavuutta ja sovellettavuutta ja laaditaan kirjallisuuskatsaus tai muu vastaava työ, joka on ajantasainen ja mahdollisesti käytännössä sovellettava kokonaisesitys valitusta aiheesta.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä projektityön suorittaminen yksilötyönä. Projektityö tehdään aineopintojen loppuvaiheessa/lopuksi. Opiskelija laatii alustavan kysymyksenasettelun, työsuunnitelman ja kirjallisuuskatsauksen tai vastaavan soveltavan kirjallisen työn.

Oppimateriaali: Opiskelija valitsee opettajan ohjauksessa aiheeseen sopivan materiaalin.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: FM Esteri Savolainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee organisaatioiden ajankohtaisia muutoksia
 • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen tehtävät organisaatioiden muutosprosesseissa
 • osaa tarkastella organisaatioiden muutoksia jatkuvina, strategisina ja vuorovaikutteisina prosesseina.

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään viestintään ja vuorovaikutukseen organisaatioiden muutoksissa. Muutoksia tarkastellaan jatkuvina, strategisina ja vuorovaikutteisina prosesseina.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Perehtyminen kirjallisuuteen ja kaksi oppimistehtävää. Opiskelija voi tehdä oppimistehtäviä ja palauttaa niitä joustavasti koko lukuvuoden ajan. Tehtävien arviointi tapahtuu etukäteen määritellyn aikataulun mukaan (noin joka toinen kuukausi).

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: FM Esteri Savolainen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa työyhteisön ajankohtaista viestintää ja vuorovaikutusta.
 • ymmärtää kohtaamisen, kuuntelemisen ja viestimisen merkitykset työyhteisössä.
 • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta organisaation menestymisen ja työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmista.

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja viestimiseen työyhteisöissä. Viestintää ja vuorovaikutusta tarkastellaan organisaation menestymisen ja työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmista.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan kahdella essee- tai videomuotoisella oppimistehtävällä.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin, 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: PsM Anni Narsakka

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata erityyppisiä konflikteja, niiden syitä sekä niiden hallintaa ja ratkaisemista.

Vapaavalintaisen syventävän näkökulman kautta opiskelija hahmottaa tarkemmin konfliktien syntyä ja hallintaa. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi tunteet työyhteisössä, johtaminen ja esimiestyö tai kiusaaminen, häirintä ja syrjintä.

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan työyhteisöön liittyvistä konflikteista ja niiden hallinnasta. Työpaikan ristiriitojen tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen ovat työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeitä. Oikein hyödynnettyinä konfliktit ovat luovuuden, muutoksen ja oppimisen kannalta merkityksellisiä. Ratkaisemattomat konfliktit kuluttavat psyykkisiä voimavaroja ja lamaannuttavat työyhteisön kehitykseen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, omakohtaisen lähdemateriaalin hankinta sekä oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa, hyödynnettävä vähintään viittä (5) pakollista lähdettä.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Johtamisen psykologia 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: projektitutkija Juha Kinnunen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee johtamisen psykologiaan kytkeytyviä teoreettisia näkemyksiä ja käytäntöjä.
 • osaa tiedostaa, analysoida ja kehittää paremmin omia ja muiden ihmisten käsitysmalleja, ajatusrakenteita ja muutoskyvykkyyttä.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan johtamisen psykologiaan kytkeytyviin näkökulmiin ja niiden ilmenemiseen ja vaikutuksiin organisaatiokäyttämisessä ja johtamistyössä. Opiskelija saa välineitä muun muassa omien ja toisten ihmisten käsitysmallien, ajatusrakenteiden, käyttäytymisen ja muutoskyvykkyyden tiedostamiseen, ymmärtämiseen, analysoimiseen sekä kehittämiseen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, verkkoluennot ja oppimistehtävä yksilötyönä tehtynä.

Oppimateriaali:
Haslam, S. A., Reicher, S. D. & Platow, M. J. (2020, 2nd ed.). The New Psychology of Leadership. Routledge.

Pietiläinen, V. & Syväjärvi, A. (2019). Johtamisen psykologia. PS-Kustannus.

Lisäksi yksi kirja ja kaksi artikkelia Moodlesta löytyvistä esimerkkilistoista tai muualta etsittynä.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus, 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: PsT Matti Kuittinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä psykologisen sopimuksen teoreettisia perusteita ja käytäntöjä.
 • tunnistaa työntekijän selviytymisstrategioita yksilön ja työn välisen suhteen muutoksissa.
 • ymmärtää luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden merkityksen osana työmotivaatiota ja työhyvinvointia.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään yksilön ja työn välistä suhdetta psykologisena sopimuksena ja tutustutaan työelämän muutostekijöihin ja niiden vaikutuksiin yksilön selviytymisen ja elämänhallinnan näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla käsitellään luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden merkitystä työmotivaatiolle ja hyvinvoinnille.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Perehtyminen kirjallisuuteen ja itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Tehtävävaihtoehdon mukainen lähdemateriaali, ilmoitettu Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Positiivinen työpsykologia 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: PsM Aleksis Aronen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva positiivisesta työpsykologista ja sen käsitteistä, siihen liittyvistä teorioista, lähestymistavoista ja sovellutusmahdollisuuksista työelämässä.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan positiivisesta työpsykologiasta ja sen käsitteistä, teorioista ja soveltavasta tutkimuksesta, erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta. Jaksolla perehdytään siihen, mikä ihmisiä kannattelee työssä, mikä tekee siitä mielekkään ja mikä auttaa selviytymään ja jopa nauttimaan työstä myös työn kuormittaessa ja muuttuessa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luentotallenteet, perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävät.

Oppimateriaali:

Demerouti, E. (2006). Job characteristics, flow, and performance: the moderating role of conscientiousness. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3), 266–280.

Hakanen, J. (2005). Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. TAI Hakanen, J. (2011). Työn imu.

Juuti, P. (2013). Jaetun johtajuuden taito, osa 3: Jaetun johtajuuden rakentaminen ja ylläpito. TAI Juuti, P. (2016). Johtamisen kehittäminen s. 21–90. Miten esimiestyöstä tulee jaettua innostusta?

Kumpulainen, K. (2013). Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi. Pitkittäisseuranta muuttuvassa koulutusorganisaatiossa.

Mäkikangas, A., Feldt, T. ja Kinnunen, U. (2005). Positiivisen psykologian näkökulma työhön ja työhyvinvointiin. Teoksessa Kinnunen, U., Feldt, T. Ja Mauno, S (toim.) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet.

Perhoniemi, R. ja Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia 48 (02), 2013.

Räikkönen, T. (2016). Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ.

Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An Introduction. American Psychologist. 55 (1). 5–14.

Muu mahdollinen Moodlessa ilmoitettu materiaali

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: FT, PsM Timo Suhola

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä tietoisuustaidoilla (mindfulness) tarkoitetaan.
 • tunnistaa millä tavoin tietoisuustaitoja voidaan soveltaa yksilön ja/tai työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
 • tunnistaa sovellutusmahdollisuuksia, joilla työntekijä itse voi kehittää työssä selviytymisen kykyjään.
 • osaa listata esimiestyöhön näkökulmia, joiden kautta työyhteisön hyvinvointia voi vahvistaa niin, että yhteisestä työstä muodostuu mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa.

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan tietoisuustaito-käsitteen syntyhistoriasta, sen taustavaikuttimista sekä mekanismeista. Opintojaksossa kuvataan mindfulness-taitojen merkityksiä, menetelmiä ja sovellutusmahdollisuuksista. Teemaa tarkastellaan sekä yksilön että työyhteisön lähestymiskulmista.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Perehtyminen kirjallisuuteen ja itsenäinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Kaksi teosta ja kaksi artikkelia opettajan määrittelemästä Moodlessa ilmoitetusta materiaalista.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Työelämäohjaus 1 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: PsT Merja Koivuluhta

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa työelämäohjauksen teoreettisia perusteita.
 • tuntee ohjauksen muotoja, käytäntöjä ja menetelmiä työorganisaatioissa ja työuran muutoksissa.
 • osaa jäsentää ohjaustyötä työtoimijuuden edistäjänä muuttuvassa työelämässä.
 • tunnistaa ohjauksellisten työtapojen moninaisia mahdollisuuksia työorganisaatioissa.

Sisältö: Opiskelija tarkastelee muuttuvan työelämän nostamia ohjaustarpeita ja ohjaustyön mahdollisuuksia työtoimijuuden edistäjänä. Hän tutustuu työelämäohjauksen käsitteeseen, teoreettisiin perusteisiin ja käytäntöihin. Opiskelija perehtyy ohjaukselliseen vuorovaikutukseen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotallenteet + luentopäiväkirja (12 t), kirjallisuuteen pohjautuvan esseen kirjoittaminen (69 t) opiskelijan valitsemasta näkökulmasta.

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

---------------------

Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: PsT Merja Koivuluhta

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa jäsentää ohjaustarpeita muuttuvassa työelämässä ja työorganisaatioissa.
 • hahmottaa ohjauksellisen vuorovaikutuksen tilanteita ja elementtejä työorganisaatioissa.
 • tunnistaa omaa ohjausosaamistaan ja sen kehittämistarpeita.
 • osaa soveltaa ohjauksellisia työtapoja omassa työssään.

Sisältö: Työpajassa opiskelija analysoi ohjaustarpeita ja työelämäohjauksen mahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä. Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvien erilaisten ohjaustilanteiden vuorovaikutukseen. Hän saa kokemuksia ohjausvuorovaikutuksesta ja ohjaustyön käytännön haasteista. Opiskelija saa välineitä oman ohjausosaamisensa tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkotyöpajat (6 t) sekä ennakko- ja jälkitehtävät yksilötehtävinä ja ryhmäkeskusteluina verkossa (huom. opiskelijakiintiö 12 opiskelijaa ja edeltävät opinnot). Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella. Opintojaksolle ilmoittautuminen tapahtuu erillisen haun kautta. Edeltävät opinnot tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Edeltävät opinnot: Työelämäohjaus 1 (3 op) suoritettuna. Edeltävät opinnot tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

---------------------

Ikävoimaa työhön 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: HTM, KM Krista Sutinen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä ikääntyminen tuo tullessaan yksilöille työyhteisöissä.
 • hahmottaa ikääntymisen kysymyksiä ja ikäkäytäntöjä laajemmin yhteiskunnan, työelämän ja muutosten näkökulmasta.
 • tuntee ja osaa arvioida eri-ikäisten työntekijöiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksiä työyhteisöissä ja työelämässä.
 • tunnistaa työelämän laatutekijöitä ja ikäjohtamisen kysymyksiä.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään ikääntymisen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen kysymyksiä yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija perehtyy ikääntymisen ja työelämän vuorovaikutusta valottavaan tutkimukseen, ikääntymisen ja työn yhteensovittamiseen liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä eläköitymisen ja ikäjohtamisen kysymyksiin Suomessa ja Euroopassa.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Perehtyminen kirjallisuuteen ja itsenäinen oppimistehtävä.

Oppimateriaali:

Lundell, S. ym. (2011). Ikävoimaa työhön.

Takala, E-P. ym. (2015). Ikääntyvien työhön osallistuminen. https://www.julkari.fi/handle/10024/126800

Wallin, M. 2014. Ikäjohtaminen Euroopassa: näkemykset parhaista ikäjohtamiskäytännöistä EU27-maissa.

Muu opettajan Moodlessa ilmoittama materiaali

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä 3 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: PsT Maija Korhonen

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa työelämän ja organisaatioiden sukupuolittuneita rakenteita, kulttuureja ja käytäntöjä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa
 • tuntee joitakin keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia näkökulmia, joilla on analysoitu kriittisesti sukupuolta ja muita sosiaalisia eroja työelämässä ja organisaatioissa
 • osaa suhteuttaa edellä mainittuja omiin työelämäkokemuksiin ja erilaisiin työkonteksteihin.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan työelämän ja organisaatioiden sukupuolittuneisuutta, sukupuolen ja muiden sosiaalisten erojen kytkentöjä sekä tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja eriarvoisuuteen liittyviä ajankohtaisia teemoja työelämässä. Sukupuoli ymmärretään yhteydessä muihin sosiaalisiin eroihin, kuten ikään, yhteiskuntaluokkaan, terveyteen, toimintakykyyn, seksuaalisuuteen ja etnisyyteen sekä valtasuhteisiin työelämässä.

Kaikille yhteisen lukemiston lisäksi opiskelija keskittyy yhteen tutkimusteemaan, joka liittyy sukupuoleen ja/tai muihin sosiaalisiin eroihin työelämässä:

 • Tasa-arvo
 • Hyvin- ja pahoinvointi
 • Työntekijäminuus ja –ruumiillisuus
 • Työ, perhe ja vanhemmuus
 • Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Luottamus ja johtajuus 6 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • määritellä luottamuksen käsitteen ja luonteen voimavarana ja tunnistaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä, asiakassuhteissa ja niiden johtamisessa.  
 • luetella luottamuksen rakentamisen keinoja, selittää miten luottamus ja epäluottamus kehittyvät organisaatioissa ihmisten välillä ja nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä. 
 • analysoida luottamuksen palauttamisen merkitystä, haasteita ja keinoja sekä kuvata palauttamisen prosessia.  
 • soveltaa oppimaansa analysoimalla ja reflektoimalla omakohtaisia luottamuskokemuksiaan.

Sisältö: Opiskelija analysoi, pohtii ja reflektoi luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla ja asiakassuhteissa. Opiskelija kehittää vuorovaikutusvalmiuksia käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työyhteisön jäsenenä ja/tai lähijohtajana. 

Teoria-aines rakentuu seuraavien kysymysten pohjalle:

 • Mitä luottamus on: luottamuksen käsite ja luonne voimavarana;
 • Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset); 
 • Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa sekä asiakassuhteissa;
 • Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen;
 • Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia;
 • Esihenkilön ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi), esihenkilö-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille. 

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Oppimateriaali: Kirjallisuus, artikkelit, muu materiaali ja ohjeet tehtäviin Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Organisatorinen ergonomia 5 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Pirjo hakkarainen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee organisatorisen ergonomian, käsitteet ja teemat.
 • tunnistaa organisaation voimavaratekijöitä ja haitallisia kuormitustekijöitä.
 • osaa ehdottaa toimenpiteitä voimavaratekijöiden lisäämiseksi ja haitallisten kuormitustekijöiden, ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Sisältö: Organisatorinen ergonomia ergonomian osa-alueena, organisatorisen ergonomian haasteet työelämässä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Verkkokurssi, joka sisältää oppimistehtävien tekemistä ja verkkokeskusteluihin osallistumista Moodlessa.

Oppimateriaali: Kirjallisuus, artikkelit, muu materiaali ja ohjeet tehtäviin Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

---------------------

Kognitiivinen ergonomia 5 op

Aikataulu: lv. 2024–2025

Opettaja: Pirjo Hakkarainen

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee kognitiivisen ergonomian kehityslinjat, käsitteet ja teemat.
 • tunnistaa kognitiivisen kuormittumisen biopsykososiaaliset vaikutukset.
 • osaa ehdottaa toimenpiteitä haitallisen kognitiivisen kuormituksen tunnistamiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Sisältö: Kognitiivinen ergonomia ergonomian osa-alueena, kognitiivinen kuormittuminen ja palautuminen työssä, sekä kognitiivisen ergonomian haasteet työelämässä.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Suoritettavissa itsenäisesti koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali: Kirjallisuus, artikkelit, muu materiaali ja ohjeet tehtäviin Moodlessa.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2024

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: