placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Tuotantotalouden opintokokonaisuus 25 op (OY)

28.08.2023


Koulutuksen kuvaus
Tuotantotalous pyrkii lisäämään tuottavuutta, laatua ja työhyvinvointia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monitieteisessä tutkinto-ohjelmassa opit analysoimaan monimutkaisia ilmiöitä ja kehittämään luovia ja kestäviä ratkaisuja organisaatioiden ja arvoverkostojen ongelmiin.

Ajankohta
28.08.2023
Osallistumismaksu
375 EUR
Kesto
28.8.2023–31.7.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 17.08.2023
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Tuotantotalouden osaajana sinulla on tiedot ja taidot työskennellä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa tuottavuutta, laadukkuutta ja työhyvinvointia parantaen.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Koulutus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.

Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Suoritustapa: Kokonaisuuden kaikki opintojaksot järjestetään verkko-opintoina Moodlessa. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille. Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle -opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

 

Tuotantotalouden opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Tuotantotalouden peruskurssi 5 op (OY) - ay555225P

Projektinhallinta 5 op (OY) - ay555285A

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (OY) - ay555268P

Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op (OY) - ay555286A

Tuotekehitys 5 op (OY) - ay555242A

---------------------

Tuotantotalouden peruskurssi 5 op

Aikataulu: 28.08.2023 - 22.10.2023

Opettaja: Elina Jääskä

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
 • selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
 • kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
 • laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
 • laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
 • osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä.

Sisältö: Tuotanto ja tuottavuus, tuotantostrategiat, ennustaminen, laskentatoimi ja kustannuslaskenta, investoinnit ja talouden suunnittelu, kestävä kehitys, kapasiteetin hallinta, sijaintipaikan valinta, tuotannon layout, henkilöstöasiat, toimitusketjun hallinta, alihankinta, varastojen hallinta, tuotannon suunnittelu, MRP ja ERP, tuotannon ohjaus, Just-in-Time & Lean, kunnossapito.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opintojakso koostuu seitsemästä osiosta, joissa on tehtäviä ja testejä, joista saadut pisteet määrittävät kurssin arvosanan. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Heizer, J. & Render, B. (2014) Operations management: sustainability and supply chain management, 11th ed. Pearson.

Martinsuo, M. et al. (2016) Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa kappaleet 7-9 ja 16.

Arviointi: 1–5 ja hylätty

---------------------

Projektinhallinta 5 op

Aikataulu: 30.10.2023 - 10.12.2023

Opettaja: Kirsi Aaltonen

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
 • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
 • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
 • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
 • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Sisältö: Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

 • Johdanto projektihallintoon
 • Projektien ja projektityön luonne
 • Projektin elinkaari
 • Projektin myynti ja markkinointi
 • Projektin tavoitteiden hallinta
 • Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta
 • Projektin kustannusten hallinta
 • Projektin sidosryhmien hallinta
 • Projektin riskienhallinta
 • Projektin aikataulun ja riippuvuuksien hallinta
 • Tuloksen arvon laskenta - earned value calculation
 • Erilaisten (ketterä, integroitu projektitoteutus) projektien hallinta
 • Projektit liiketoimintana

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Opetus toteutetaan verkko-opetuksena. Kontaktiopetus ja tutorointi verkko-opetuksena 5 h, itsenäistä opiskelua 130 h

Oppimateriaali: Artto, Martinsuo & Kujala 2006. Projektiliiketoiminta, WSOY (saatavilla ilmaiseksi sähköisenä sekä äänikirjana kurssin työtilasta).

Arviointi: 1–5 ja hylätty

---------------------

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op

Aikataulu: talvi 2023–2024

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
 • osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
 • ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
 • ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
 • ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut.

Sisältö: Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 49-09, joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimateriaali:

Liesivuori, J. & Naumanen, P. 2018. Visioita ja näkökulmia työhyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista sekä menetelmiä niiden kehittämiseen. 2. uudistettu painos. - Euroopan Unionin työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva strategiakehys vuosille 2021-2027: https://osha.europa.eu/fi/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027

Aura, O. & Ahonen, G. 2016. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. Talentum Pro.

Muu ajankohtainen materiaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi: 1–5 ja hylätty

---------------------

Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op

Aikataulu: 22.02.2024 - 25.04.2024

Opettaja: Osmo Kauppila

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen modernien periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö: Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit, Quality 4.0.

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Kurssi koostuu kymmenestä viikoittaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään live-verkkoluentona ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa julkaistaan viikoittaiset videoluennot. Lisäksi kurssin aikana järjestetään tutorointia ja mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisille vierailuluennoille.

Opiskelija laatii viikoittain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. Tehtävät arvostellaan viikoittain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

Oppimateriaali: JS Oakland, RJ Oakland & MA Turner (2021) Total quality management and operational excellence: text with cases, (5th ed.). Routledge, 540 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Arviointi: 1–5 ja hylätty

---------------------

Tuotekehitys 5 op

Aikataulu: 06.05.2024 - 13.06.2024

Opettaja: Harri Haapasalo

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä.

Sisältö:

 • Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
 • Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
 • Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
 • Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
 • Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
 • Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Toteutustavat: Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu.

Suoritustavat: Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Oppimateriaali: Ulrich, Karl T., Eppinger, Steve D., and Yang, Maria C., Product Design and Development. 7.th ed., Mc Graw-Hill Education, 2020.
Lisäksi kurssilla jaettava muu materiaali.”

Arviointi: 1–5 ja hylätty

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2023

Lisätietoja

Hanna Laitvirta
Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8501
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: